ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40 Srpen 2015

Horolezecká výzbroj – Pomocná šňůra –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 564

94 2001

 

Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and test methods

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Cordelette – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Reepschnur – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 564:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 564:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 564 (94 2001) ze září 2007.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

EVROPSKÁ NORMA EN 564
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 97.220.40 Nahrazuje EN 564:2006

Horolezecká výzbroj – Pomocná šňůra – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and test methods

Équipement d’alpinisme et d’escalade – Cordelette – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Bergsteigerausrüstung – Reepschnur – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 564:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Bezpečnostní požadavky 6

4.1 Konstrukce 6

4.2 Průměr 6

4.3 Pevnost v tahu 6

4.4 Délková hmotnost 7

5 Metody zkoušení 7

5.1 Zkušební vzorek 7

5.2 Klimatizování 7

5.3 Průměr 7

5.4 Zjištění pevnosti v tahu 7

5.5 Zjištění délkové hmotnosti 7

6 Značení 7

7 Informace dodávané výrobcem 8

8 Balení 8

Příloha A (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj 9

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS 10

 

Předmluva

Tento dokument (EN 564:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hry a ostatní rekreační
potřeby
, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 564:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/686/EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V porovnání s předchozím vydáním EN 564:2006 byly provedeny následující změny:

  1. v 4.2 byly změněny tolerance pro průměr;

  2. v 5.2 změněno klimatizování.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro pomocné šňůry, které jsou dodávány na cívkách nebo v jednotlivých délkách a jsou používány k horolezectví včetně stěnového lezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.