ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150 Listopad 2011

Pružné podlahové krytiny – Specifikace
pro korkové linoleum

ČSN
EN 688

91 7864

Resilient floor coverings – Specification for corklinoleum

Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum sur liège

Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für Korklinoleum

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 688:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 688:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 688 (91 7864) z července 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Podstata normy se nemění. Do klasifikace podle úrovně použití je zařazena další třída: 22+. Norma je zaktualizována.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 426zavedena v ČSN EN 426 (91 7819) Pružné podlahové krytiny. Zjišťování šířky, délky, přímosti a rovinnosti pásů

EN 428zavedena v ČSN EN 428 (91 7820) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování celkové tloušťky

EN 429zavedena v ČSN EN 429 (91 7821) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vrstev

EN 430zavedena v ČSN EN 430 (91 7829) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti

EN 433zavedena v ČSN EN 433 (91 7824) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování trvalé deformace po statickém zatížení

EN 435zavedena v ČSN EN 435 (91 7838) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování ohebnosti

EN 436zavedena v ČSN EN 436 (91 7839) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování hustoty

EN 670zavedena v ČSN EN 670 (91 7868) Pružné podlahové krytiny – Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela

EN 685zavedena v ČSN EN 685 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace

EN ISO 105-B02zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 717-2zavedena v ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 10140-3zavedena v ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN 688
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2011

ICS 97.150 Nahrazuje EN 688:1997

Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro korkové linoleum

Resilient floor coverings – Specification for corklinoleum 

Revêtements de sol résilients – Spécifications
pour le linoléum sur liège

Elastische Bodenbeläge – Spezifikation
für Korklinoleum

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 688:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Identifikace 7

5 Požadavky 7

5.1 Všeobecné požadavky 7

5.2 Požadavky na klasifikaci 8

6 Značení 9

Příloha A (informativní)  Nepovinné vlastnosti 10

Bibliografie 11

 


Předmluva

Tento dokument (EN 688:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 134 „Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 688:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí charakteristiky korkového linolea dodávaného ve formě návinů.

V zájmu podpory informovanosti spotřebitelů při výběru podlahové krytiny, obsahuje tato norma klasifikační systém, založený na intenzitě používání, který uvádí, pro které prostředí by měly být tyto podlahové krytiny vhodné (viz EN 685). Stanoví také požadavky na značení.

Pro řadu podlahových krytin se mnohdy nesprávně používá termín „linoleum“, často pro ty, které jsou na bázi polyvinylchloridu nebo pryže. Takové materiály nejsou v této normě obsaženy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.