ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                               Listopad 2019

Bezpečnost hraček –
Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN
EN 71-3

94 3095

 

Safety of toys –
Part 3: Migration of certain elements

Sécurité des jouets –
Partie 3: Migration de certains éléments

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-3+A3 (94 3095) z prosince 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text technického porovnání věcných změn přijatých v této normě proti předchozí normě je uveden v příloze A této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014+A1:2018 zavedena v ČSN EN 71-1+A1:2019 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES e dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Směrnice komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (2012/7/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček ((EU) No 681/2013). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V České republice na tento přímo použitelný předpis Evropské unie navazuje nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI. V České republice bude tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky s účinností od 18. 11. 2019.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke článkům 7.2.2 a 7.2.3.2, a ke kapitolám H.1 a H.9 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 71-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2019

ICS 97.200.50                                                                                                Nahrazuje EN 71-3:2013+A3:2018

Bezpečnost hraček –
Část 3: Migrace určitých prvků

Safety of toys –
Part 3: Migration of certain elements

Sécurité des jouets –
Partie 3: Migration de certains éléments

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 3: Migration bestimmter Elemente

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-04-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                         Ref. č. EN 71-3:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Kategorie materiálů hraček (viz H.4)........................................................................................................................................... 8

4.2...... Zvláštní požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Princip................................................................................................................................................................................................ 9

6......... Činidla a zkušební zařízení............................................................................................................................................................ 9

7......... Odběr a příprava vzorků............................................................................................................................................................... 10

8......... Metodika migrace.......................................................................................................................................................................... 13

9......... Stabilizace a analýzy migračních roztoků................................................................................................................................ 16

10....... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 17

11....... Funkčnost metody......................................................................................................................................................................... 17

12....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Významné technické změny proti předchozí verzi tohoto dokumentu................................................. 21

Příloha B (informativní) Informace o validaci metody........................................................................................................................ 22

Příloha C (informativní) Odhad reprodukovatelnosti.......................................................................................................................... 24

Příloha D (informativní) Materiály pro vizuální porovnávání velikosti částic materiálů hraček.................................................. 26

Příloha E (normativní) Analytická metoda pro standardní prvky...................................................................................................... 28

Příloha F (normativní) Analytické metody pro stanovení chromu (VI)............................................................................................. 31

Příloha G (normativní) Analytická metoda pro organické sloučeniny cínu (viz H.9)..................................................................... 35

Příloha H (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 45

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES............ 49

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 50

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 71-3:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-3:2013+A3:2018.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním této normy jsou podrobně uvedeny v příloze A.

EN 71 Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti;

    Část 2: Hořlavost;

    Část 3: Migrace určitých prvků (tento dokument);

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti;

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy;

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení;

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití;

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky;

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce;

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody;

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky;

    Část 13: Hry podněcující čichové vjemy, hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické soupravy a soupravy podněcující chuťové vjemy;

    Část 14: Trampolíny pro domácí použití.

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71; CEN/TR 15371-1 Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8 a CEN/TR 15371-2 Bezpečnost hraček – Interpretace – Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71.

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES) [1] stanoví maximální migrační limity pro tři kategorie materiálů hraček. Určité hodnoty migračních limitů byly změněny (viz [4,5,6,7]). Limity pro migraci určitých prvků jsou vyjádřeny v miligramech na kilogram materiálu hračky a jsou uvedeny v tabulce 2. Cílem těchto limitů je minimalizovat
vystavení dětí určitým potenciálně toxickým prvkům.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, boru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtuti, niklu, selenu, stroncia, cínu, organických sloučenin cínu a zinku z materiálů hračky a z částí hraček.

Obalové materiály se nepovažují za část hračky, pokud nejsou určeny pro hru.

POZNÁMKA 1 Viz metodický dokument Evropské komise č. 12 o provádění směrnice o bezpečnosti hraček – balení [2].

Norma obsahuje požadavky na migraci určitých prvků z následujících kategorií materiálů hraček:

    kategorie I: suché, křehké, práškové nebo plastické materiály;

    kategorie II: kapalné nebo přilnavé materiály;

    kategorie III: seškrábnutelné materiály.

Požadavky této normy se nevztahují na hračky nebo části hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkci, objemu nebo hmotnosti, jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování či polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou s ohledem na obvyklé nebo předvídatelné chování dětí.

POZNÁMKA 2 Pro účely tohoto dokumentu se považují za významná kritéria (viz H.2 a H.3) pro stanovení pravděpodobnosti sání, olizování nebo polykání hraček a jejich částí:

    všechny hračky určené pro vkládání do úst nebo k ústům, kosmetické hračky a psací potřeby klasifikované jako hračky, které mohou být sány, olizovány nebo spolknuty;

    všechny přístupné části a součásti hraček určené pro děti do 6 let mohou přijít do styku s ústy. Pravděpodobnost kontaktu úst s částmi hraček určených pro starší děti se ve většině případů nepovažuje za významnou (viz H.2).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.