ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.190                                                                                                                                         Únor 2021

Výrobky pro péči o dítě – Vybavení pro pití – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 14350

94 3455

 

Child care articles – Drinking equipment – Safety requirements and test methods

Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide – Exigences en matière de sécurité et méthodes d’essai

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Artikel für flüssige Kindernahrung – Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14350:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14350:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-06-30 se nahrazují ČSN EN 14350-1 (94 3455) z ledna 2005 a ČSN EN 14350-2 (94 3455) z ledna 2005, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14350:2020 dovoleno do 2021-06-30 používat dosud platné ČSN EN 14350-1 (94 3455) z ledna 2005 a ČSN EN 14350-2 (94 3455) z ledna 2005.

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 12868 zavedena v ČSN EN 12868 (94 3450) Výrobky pro péči o dítě – Metody stanovení uvolněných N-nitro-
saminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

IEC 60454-2 zavedena v ČSN EN 60454-2 ed. 2 (36 6542) Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely – Část 2: Zkušební metody

ISO 188:2011 zavedena v ČSN ISO 188:2017 (62 1522) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 1400:2013+A2:2019 (94 3429) Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 14372:2004 (94 3456) Výrobky pro péči o dítě – Příbory a nádobí pro krmení – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

ČSN EN 71-1:2014+A1:2019 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-11:2006 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

ČSN EN ISO 17294-2:2017 (75 7388) Kvalita vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) – Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o pří-
lohu XVII. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Směrnice Komise 93/11/EHS ze dne 15. března 1993 o uvolňování N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže. V České republice je tato směrnice zavedena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky v platném znění.

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky v platném znění.

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky v platném znění.

Nařízení komise (ES) 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 14350
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2020

ICS 97.190                                                                                  Nahrazuje EN 14350-1:2004, EN 14350-2:2004

Výrobky pro péči o dítě – Vybavení pro pití – Bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení

Child care articles – Drinking equipment – Safety requirements and test methods

Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide – Exigences en matière de sécurité
et méthodes d’essai

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Artikel
für flüssige Kindernahrung – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14350:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Popis................................................................................................................................................................................................ 14

5......... Zkušební zařízení a tolerance..................................................................................................................................................... 21

5.1...... Válec pro malé části..................................................................................................................................................................... 21

5.2...... Razník.............................................................................................................................................................................................. 21

5.3...... Vybavení pro zkoušku spolehlivosti připevnění...................................................................................................................... 22

5.4...... Sonda pro zkoušení otvorů (zachycení prstů).......................................................................................................................... 22

5.5...... Šablony A a B................................................................................................................................................................................. 23

5.6...... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 23

6......... Konstrukční a mechanické vlastnosti – Obecně a příprava vzorků..................................................................................... 23

6.1...... Příprava vzorků pro konstrukční a mechanické vlastnosti..................................................................................................... 23

6.2...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

6.3...... Předúprava (viz B.4)..................................................................................................................................................................... 24

6.4...... Vaření (viz B.5)............................................................................................................................................................................... 24

6.5...... Klimatizování.................................................................................................................................................................................. 24

7......... Konstrukční a mechanické požadavky a zkoušky................................................................................................................... 24

7.1...... Pořadí zkoušek konstrukčních a mechanických vlastností.................................................................................................... 24

7.2...... Dekorace, nápisy a nálepky........................................................................................................................................................ 25

7.3...... Vizuální a hmatová kontrola........................................................................................................................................................ 26

7.4...... Malé části........................................................................................................................................................................................ 26

7.5...... Další požadavky na těsnicí kotouče (vit B.7)............................................................................................................................ 26

7.6...... Požadavky a zkoušky pro nádoby.............................................................................................................................................. 26

7.7...... Požadavky a zkoušky pro pomůcky pro pití............................................................................................................................. 28

7.8...... Ochranné kryty (viz B.11)............................................................................................................................................................. 30

7.9...... Rukojeti a úchytky (viz B.13)........................................................................................................................................................ 31

7.10.... Zachycení prstů.............................................................................................................................................................................. 32

7.11.... Vyčnívající části.............................................................................................................................................................................. 32

