ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 13.220.40 Březen 2015

Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku –
Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

ČSN
EN 1021-2

91 0232

 

Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 2: Ignition source match flame equivalent

Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés – Partie 2: Source d’allumage flamme équivalente à celle d’une allumette

Möbel – Bewertung der Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Teil 2: Eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Zündquelle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1021-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1021-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1021-2 (91 0232) ze září 2006.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Vítězslav Gaja

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN 1021-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 97.140; 13.220.40 Nahrazuje EN 1021-2:2006

Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku –
Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture –
Part 2: Ignition source match flame equivalent

Ameublement – Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés – Partie 2: Source d’allumage flamme équivalente à celle d’une allumette

Möbel – Bewertung der Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Teil 2: Eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Zündquelle

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-06-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1021-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Kritéria zapálení 7

3.1 Zapálení postupujícího doutnání 7

3.2 Zapálení plamene 8

4 Podstata zkoušky 8

5 Zdraví a bezpečnost obsluhy 8

5.1 Obecné 8

5.2 Uzavření zkoušky 8

5.3 Hasicí přístroje 8

6 Přístroje 8

6.1 Zkušební zařízení 8

6.2 Zkušební uzavřený prostor 11

6.3 Hodiny 11

6.4 Zdroj zapálení: zdroj zapálení plynového plamene 1, ekvivalent plamene zápalky 11

6.5 Řízení toku plynu 11

7 Příprava a klimatizování 11

7.1 Příprava 11

7.2 Klimatizování 12

7.3 Zkušební prostředí 12

8 Zkušební sestava 12

8.1 Obecné 12

8.2 Potahové materiály 12

8.3 Výplň čalounění 12

9 Použití zdroje zapálení 13

9.1 Příprava 13

9.1.1 Obecné 13

9.2 Použití zdroje zapálení 14

9.3 Závěrečné přezkoumání 15

10 Protokol o zkoušce 15

Příloha A (informativní) Návod pro designéry a tvůrce specifikací 16

Příloha B (informativní) Vzorový protokol o zkoušce 17

Příloha C (informativní) Čištění zařízení 18

Příloha D (normativní) Postup namáčení do vody 19

D.1 Reakční činidla 19

D.2 Pomůcky 19

D.3 Vzorky 19

D.4 Postup 19 

Předmluva

Tento dokument (EN 1021-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1021-2:2006.

Hlavní změny EN 1021-2 ve srovnání s vydáním z roku 2006 jsou:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení zápalnosti kombinací materiálů, jako např. potahů a výplní používaných v čalouněném sedacím nábytku, který je vystaven malému plameni jako zdroji zapálení.

Zkouška hodnotí pouze zápalnost kombinací materiálů používaných v čalouněném sedacím nábytku a nikoli zápalnost hotových kusů nábytku, které tyto materiály obsahují.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.