ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Leden 2016

Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany

ČSN
EN 12764

91 4103

Sanitary appliances – Specification for whirlpool baths

Appareils sanitaires – Spécification relative aux baignoires avec système de brassage d’eau

Sanitärausstattungsgegenstände – Anforderungen an Whirlwannen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12764:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12764:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 12764+A1 (91 4103) ze srpna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 12764:2015 dovoleno do 2017-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 12764+A1 (91 4103) ze srpna 2008.

Změny proti předchozí normě

Změna proti předchozímu vydání normy je uvedena v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 232 zavedena v ČSN EN 232 (91 4105) Koupací vany – Připojovací rozměry

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 14516 zavedena v ČSN EN 14516+A1 (91 4101) Koupací vany pro domácí použití

EN 60335-2-60 zavedena v ČSN EN 60335-2-60 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Předmluvě, k článkům ZA.2.1, ZA.2.2, ZA.2.2.1 a ZA.2.2.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 12764
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2015

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 12764:2004+A1:2008

Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany

Sanitary appliances – Specification for whirlpool bath 

Appareils sanitaires – Spécification relative
aux baignoires avec système de brassage d’eau

Sanitärausstattungsgegenstände – Anforderungen
an Whirlwannen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-05-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12764:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Provedení 8

4.1 Konstrukce 8

4.2 Instalace čerpadla a/nebo dmychadla 8

4.3 Údržba jednotky 8

4.4 Zabránění zpětnému průtoku 8

4.5 Bezpečnost 8

5 Požadavky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Odolnost proti teplotě 8

5.3 Zabezpečení proti vtahování vlasů 8

5.4 Hygiena 8

5.4.1 Zadržování vody 8

5.4.2 Čistitelnost 8

5.4.3 Stálost čistitelnosti 8

5.5 Odolnost proti tlaku 9

5.6 Odolnost proti prosakování 9

5.7 Nebezpečné látky 9

6 Metody zkoušení 9

6.1 Tepelná zkouška 9

6.1.1 Zařízení 9

6.1.2 Zkušební vzorek 9

6.1.3 Postup 9

6.1.4 Vyjádření výsledků 9

6.2 Zkouška maximálního tlaku 9

6.2.1 Zařízení 9

6.2.2 Zkušební vzorek 9

6.2.3 Postup 10

6.2.4 Vyjádření výsledků 10

6.3 Zkouška prosakování 10

6.3.1 Zařízení 10

6.3.2 Zkušební vzorek 10

6.3.3 Postup 10

6.3.4 Vyjádření výsledků 10

7 Označování, značení štítkem a balení 10

7.1 Označování a označení výrobku 10

7.2 Značení štítkem 11

8 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 11

8.1 Obecně 11

Strana

8.2 Zkoušky typu 11

8.2.1 Obecně 11

8.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 12

8.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 12

8.3.1 Obecně 12

8.3.2 Zařízení 13

8.3.3 Suroviny a součásti 13

8.3.4 Zkoušení a hodnocení výrobku 13

8.3.5 Neshodné výrobky 13

8.3.6 Opatření k nápravě 13

9 Instrukce pro osobu provádějící instalaci 13

10 Instrukce pro uživatele 14

Příloha A (informativní) Zkouška při uvádění do provozu 15

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 16

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 16

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) vířivých koupacích van 16

ZA.2.1 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 16

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 17

ZA.2.2.1 Obecně 17

ZA.2.2.2 Obsah 17

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 18

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 21

Bibliografie 22

 


Předmluva

Tento dokument (EN 12764:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Tento dokument nahrazuje EN 12764:2004+A1:2008.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oproti předchozímu vydání nejsou žádné technické změny. Jedinou změnou je, že příloha ZA byla zcela nahrazena přílohou ZA v novém stylu.NP1)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na vířivé koupací vany, které mají jmenovité napětí maximálně 250 V v případě jednofázových spotřebičů a 480 V v případě ostatních spotřebičů, a které jsou určeny k instalaci v podmínkách vnitřního domácího použití a používány podle instrukcí výrobce pro osobní hygienu. Takové vířivé koupací vany jsou zkoušeny a dodávány jako kompletní samostatná jednotka navržená pro vypouštění po každém použití.
Mohou být dopravovány v několika jednotlivých částech pro smontování na místě, aby se usnadnilo dodání.

Bezpečnostní hlediska vířivých koupacích van (s výjimkou používání malými dětmi a pomalu se pohybujícími/
slabými, staršími nebo invalidními osobami) jsou předmětem EN 60335-2-60.

Výjimky: tato norma neobsahuje doplňující požadavky na vířivé koupací vany určené pro používání tam, kde jsou požadována zvláštní lékařská opatření, nebo na vířivé koupací vany pro společné používání, které nejsou
vypouštěny po každém použití. Na přenosná vířivá zařízení se tato norma nevztahuje.

Pro účely této normy termín „podmínky domácího použití“ zahrnuje používání v hotelích, ubytovacích zařízeních pro studenty, nemocnicích a podobných budovách.

Upozornění: Pomalu se pohybující starší nebo invalidní osoby mají být při používání vířivých koupacích van
opatrné. Malé děti nesmějí používat vířivé koupací vany bez dozoru.

POZNÁMKA 1 Není reálné očekávat, že výrobci budou definovat, co je obsahem pojmů „pomalu se pohybující starší nebo invalidní osoba“ nebo „malé děti“. V prvním případě je odpovědný jednotlivec nebo pečovatel, ve druhém případě jsou odpovědní rodiče.

POZNÁMKA 2 Až bude EN 60335-2-60 změněna tak, aby zahrnovala používání vířivých van pomalu se pohybujícími staršími nebo invalidními osobami a malými dětmi, výše uvedené upozornění bude z této normy vypuštěno.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.