7.12.... Šňůry nebo smyčky....................................................................................................................................................................... 33

8......... Chemické požadavky a metody zkoušení................................................................................................................................ 34

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 34

8.2...... Příprava vzorků pro chemické zkoušky..................................................................................................................................... 34

8.3...... Požadavky na součásti a materiál............................................................................................................................................. 34

8.4...... Obsah těkavých sloučenin v silikonových součástech určených k vkládání do úst nebo pro styk s potravinami
(viz B.14)......................................................................................................................................................................................... 37

8.5...... Uvolňování N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek........................................................................................................... 38

8.6...... Migrace určitých prvků (viz B.16 a B.21)................................................................................................................................... 38

8.7...... Uvolňování 2-merkaptobenzothiazolu (MBT), antioxidantů a formaldehydů (viz B.19, B.20, B.24)............................. 39

8.8...... Stálobarevnost (viz B.15)............................................................................................................................................................. 40

Strana

8.9...... Migrace primárních aromatických aminů (viz B.23)............................................................................................................... 41

8.10.... Migrace olova a kadmia ze skla (viz B.17)............................................................................................................................... 41

8.11.... Migrace prvků z kovu (viz B.18).................................................................................................................................................. 41

9......... Spotřebitelské balení.................................................................................................................................................................... 42

10....... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 42

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 42

10.2.... Informace pro spotřebitele.......................................................................................................................................................... 42

10.3.... Upozornění..................................................................................................................................................................................... 43

10.4.... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 43

10.5.... Informace pro dodavatelské řetězce pro výrobky, které obsahují vulkanizovaný kaučuk.............................................. 44

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 45

Příloha A (normativní) Upozornění......................................................................................................................................................... 46

Příloha B (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 53

B.1..... Úvod................................................................................................................................................................................................. 53

B.2..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 53

B.3..... Příprava vzorků pro konstrukční a mechanické zkoušky (viz 6.1)........................................................................................ 53

B.4..... Předúprava (viz 6.3)...................................................................................................................................................................... 53

B.5..... Vaření (viz 6.4)............................................................................................................................................................................... 53

B.6..... Dekorace, nápisy a nálepky (viz 7.2)......................................................................................................................................... 54

B.7..... Dodatečné požadavky na těsnicí kotouče (viz 7.5)................................................................................................................. 54

B.8..... Požadavky na značení objemu a přesnost (viz 7.6.1 a 7.6.2).............................................................................................. 54

B.9..... Zkouška odolnosti proti roztržení (viz 7.7.1)............................................................................................................................. 54

B.10... Přilnavost potisků a dekorací (viz 7.6.3).................................................................................................................................... 55

B.11... Ochranné kryty (viz 7.8)................................................................................................................................................................ 55

B.12... Vysouvací ventily (viz 7.7.2)........................................................................................................................................................ 55

B.13... Rukojeti a úchyty (viz 7.9)............................................................................................................................................................ 55

B.14... Obsah těkavých sloučenin (viz 8.4)........................................................................................................................................... 55

B.15... Barviva (viz 8.8)............................................................................................................................................................................. 56

B.16... Migrace určitých prvků (viz 8.6).................................................................................................................................................. 56

B.17... Migrace olova a kadmia ze skla (viz 8.10)............................................................................................................................... 57

B.18... Migrace prvků z kovu (viz 8.11).................................................................................................................................................. 57

B.19... Uvolňování antioxidantů (viz 8.7)............................................................................................................................................... 58

B.20... Uvolňování formaldehydu (viz 8.7)............................................................................................................................................ 59

B.21... Mez Cr VI (viz 8.6)......................................................................................................................................................................... 59

B.22... Uvolňování merkaptobenzothiazolu (MBT) (viz 8.7).............................................................................................................. 59

B.23... Migrace primárních aromatických aminů (viz 8.9).................................................................................................................. 59

B.24... Podmínky migrace pro elastomerní materiály........................................................................................................................ 59

Příloha C (informativní) Metoda stanovení 2-merkaptobenzothiazolu (MBT) a antioxidantů uvedená v tabulce 7............... 60

C.1..... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 60

C.2..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 60

C.3..... Kolona............................................................................................................................................................................................. 60

