ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 97.190                                                                                                                             Leden 2021

Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14988+A1

94 3418

 

Children’s high chairs – Requirements and test methods

Chaises hautes pour enfants – Exigences et méthodes d’essai

Kinderhochstühle – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14988:2017+A1:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14988:201+A1:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14988 (94 3418) z května 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2020. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-2:2011+A1:2014 zavedena v ČSN EN 71-2+A1:2014 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 716-2:2017 zavedena v ČSN EN 716-2:2017 (91 0606) Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody

EN 1103 zavedena v ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

EN 13210 zavedena v ČSN EN 13210 (94 3454) Výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ISO 7619-1 nezavedena1)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14988
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 97.140; 97.190                                                                                                    Nahrazuje EN 14988:2017

Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Children’s high chairs – Requirements and test methods

Chaises hautes pour enfants – Exigences
et méthodes d’essai

Kinderhochstühle – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-04-24 a obsahuje změnu A1, která byla schválena CEN dne 2019-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky    Ref. č. EN 14988:2017+A1:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 8

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 8

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

4............ Obecně........................................................................................................................................................................................... 9

4.1......... Zkušební podmínky...................................................................................................................................................................... 9

4.2......... Použití sil........................................................................................................................................................................................ 9

4.3......... Povolené úchylky.......................................................................................................................................................................... 9

4.4......... Pořadí zkoušek.............................................................................................................................................................................. 9

4.5......... Určení spojnice........................................................................................................................................................................... 10

5............ Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 10

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

5.2......... Zkušební závaží A...................................................................................................................................................................... 11

5.3......... Rázové kladivo............................................................................................................................................................................ 12

5.4......... Velká zatěžovací podložka....................................................................................................................................................... 12

5.5......... Malá zatěžovací podložka........................................................................................................................................................ 12

5.6......... Zarážky......................................................................................................................................................................................... 12

5.7......... Povrch podlahy........................................................................................................................................................................... 12

5.8......... Trámky.......................................................................................................................................................................................... 13

5.8.1...... Trámek pro zkoušku stability a pro měření délky boční ochrany...................................................................................... 13

5.8.2...... Trámek pro měření výšky při zkoušce boční ochrany......................................................................................................... 13

5.9......... Sondy pro zkoušení zachycení prstu...................................................................................................................................... 13

5.10....... Zkušební závaží B...................................................................................................................................................................... 13

5.11....... Válec pro zkoušení malých částí............................................................................................................................................. 14

5.12....... Malá sonda trupu........................................................................................................................................................................ 14

5.13....... Zkušební závaží C...................................................................................................................................................................... 15

5.14....... Sonda pro nohy.......................................................................................................................................................................... 15

5.15....... Klín................................................................................................................................................................................................ 16

5.16....... Velká sonda pro hlavu............................................................................................................................................................... 16

5.17....... Rázové těleso.............................................................................................................................................................................. 16

5.18....... Dřevěný blok............................................................................................................................................................................... 17

5.19....... Spárová měrka........................................................................................................................................................................... 17

5.20....... Zkušební závaží D...................................................................................................................................................................... 17

6............ Chemická nebezpečí – Migrace určitých prvků (viz A.2).................................................................................................... 17

7............ Tepelná nebezpečí (viz A.3)..................................................................................................................................................... 18

8............ Mechanická nebezpečí (viz A.4).............................................................................................................................................. 18

8.1......... Nebezpečí představovaná skládáním výrobku.................................................................................................................... 18

8.1.1...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 18

8.1.2...... Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 18

8.2......... Nebezpečí způsobená nastavováním výšky......................................................................................................................... 18

8.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

8.2.2...... Neúplné nastavení výšky sedadla.......................................................................................................................................... 19

Strana

8.2.3...... Neúmyslné uvolnění mechanismu nastavení výšky sedadla........................................................................................... 19

8.3......... Nebezpečí zachycení (viz A.4.1)............................................................................................................................................. 19

8.3.1...... Zachycení prstů........................................................................................................................................................................... 19

8.3.2...... Zachycení hlavy.......................................................................................................................................................................... 19

8.4......... Nebezpečí způsobená pohyblivými částmi (viz A.4.2)....................................................................................................... 19

8.4.1...... Požadavky na body sevření..................................................................................................................................................... 19

8.4.2...... Požadavky na body tření........................................................................................................................................................... 20

8.5......... Nebezpečí zamotání (viz A.4.3)............................................................................................................................................... 20

8.5.1...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 20

8.5.2...... Zkušební metoda........................................................................................................................................................................ 21

