ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Leden 2016

Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 14428

91 4110

 

Shower enclosures – Functional requirements and test methods

Parois de douche – Presciptions fonctionelles et métodes d’essai

Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14428:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14428:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-02-28 se nahrazuje ČSN EN 14428+A1 (91 4110) ze srpna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14428:2015 dovoleno do 2017-02-28 používat dosud platnou ČSN EN 14428+A1 (91 4110) ze srpna 2008.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

prEN 12150-1:2013 nezavedena

EN 14449 zavedena v ČSN EN 14449 (70 1016) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma

EN ISO 2409 zavedena v ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

EN ISO 7599 zavedena v ČSN EN ISO 7599 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku)

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 12543-2 zavedena v ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

ISO 7892:1988 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 14428
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Květen 2015

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 14428:2004+A1:2008

Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení

Shower enclosures – Functional requirements and test methods 

Parois de douche – Presciptions fonctionelles
et métodes d’essai

Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14428:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.2 Čistitelnost 8

4.3 Vlastnosti týkající se odolnosti proti nárazům/rozpadu 8

4.3.1 Obecně 8

4.3.2 Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo 8

4.3.3 Vrstvené bezpečnostní sklo 8

4.3.4 Plastové materiály 8

4.4 Trvanlivost 8

4.4.1 Obecně 8

4.4.2 Odolnost proti korozi 8

4.4.3 Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům 9

4.4.4 Odolnost proti cyklům mokra a sucha 9

4.4.5 Odolnost 9

4.4.6 Stabilita 9

4.4.7 Zadržování vody 9

4.5 Nebezpečné látky 9

5 Metody zkoušení 9

5.1 Vlastnosti týkající se odolnosti proti nárazům/rozpadu 9

5.1.1 Obecně 9

5.1.2 Zkušební vzorky ze zakřiveného skla 9

5.1.3 Postup 9

5.1.4 Hodnocení rozpadu 10

5.2 Chování plastových tabulí při nárazu 14

5.2.1 Zařízení 14

5.2.2 Postup 14

5.3 Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům 22

5.3.1 Činidla 22

5.3.2 Zařízení 22

5.3.3 Zkušební vzorky 24

5.3.4 Postup 24

5.3.5 Vyjádření výsledků 24

5.4 Odolnost proti cyklům mokra a sucha 24

5.4.1 Zkušební vzorky 24

5.4.2 Postup 24

5.4.3 Výsledky 24

5.5 Odolnost 24

Strana

5.6 Stabilita 25

5.7 Zadržování vody 27

6 Označování 31

7 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 31

7.1 Obecně 31

7.2 Zkoušky typu 32

7.2.1 Obecně 32

7.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 32

7.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 33

7.3.1 Obecně 33

7.3.2 Zařízení 33

7.3.3 Suroviny a součásti 33

7.3.4 Zkoušení a hodnocení výrobku 33

7.3.5 Neshodné výrobky 33

7.3.6 Opatření k nápravě 33

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích 34

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 34

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) sprchových zástěn 34

ZA.2.1 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 34

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 35

ZA.2.2.1 Obecně 35

ZA.2.2.2 Obsah 35

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 36

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 39

Bibliografie 41

Předmluva

Tento dokument (EN 14428:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14428:2004+A1:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní technickou změnou je vypuštění článku týkajícího se vlastností odolnost proti nárazům/rozpadu a jeho nahrazení odkazem na nové vydání EN 12150-1NP1). Další významnou změnou je aktualizace kapitoly AVCP a přílohy ZA do nového formátu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na sprchové zástěny pro domácí použití, což zajišťuje, že výrobek instalovaný podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti, pokud bude používán stanoveným způsobem.

Tato norma neplatí pro sprchové kabiny nebo závěsy a nespecifikuje estetické a rozměrové požadavky.

POZNÁMKA Pro účely tohoto dokumentu termín „domácí použití“ zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách, s výjimkou případů, kdy jsou požadována zvláštní lékařská opatření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.