C.4..... Detekce........................................................................................................................................................................................... 61

C.5..... Standardy........................................................................................................................................................................................ 61

Strana

C.6..... Příprava standardních roztoků MBT a antioxidantů................................................................................................................ 61

C.7..... Retenční doby................................................................................................................................................................................ 62

C.8..... Výpočet MBT a antioxidantů........................................................................................................................................................ 62

Příloha D (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 63

Příloha E (informativní) Správná praxe pro viditelnost a čitelnost................................................................................................... 64

E.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 64

E.2...... Upozornění..................................................................................................................................................................................... 64

E.3...... Písmo............................................................................................................................................................................................... 64

E.4...... Vícejazyčné.................................................................................................................................................................................... 64

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 65

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14350:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 252 Výrobky pro péči o dítě, jejíž
sekretariát zajišťuje ARFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14350-1:2004 and EN 14350-2:2004.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou uvedeny níže:

    Norma byla kompletně přepracována a byla ji dána nová struktura. Předchozí dvě části byly spojeny do jedné normy. Se změnami na trhu a v regulačních podmínkách bylo nutno zvážit celou řadu nových aspektů.

    Úvod: zcela přeformulován a odkazy na evropské předpisy byly aktualizovány.

    Kapitola 3: zcela změněna struktura a zčásti popsaná podrobněji. Byly přidány definice zcela nových částí.

    Kapitola 4: bylo přidáno několik zcela nových částí.

    Kapitola 5: tato kapitola je zcela nová.

    Kapitola 6: tato kapitola je zcela nová.

    Kapitola 7: celá kapitola byla rozdělena do několika dílčích článků pro jednotlivé součásti vybavení pro pití a související zkoušky, aby se zlepšila zřetelnost pořadí. Bylo přidáno několik odstavců pro nové výrobky a jejich zkoušení.

    Kapitola 8: tato kapitola byla kompletně přepracována a rozdělena. Požadavky a zkušební podmínky byly stanoveny s ohledem na pravděpodobnou chemickou expozici: styk s potravinami, vkládání do úst nebo požití. Byly stanoveny chemické požadavky a metody zkoušení pro materiály (jako je pryž, silikon, TPE, kov, sklo) a expozice (vkládání do úst a polykání), na které se v poslední době nevztahují harmonizované právní předpisy. Nebyly zahrnuty požadavky na látky (např. ftaláty a BPA), na které se vztahuje harmonizované nařízení (jako REACH, (EU) 10/2011 nebo jeho změny).

    Kapitola 10: přepracovaná a částečně přeformulovaná.

    Kapitola 11: tato kapitola o protokolu o zkoušce je zcela nová.

    Příloha A: tato normativní příloha s překlady upozornění do 24 jazyků je zcela nová.

    Příloha B: tato informativní příloha s odůvodněním je zcela nová.

    Příloha C: tato informativní příloha k metodě pro stanovení 2-merkaptobenzothiazolu (MBT) a antioxidantů uvedených v tabulce 7 byla revidována a rozšířena.

    Příloha E: tato informativní příloha o osvědčených postupech pro viditelnost a čitelnost je zcela nová.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/264 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Norma je vytvořena na podporu směrnice EU 2001/95/ES (GPSD).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument harmonizuje minimální bezpečnostní požadavky a metody zkoušení dětského vybavení pro pití. Některá ustanovení byla převzata z dalších existujících národních a evropských norem a u těchto ustanovení technická komise potvrdila předcházející platnost.

Významné nebezpečí udušení se může zvýšit, jestliže se součásti vybavení pro pití v průběhu používání oddělí. Toto nebezpečí je v tomto dokumentu podchyceno zahrnutím zkoušky spolehlivosti připevnění. Připevnění takových výrobků k nádobě však závisí na uživateli a riziko nehody nemůže být zcela eliminováno. Tento dokument stanoví požadavky na označování, ve kterém je uvedeno, že rodiče nebo opatrovníci by neměli nechávat dítě bez dozoru při krmení z výrobku se sosákem nebo ze skleněné nádoby a že dětem by nemělo být dovoleno používání sosáku jako šidítka.

