ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40

Prosinec 1998

Potápěčská výzbroj – Kompenzátor
vztlaku – Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody

ČSN
EN 1809

94 0912

 

 

 

Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods

Accessories de plongée - Buoées d'équilibrage - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai

Tauch-Zubehör - Tariermittel - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1809:1997. Evropská norma 1809:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1809:1997. The European Standard EN 1809:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
54328


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 250 zavedena v ČSN EN 250 Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení, značení (83 2242)

SS 019102 dosud nezavedena

IEC 50 (845):1987 zavedena v ČSN IEC 50 (845) Mezinárodní elektrotechnický slovník; Kapitola 845: Osvětlení (33 0050)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r.o., Brno, IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1809

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.220.40

 

Deskriptory: sports, skin diving, sport equipment, safety devices, buoys, definitions, specifications, accessories, tests, buoyancy, instructions, marking

 

Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkčníbezpečnostní požadavky, zkušební metody

 

Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods

Accessories de plongée - Buoées d'équilibrage - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai

Tauch-Zubehör - Tariermittel - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-10-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Požadavky

6

5

Zkušební metody

8

6

Informace dodávané výrobcem

12

Příloha A (informativní) Umělá mořská voda

14

Příloha ZA (informativní) Kapitoly této Evropské normy odpovídající podstatným požadavkům nebo dalším opatřením směrnic EU

15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci", jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1998.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje funkční, bezpečnostní a zkušební metody pro vztlakové kompenzační zařízení nafukovacího typu, které umožňuje potápěčům regulovat vztlak.

Tato norma neplatí pro jiné typy osobního vybavení, jako jsou např. záchranné vesty, osobní flotační nebo záchranné přístroje včetně kombinovaných vztlakových záchranných zařízení.

 -- Vynechaný text --