ČESKÁ NORMA

MDT 778.142:771.537.612

Únor 1994

Mikrografie
ZKUŠEBNÍ ZNAK ISO A ZKUŠEBNÍ OBRAZEC
ISO 1
Popis a použití

ČSN
ISO 446

01 3819

 

 

 

Micrographics. ISO character and ISO test chart No.1. Description and use

Micrographie. Caractère ISO et mire ISO No 1. Description et utilisation

Mikrografie. ISO-Testzeichen Nr.1 und ISO-Testfeld Nr.1. Beschreibung und Anwendung

 

Tato norma obsahuje ISO 446:1991

 

Národní předmluva

 

ISO 446 obsahuje základy konstrukce zkušebního obrazce, pokud jde o měrky čitelnosti písma, jejich spirálové uspořádání v obrazci a způsob vyhodnocování meze čitelnosti. V příloze A pak uvádí obrazec včetně klínových čar. Zatímco ČSN 01 3820 používá měrky písma až do rozměru c 32, obsahuje norma ISO řadu těchto měrek jen do rozměru c 45. Ustanovení platná pouze v ČR jsou obsažena v národní příloze.

 

Citované normy

ISO 3:1973 zavedena v ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

ISO 5-2:1985, ISO 5-3:1984 a ISO 5-4:1983, dosud nezavedeny (věcně obdobná je ČSN 66 6607 Fotografické materiály. Podmínky stanovení difúzní optické hustoty černobílých fotografických materiálů na průhledné podložce)

ISO 2471:1977 dosud nezavedena

ISO 6196-1 až 6196-6 zavedeny v ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví v reprografii

ISO 6200:1990 dosud nezavedena

ČSN 01 3820 Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti

ČSN 01 3829 Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii

ČSN 01 3840 Reprografie. Mikrofiše

ČSN 01 3844 Reprografie. Mikrofilmy

ČSN 01 3850 Reprografie. Ukládání mikrografických médií

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3810 Reprografie. Měřítka zobrazení

ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky

ČSN 01 3825 Reprografie. Diazografické duplikáty. Požadavky na optické hustoty a metody měření

ČSN ISO 8514-1Mikrogragie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči (01 3827)

ČSN ISO 8514-2Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti: Část 2: Postup (01 3828)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: LYA/mikrografie, LY/reprografie, LBE/znaky, LTX/čitelnost, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Mikrografie, IČO 16119428 - Dr. Stanislav Konečný

Technická normalizační komise: TNK 28 Reprografie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

ã Český normalizační institut, 1993
15347


Strana 2

MIKROGRAFIE - ZKUŠEBNÍ ZNAK ISO A ZKUŠEBNÍ

ISO 446:1991

OBRAZEC ISO -

Druhé vydání

Popis a použití

1991-02-01


 

MDT 778.142:771.537.612

 

Deskriptory: mikrographics, reproduction (documents), microforms, tests, legibility tests, test equipment, mire.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 446 byla připravena technickou komisí ISO/TC 171 Mikrografie a optické paměťové prostředky pro záznam, uchování a užívání dokumentů a jejich zobrazení.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje obě první vydání (ISO 445:1975 a ISO 446:1975), která byla současně sloučena do jedné mezinárodní normy.

Příloha A k této mezinárodní normě je pro informaci.

 

Úvod

 

Každý reprodukční proces zhoršuje zobrazení předlohy, což může vést až k nečitelnosti informace. Špatná čitelnost je také příčinou zrakové únavy při delším čtení.

Čitelnost zobrazení může být hodnocena mezí čitelnosti, tj. schopností rozlišit čáry v různých směrech. Mez čitelnosti odpovídá kvalitativní úrovni, která je již nedostatečná pro snadné nebo delší čtení bez únavy.

Bylo hledáno kritérium, které by odpovídalo pracovním podmínkám v mikrografii. Znak ISO - dohodnutý znak podobný znakům užívaným v polygrafii, jehož obrys i detaily by měly být rozlišitelné bez obtíží - těmto požadavkům odpovídá.

Možnost praktického užití vlastností znaku ISO se opírá o tato zjištění:

a)  jestliže určitý zobrazovací proces poskytuje identifikovatelné zobrazení skupiny znaků ISO o určité výšce, lze předpokládat, že stejným procesem bude možno získat uspokojivé zobrazení »tištěného« textu složeného ze znaků srovnatelných rozměrů a zejména dosti »ostré« pro delší čtení bez únavy;

b)  různí pozorovatelé shledají zpravidla shodnou úroveň zobrazení téže skupiny znaků ISO.

 

Mikrografie - Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1 - Popis a použití

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti znaku ISO a zkušebního obrazce ISO 1 v černobílém provedení a jejich užití.

Vztahuje se na kontrolu jakosti mikrozáznamů produkovaných danou soustavou mikrografických technologií; umožňuje určit možnou čitelnost předloh zaznamenaných touto sestavou.-- Vynechaný text --