ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.190                                                                                                                                  Prosinec 2022

Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – Část 1: Nosiče na záda s rámem

ČSN
EN 13209-1

94 3458

 

Child care articles – Child carriers – Safety requirements and test methods –
Part 1: Framed back carrier

Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d'essai –
Partie 1: Porte-enfantsdorsaux à armature

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Kindertragen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren –
Teil 1: Rückentragen mit Gestell

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13209-1:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13209-1:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13209-1 ed. 2 (94 3458) z března 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V celé normě byly nahrazeny obrázky a doplněny legendy k obrázkům. Byly provedeny změny u zkušebního
závaží B a D. Zkušební závaží E se nepoužívá. Byl doplněn požadavek na upozornění v kapitole 9.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-2:2020 zavedena v ČSN EN 71-2:2021 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN ISO 14184-1 zavedena v ČSN EN ISO 14184-1 (80 0291) Textilie – Stanovení formaldehydu – Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 13387-2 (94 3465) Výrobky pro péči o dítě – Obecné bezpečnostní směrnice – Část 2: Chemická nebezpečí

TNI CEN/TR 13387-3 (94 3465) Výrobky pro péči o dítě – Obecné bezpečnostní směrnice – Část 3: Mechanická nebezpečí

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící TNI“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (2001/95/EC) ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla k článku 6.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13209-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2022

ICS 97.190                                                                                                             Nahrazuje EN 13209-1:2021

Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení –
Část 1: Nosiče na záda s rámem

Child care articles – Child carriers – Safety requirements and test methods
Part 1: Framed back carrier

Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d'essai
Partie 1: Porte-enfants dorsaux à armature

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Kindertragen – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren
Teil 1: Rückentragen mit Gestell

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-03-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13209-1:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 7

4.1...... Válec pro malé části........................................................................................................................................................................ 7

4.2...... Lístkový spároměr........................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Zkušební torzo.................................................................................................................................................................................. 8

4.4...... Zkušební závaží a zkušební figurína......................................................................................................................................... 10

4.4.1... Zkušební závaží A......................................................................................................................................................................... 10

4.4.2... Zkušební závaží B......................................................................................................................................................................... 10

4.4.3... Zkušební závaží C......................................................................................................................................................................... 10

4.4.4... Zkušební závaží D......................................................................................................................................................................... 10

4.4.5... Zkušební figurína........................................................................................................................................................................... 10

4.5...... Zkušební plošina........................................................................................................................................................................... 11

4.6...... Zkušební sondy pro zkoušení zachycení prstů........................................................................................................................ 11

4.6.1... Zkušební sondy s půlkulovým koncem..................................................................................................................................... 11

4.6.2... Sonda pro hodnocení síťoviny.................................................................................................................................................... 12

4.6.3... Sonda pro posouzení tvaru......................................................................................................................................................... 12

5......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Pořadí zkoušek.............................................................................................................................................................................. 13

5.2...... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 13

5.3...... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 13

6......... Chemická nebezpečí.................................................................................................................................................................... 13

6.1...... Migrace určitých prvků.................................................................................................................................................................. 13

6.2...... Formaldehyd.................................................................................................................................................................................. 14

7......... Tepelná nebezpečí....................................................................................................................................................................... 14

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

7.2...... Hořlavost......................................................................................................................................................................................... 14

7.2.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 14

7.2.2... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 14

8......... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 14

8.1...... Zachycení prstů.............................................................................................................................................................................. 14

8.1.1... Požadavek...................................................................................................................................................................................... 14

8.1.2... Metoda zkoušení........................................................................................................................................................................... 14

8.2...... Hrany, výstupky a rohy................................................................................................................................................................. 14

8.3...... Nebezpečí zalknutí a požití.......................................................................................................................................................... 15

8.3.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 15

8.3.2... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 15

8.4...... Nebezpečí zamotání..................................................................................................................................................................... 15

8.4.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 15

8.4.2... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 16

Strana

8.5...... Stabilita............................................................................................................................................................................................ 17

8.5.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 17

8.5.2... Metoda zkoušení........................................................................................................................................................................... 17

8.6...... Ochranná funkce........................................................................................................................................................................... 17

8.6.1... Zádržný systém dítěte................................................................................................................................................................... 17

8.6.2... Systém pro připevnění k opatrovníkovi..................................................................................................................................... 17

8.6.3... Celistvost konstrukce.................................................................................................................................................................... 18

9......... Nebezpečí udušení obalovými materiály................................................................................................................................. 18

10....... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 18

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

10.2.... Informace pro spotřebitele.......................................................................................................................................................... 18

10.3.... Značení............................................................................................................................................................................................ 19

10.4.... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 19

10.4.1 Upozornění..................................................................................................................................................................................... 19

10.4.2 Další informace............................................................................................................................................................................. 19

Příloha A (informativní) Upozornění...................................................................................................................................................... 20

Příloha B (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 24

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

B.2..... Chemická nebezpečí.................................................................................................................................................................... 24

B.3..... Tepelná nebezpečí....................................................................................................................................................................... 24

B.4..... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 24

B.4.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

B.4.2.. Zachycení prstů.............................................................................................................................................................................. 24

B.4.3.. Nebezpečí zalknutí a požití.......................................................................................................................................................... 24

B.4.4.. Nebezpečí zachycení................................................................................................................................................................... 24

B.4.5.. Ochranná funkce........................................................................................................................................................................... 25

B.5..... Nebezpečí udušení....................................................................................................................................................................... 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13209-1:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 252 Výrobky pro péči o dítě, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13209-1:2021.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku adresovaného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU/nařízení.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů naleznete na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro nosiče s rámem, určené k nošení dětí v pozici vsedě. Nosiče na záda s rámem jsou určené pro děti ve věku od 6 měsíců do maximální hmotnosti 18 kg a jsou určeny k nošení dítěte na zádech opatrovníka a zkonstruovány tak, aby mohly být připevněny na záda opatrovníka a uvolnili mu ruce, např. při stání nebo chůzi.

POZNÁMKA Zdůvodnění pro zahrnutí některých požadavků uvedených v tomto dokumentu je uvedeno v příloze B.

Tento dokument se nevztahuje na nosiče na záda s rámem určené pro děti se zvláštními potřebami.

Pokud má nosič na záda s rámem další funkce, které tento dokument nezahrnuje, má být uveden odkaz na příslušnou evropskou normu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.