ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140 Únor 2016

Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka –
Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost
a trvanlivost

ČSN
EN 747-1+A1

91 0603

 

Furniture – Bunk beds and high beds –
Part 1: Safety, strength and durability requirements

Meubles – Lits superposés et lits surélevés –
Partie 1: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité

Möbel – Etagenbetten und Hochbetten –
Teil 1: Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 747-1:2012+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 747-1:2012+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 747-1+A1 (91 0603) z ledna 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 747-1:2012+A1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 747-1+A1 z ledna 2016 převzala EN 747-1:2012+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 747-2+A1:2015 zavedena v ČSN EN 747-2+A1:2016 (91 0603) Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka –
Část 2: Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN 747-1:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Květen 2015

ICS 97.140 Nahrazuje EN 747-1:2012

Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka –
Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Furniture – Bunk beds and high beds –
Part 1: Safety, strength and durability requirements

Meubles – Lits superposés et lits surélevés –
Partie 1: Exigences de sécurité, de résistance
et de durabilité

Möbel – Etagenbetten und Hochbetten –
Teil 1: Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit
und Dauerhaltbarkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-03-08 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2015-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 747-1:2012+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Bezpečnostní požadavky 8

4.1 Konstrukce 8

4.1.1 Obecně 8

4.1.2 Přístupné díry, mezery a otvory 9

4.1.2.1 Obecně 9

4.1.2.2 Uchycení hlavové části zvenku patrového/vysokého lůžka 10

4.1.3 Nosný podklad (podklady) lůžka 10

4.1.4 Bezpečnostní zábrany 10

4.1.5 Žebřík nebo jiné možnosti vstupu 11

4.2 Pevnost žebříků nebo jiných možností vstupu: upevnění, průhyb a pevnost 12

4.3 Pevnost rámů a spojovacích elementů 12

4.4 Stabilita 12

4.5 Spojení horního lůžka se spodním lůžkem 12

5 Návod na použití 12

6 Značení 13

Předmluva

Tento dokument (EN 747-1:2012+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2015-04-16.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument nahrazuje !EN 747-1:2012".

!Odstraněný text"

EN 747 sestává z těchto částí:

Mělo by se poznamenat, že změny provedené v části 2 jsou důležité pro část 1, protože v části 2 jsou uvedeny informace týkající se zatížení a síly.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

!Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost patrových lůžek a vysokých lůžek pro bytové a nebytové prostory.

Platí pro patrová lůžka s výškou nejméně 600 mm od podlahy po horní povrch vrchního nosného podkladu lůžka a pro vysoká lůžka s výškou nejméně 600 mm od podlahy po horní povrch vrchního nosného podkladu lůžka.

Zatížení a síly použité na zkoušky pevnosti a trvanlivosti platí pro lůžka s vnitřní délkou větší než 140 cm a s maximální šířkou nosného podkladu lůžka 120 cm."

Požadavky na rozměry jsou stanoveny tak, aby minimalizovaly nebezpečí, zvláště pro děti.

Požadavky na pevnost a trvanlivost lůžka jsou stanoveny na užívání lůžka jednou osobou.

Bezpečnostní požadavky dalších výrobků, které jsou součástí patrového lůžka/vysokého lůžka, například stůl nebo úložný nábytek, nejsou v této normě obsaženy.

Tato evropská norma neplatí pro patrová lůžka a vysoká lůžka pro zvláštní účely, například pro vězení, kasárna a hasičské služebny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.