8.6......... Nebezpečí zalknutí a polknutí (viz A.4.4)............................................................................................................................... 21

8.6.1...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 21

8.6.2...... Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 21

8.7......... Nebezpečí způsobená hranami, rohy a vyčnívajícími částmi (viz A.4.6)........................................................................ 22

8.8......... Nebezpečí týkající se pevnosti a trvanlivosti (Konstrukční integrita, viz A.4.7)............................................................... 22

8.8.1...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 22

8.8.2...... Zkouška rázem........................................................................................................................................................................... 22

8.8.3...... Zkouška sedadla svislým statickým zatížením..................................................................................................................... 23

8.8.4...... Zkouška opěrky nohou svislým statickým zatížením........................................................................................................... 23

8.8.5...... Dynamická zkouška pevnosti.................................................................................................................................................. 23

8.8.6...... Zkoušky podnosu....................................................................................................................................................................... 24

8.9......... Nebezpečí pádu z vysoké židle (viz A.4.8)............................................................................................................................ 25

8.9.1...... Zádržný systém........................................................................................................................................................................... 25

8.9.2...... Boční ochrana............................................................................................................................................................................. 28

8.9.3...... Opěradlo...................................................................................................................................................................................... 30

8.10....... Nebezpečí udušení (viz A.4.5)................................................................................................................................................. 31

8.11....... Kolečka a kola (viz A.4.9).......................................................................................................................................................... 31

8.11.1... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 31

8.11.2... Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 31

8.11.3... Požadavky na brzdné zařízení................................................................................................................................................. 32

8.11.4... Zkušební metody pro uzamykatelná kolečka/kola............................................................................................................... 32

8.12....... Stabilita (viz A.A.4.10)................................................................................................................................................................ 33

8.12.1... Požadavky................................................................................................................................................................................... 33

8.12.2... Zkoušky stability.......................................................................................................................................................................... 33

9............ Značení a informace o výrobku............................................................................................................................................... 36

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 36

9.2......... Značení......................................................................................................................................................................................... 36

9.2.1...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 36

9.2.2...... Trvanlivost značení.................................................................................................................................................................... 37

9.2.3...... Zkušební metoda trvanlivosti značení.................................................................................................................................... 37

9.3......... Návod k použití........................................................................................................................................................................... 37

9.4......... Informace o nákupu................................................................................................................................................................... 37

Strana

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 38

A.1......... Úvod.............................................................................................................................................................................................. 38

A.2......... Chemická nebezpečí (viz Bod 6)............................................................................................................................................ 38

A.3......... Tepelná nebezpečí (viz Bod 7)................................................................................................................................................ 38

A.4......... Mechanická nebezpečí (viz Bod 8)......................................................................................................................................... 38

Příloha B (informativní) Odchylka typu A.............................................................................................................................................. 41

Příloha C (normativní) Překlady.............................................................................................................................................................. 42

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 49

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14988:2017+A1:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 364 Vysoké židle, jejíž
sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2019-11-18.

Tento dokument nahrazuje !EN 14988-1:2017".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !",

Tento dokument byl vypracován podle mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument obsahuje následující hlavní změny oproti předchozím verzím:

    EN 14988-1:2006 + A1:2012 a EN 14988-2:2006 + A1:2012 byly sloučeny do jediného dokumentu;

    norma je celkově upravena do formátu založeného na nebezpečích;

    byly provedeny úpravy nezbytné pro dosažení souladu s Rozhodnutím Komise 2013/121/EU;

    byla přidána dynamická zkouška pevnosti;

    byly zahrnuty zvláštní požadavky pro vysoké židle s více než dvěma kolečky;

    požadavky na zádržné systémy nyní zahrnují požadavek, aby výrobky s vodorovnou součástí před dítětem obsahovaly pasivní zádržný popruh v oblasti rozkroku.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro volně stojící dětské vysoké židle, které se používají pro vyzvednutí dítěte do výšky jídelního stolu obvykle za účelem krmení nebo stravování. Dětské vysoké židle jsou určeny pro děti do 3 let, které jsou schopné sedět bez pomoci.

S výjimkou speciálních vysokých židlí pro lékařské účely se tato norma vztahuje na dětské vysoké židle pro bytové i nebytové použití.

POZNÁMKA Pokud se dětská vysoká židle musí nebo může měnit na jiné funkce, mohou se na ni vztahovat další evropské normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN ISO 7619-1:2011, která přejímala ISO 7619:2010, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.