ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50 Listopad 2014

Bezpečnost hraček –
Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy,
kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN
EN 71-13

94 3095

 

Safety of toys –
Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games

Sécurité des jouets –
Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 13: Brettspiele für den Geruchsinn, Kosmetikkoffer und Spiele für den Geschmacksinn

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-13:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-13:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2011+A3:2014 zavedena v ČSN EN 71-1+A3:2014 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 8317 zavedena v ČSN EN ISO 8317 (77 0410) Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

ISO 7619-1 zavedena v ČSN ISO 7619-1 (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Sta-
novení tvrdosti vtlačováním – Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES z 2009-06-18, o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 2009-11-30, o kosmetických přípravcích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES z 2003-11-10, kterou se mění směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách (2003/89/EC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 2004-10-27, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (80/590/EEC, 89/109/EEC).

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 z 2011-01-14, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potra-
vinami.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 z 2008-12-16, o potravinářských přídatných látkách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 z 2008-12-16, o látkách určených k aromatizaci a někte-
rých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (2000/13/EC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 2002-01-28, kterým se stanoví obecné zásady a poža-
davky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES z 2000-03-20, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (2000/13/EC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 z 2011-10-25, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zru-
šení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (87/250/EEC, 90/496/EEC, 1999/10/EC, 2000/13/EC, 2002/67/EC, 2008/5/EC).

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 67/548/EHS z 1967-06-27, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EEC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 2008-12-16, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (67/548/EEC, 1999/45/EC).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES z 1999-05-31, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (1999/45/EC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 2006-12-01, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1999/45/EC, 76/769/EEC, 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC a 2000/21/EC).

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (89/686/EEC).

Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 z 2011-11-11, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

 

EVROPSKÁ NORMA EN 71-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 97.200.50

Bezpečnost hraček –
Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy
a hry podněcující chuťové vjemy

Safety of toys –
Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games 

Sécurité des jouets –
Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles
cosmétiques et jeux gustatifs

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 13: Brettspiele für den Geruchsinn, Kosmetikkoffer
und Spiele für den Geschmacksinn

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 71-13:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 10

4 Požadavky (viz A.4) 11

4.1 Stolní hry podněcující čichové vjemy 11

4.1.1 Obecně 11

4.1.2 Látky a směsi 11

4.2 Kosmetické soupravy 14

4.2.1 Obecně 14

4.2.2 Látky a směsi 14

4.2.3 Výsledné produkty – Stabilita (viz A.2) 14

4.3 Hry podněcující chuťové vjemy 14

4.3.1 Obecně 14

4.3.2 Látky a směsi 14

4.3.3 Výsledné produkty 15

4.3.4 Potravinové alergeny 15

5 Zařízení 15

5.1 Nádoby a sklo 15

5.1.1 Sklo 15

5.1.2 Nádoby na vonné látky, kosmetické výrobky nebo složky potravin 15

5.1.3 Nádoby odolné proti otevření dětmi 15

5.2 Pomůcka pro přenos kapaliny 16

5.3 Ochrana očí 16

6 Varování a značení (viz A.4) 16

6.1 Obecné označení a upozornění 16

6.2 Značení jednotlivých nádob pro činidla, látky nebo směsi 17

6.3 Varovné věty pro potravinové alergeny 17

6.4 Varovné věty pro skleněné nádoby 17

7 Návod k použití 17

8 Soupis obsahu s upozorněními a informacemi o první pomoci 18

Příloha A (informativní) Zdůvodnění 19

A.1 Alergenní vonné látky (viz kapitola 4, tabulka 1 a tabulka 2) 19

A.2 Posouzení bezpečnosti kosmetických souprav (viz 4.2.3) 19

A.3 Bezpečnostní postupy 19

A.4 Požadavky, které musí být splněny při použití určitých vonných látek (viz kapitola 4 a kapitola 6) 19

A.5 Aktuální příslušné směrnice a nařízení týkající se kosmetiky a potravin 19

A.6 Vysvětlení nařízení týkající se této evropské normy 20

Příloha B (normativní) Zkušební metoda pro identifikaci borosilikátového skla 21

B.1 Obecně 21

B.2 Přístroje a činidlo 21

B.3 Postup 21

Strana

Příloha C (normativní) Zkušební metody uzávěrů nádob (obaly odolné proti otevření dětmi) 22

C.1 Zkouška uzávěru A 22

C.2 Zkouška uzávěru B 22

C.3 Zkouška uzávěru C 22

Příloha D (informativní) Zřetel na životní prostředí 23

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES 24

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 71-13:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES [1] je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je 13. částí evropské normy na bezpečnost hraček.

Tato část 13 ze souboru EN 71 se má používat spolu s EN 71-1 a EN 71-3.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

POZNÁMKA 1Kromě výše uvedených částí EN 71 byly vydány následující dokumenty: technická zpráva CEN: CR 14379 Klasifikace hraček – Pokyny, technická zpráva CEN: CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71 a technická zpráva CEN: CEN/TR 15371 Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy týkající se interpretace EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8.

POZNÁMKA 2Slova vytištěná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Účelem této evropské normy EN 71-13 je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když jsou stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

Při používání těchto hraček se možná rizika omezí na minimum tím, že se poskytnou příslušné informace, aby hra byla bezpečná a kontrolovatelná. Proto tato evropská norma uvádí varovné fráze a pokyny pro používání těchto hraček.

Jako obecné pravidlo platí, že hračky jsou navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich charakteristiky jsou přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti. Z tohoto důvodu jsou uvedeny požadavky na věk.

Požadavky této evropské normy nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během hraní. Naopak, použití těchto souprav vyžaduje pečlivý dohled ze strany dospělých.

1Předmět normy

Tato evropská norma platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemydoplňkové sady. Stanoví požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemydoplňkových sadách pro tyto hry nebo soupravy.

Tyto látky a směsi jsou:

Kromě toho tato evropská norma uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k pou-
žívání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin.

Tato evropská norma se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.

POZNÁMKATermíny „látka“ a „směs“ jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 [18] a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 [16].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.