ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.30 Srpen 2011

Stacionární tréninková zařízení –
Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 957-6

94 0201

 

Stationary training equipment – Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods

Appareils d’entraînement fixes – Partie 6: Tapis de course, méthodes d'essai et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires

Stationäre Trainingsgeräte – Teil 6: Laufbänder, zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 957-6:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 957-6:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 957-6 (94 0201) z října 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti původní normě EN 957-6:2001 byly provedeny změny specifikace a definic, byly změněny požadavky a metody zkoušení pro převodové součásti a rotující součásti, pro nouzový vypínač a dále byly změněny požadavky pro statické zatížení, zejména pro třídu I. Byly přidány požadavky na zkoušení trvanlivosti třídy I a změněny požadavky a metody zkoušení pro běžecké trenažéry s předním držadlem a bočním zábradlím. Přidány byly požadavky na trvale viditelné označení běhacího povrchu a metody zkoušení pro akceleraci tréninkových běžec-
kých trenažérů s elektrickým pohonem. Byly přidány požadavky na protokol o zkoušce a rozšířen návod k použití.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 957-1:2005 zavedena v ČSN EN 957-1:2006 (94 0201) Stacionární tréninková zařízení – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60601-1 zavedena v ČSN EN 60601-1 ed. 2 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

EN ISO 12947-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12947-1:1999 (80 0846) Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 1: Přístroj Martindale

ISO 5904 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 957-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2010

ICS 97.220.30 Nahrazuje EN 957-6:2001

Stacionární tréninková zařízení –
Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení

Stationary training equipment –
Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements
and test methods 

Appareils d’entraînement fixes –
Partie 6: Tapis de course, méthodes d’essai
et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires

Stationäre Trainingsgeräte –
Teil 6: Laufbänder, zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-10-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 957-6:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Klasifikace 9

5 Bezpečnostní požadavky 11

5.1 Místa stlačení a střihu v dosahu přístupného prostoru 11

5.2 Převodové součásti a rotující části 11

5.3 Zahřívání 12

5.4 Nouzový vypínač 12

5.5 Způsob znehybnění 12

5.6 Stabilita 13

5.7 Statické zatížení 13

5.8 Trvanlivost 13

5.9 Rukojeti 13

5.10 Plošiny pro chodidla 13

5.11 Běhací povrch 14

5.12 Zrychlení 14

5.13 Monitorování tepové frekvence (pokud je k dispozici) 14

5.14 Skládací trenažéry 14

5.15 Elektrická bezpečnost 14

5.16 Dodatečné požadavky podle tříd 14

5.17 Doplňkový varovný štítek 16

6 Metody zkoušení 16

6.1 Zkouška převodových součástí a rotujících částí 16

6.2 Zkouška zahřívání 16

6.3 Zkouška nouzového vypínače 16

6.4 Zkouška ovládacích prvků 16

6.5 Zkouška metody znehybnění 16

6.6 Zkouška stability 16

6.7 Zkouška zatížitelnosti 17

6.8 Zkouška trvanlivosti 17

6.8.1 Požadavky na zkušební přístroj: 17

6.8.2 Metoda zkoušení 17

6.9 Zkouška bočních zábradlí/předního držadla 18

6.10 Zkouška plošin pro chodidla 18

6.11 Zkouška běhacího povrchu 18

6.12 Zkouška zrychlení 18

6.13 Zkoušení režimu kontroly tepové frekvence 18

6.14 Zkoušení skládacích bežeckých trenažérů 18

Strana

6.14.1 Zkoušení náhodného uvolnění zabaleného bežeckého trenažéru 18

6.14.2 Bežecké trenažéry, kde je běhací povrch konstruován tak, aby se při skladování složil 18

6.14.3 Bežecké trenažéry, kde je ovládací panel včetně nosníků konstruován tak, aby se při skladování odklopil 19

6.14.4 Zkoušení maximální síly pro manipulaci 19

6.15 Zkouška přesnosti času, rychlosti a vzdálenosti 19

7 Protokol o zkoušce 19

8 Doplňkové pokyny pro použití 20

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN 957-6:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 957-6:2001.

Tato norma EN 957 „Stacionární tréninková zařízení“ se skládá z následujících částí:

Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení;

Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování i horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení;

Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení;

Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Ve vztahu k EN 957-6:2001 byly provedeny následující hlavní změny:

 1. změněny specifikace a definice;

 2. změněny požadavky a metody zkoušení pro převodové součásti a rotující součásti;

 3. změněny požadavky a metody zkoušení pro nouzový vypínač;

 4. změněny požadavky pro statické zatížení, zejména pro třídu S;

 5. přidány požadavky na zkoušení trvanlivosti třídy I;

 6. změněny požadavky a metody zkoušení pro běžecké trenažéry s předním držadlem a bočním zábradlím;

 7. změněny požadavky pro plošiny pro chodidla;

 8. přidány požadavky na trvale viditelné označení běhacího povrchu;

 9. přidány požadavky a metody zkoušení pro akceleraci tréninkových běžeckých trenažérů s elektrickým pohonem;

 10. přidány požadavky a metody zkoušení pro skládací trenažéry;

 11. přidány požadavky pro režim kontroly podle tepové frekvence;

 12. přidány požadavky pro značení maximální boční polohy;

 13. přidány požadavky na protokol o zkoušce;

 14. rozšířen návod k použití.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

EN 957-6 stanovuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro běžecké trenažéry, které doplňují všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení podle EN 957-1 a musí se používat ve spojitosti s touto normou.

EN 957-6 platí pro tréninkové běžecké trenažéry s elektrickým a manuálním pohonem (dále jen běžecké trenažéry), třídy S, H a I a dále třídy A, B, C z hlediska přesnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.