Technická komise zvažovala možnost normalizace velikostí sosáků a rozsahů rychlosti vytékání. Bylo však rozhodnuto, že normalizaci vylučuje mnoho kombinací používaných nádob. Doporučuje se, aby všechny používané kombinace nádob a sosáků byly považovány za komplet. Poskytnutí plnovýznamové informace o rychlosti vytékání je obtížné z důvodu některých faktorů, včetně průměru otvoru, tloušťky sosáku, tvaru otvoru/typu potravy a také jak jednotliví kojenci sosák sají. Proto bylo rozhodnuto, aby nebyla uváděna zkouška rychlosti vytékání, ale bylo doporučeno, aby výrobci poskytli informace o rychlosti vytékání a velikosti otvoru jejich jednotlivých výrobků.

Tento dokument stanovuje chemické požadavky a metody zkoušení pro materiály (jako je pryž, silikon, TPE atd.) a expozice (vkládání do úst a polykání), na které se nevztahují harmonizované právní předpisy. Pokud tento dokument stanoví migrační limity pro látky, na které se rovněž vztahují právní předpisy, musí být požadavky tohoto dokumentu s uvedenými zkušebními podmínkami považovány za doplňkové.

Materiálová a chemická rizika obsažená v normě (tabulka 3) nepředstavují konečný seznam, ale stanovisko technické komise založené na současných znalostech pravděpodobných rizik.

Všechny materiály a předměty přicházející do styku s potravinami jsou upraveny nařízením (ES) č. 1935/2004 [1], nařízením (ES) č. 2023/2006 [39] a příslušnými prováděcími opatřeními na evropské nebo vnitrostátní úrovni.

Všechny plastové součásti vybavení pro pití určených pro styk s potravinami jsou konkrétně upraveny naříze-
ním (EU) 10/2011 [2] o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a jeho změnami.

Proto například požadavek na bisfenol A nebyl zahrnut do tohoto dokumentu. [40]

Ftaláty v předmětech pro péči o děti jsou omezeny přílohou XVII nařízení REACH [3] a nebyly zahrnuty do tohoto dokumentu.

Do tohoto dokumentu nebylo zahrnuto riziko alergie na latex. Neexistují žádné publikované informace o tom, že je senzibilizace způsobena krmením prostřednictvím sosáků a existuje extrémně nízký výskyt alergie na latex u malých dětí a kojenců. Do tohoto dokumentu však bylo zahrnuto ustanovení s informacemi o balení sosáků vyrobených z latexu přírodního kaučuku.

Doporučuje se, aby výrobci a dodavatelé postupovali podle norem EN ISO 9001 pro systémy managentu kvality [4]. Rovněž se doporučuje, aby laboratoře postupovali podle EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří [5].

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky týkající se materiálů, konstrukce, provedení, balení a informací o výrobcích pro vybavení pro pití určená pro děti ve věku od 0 do 48 měsíců (viz B.2):

    opakovaně použitelné nádoby a opakovaně použitelné pomůcky pro pití;

    nádoby na jedno použití a pomůcky pro pití prodávané s těmito nádobami;

    sosáky na jedno použití;

    sosáky k okamžitému použití.

Tento dokument nezahrnuje požadavky na čistotu výrobků připravených k použití a výrobků na jedno použití.

Tento dokument se nevztahuje na výrobky určené pro speciální klinické lékařské aplikace, např. ty, které se týkají rozštěpů patra.

Tento dokument se nevztahuje na vybavení pro pití vyrobená z keramiky.

Tento dokument se nevztahuje na sáčky určené pouze pro skladování.

Tento dokument se nevztahuje na vybavení pro pití, která při nákupu obsahují tekutiny nebo potraviny, a vybavení pro krmení je k nim připevněné.

Tento dokument se nevztahuje na šidítka. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro šidítka jsou stanoveny v EN 1400 [6].

Tento dokument se nevztahuje na příbory a jiné nádobí na krmení. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro příbory a nádobí pro krmení jsou stanoveny v EN 14372 [7].

U vybavení pro pití vyloučených z předmětu této normy se zvažují vždy možné požadavky tohoto dokumentu, kdykoli je to možné.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.