ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150 Listopad 2011

Pružné podlahové krytiny – Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou – Specifikace

ČSN
EN 655

91 7856

 

Resilient floor coverings – Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer – Specification

Revêtements de sol résilients – Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle – Spécifications

Elastische Bodenbeläge – Platten auf einem Rücken aus Presskork mit einer Polyvinylchlorid-Nutzschicht – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 655:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 655:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 655 (91 7856) z května 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Podstata normy se nemění. Při klasifikaci do tříd odolnosti proti opotřebení je vypuštěn požadavek týkající se ztráty tloušťky, do klasifikace podle úrovně použití je zařazena další třída: 22+. Norma je zaktualizována.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 424zavedena v ČSN EN 424 (91 7827) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky

EN 425zavedena v ČSN EN 425 (91 7836) Pružné a laminátové podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí

EN 427zavedena v ČSN EN 427 (91 7828) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti dlaždic

EN 428zavedena v ČSN EN 428 (91 7820) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování celkové tloušťky

EN 429zavedena v ČSN EN 429 (91 7821) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vrstev

EN 430zavedena v ČSN EN 430 (91 7829) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti

EN 431zavedena v ČSN EN 431 (91 7823) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování soudržnosti vrstev

EN 433zavedena v ČSN EN 433 (91 7824) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování trvalé deformace po statickém zatížení

EN 434zavedena v ČSN EN 434 (91 7822) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a kroucení po zahřátí

EN 436zavedena v ČSN EN 436 (91 7839) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování hustoty

EN 660-2zavedena v ČSN EN 660-2 (91 7826) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti opotřebení – Část 2: Metoda Frick-Taber

EN 684zavedena v ČSN EN 684 (91 7842) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování pevnosti svaru

EN 685zavedena v ČSN EN 685 (91 7843) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN 655
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2011

ICS 97.150 Nahrazuje EN 655:1996

Pružné podlahové krytiny – Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou – Specifikace

Resilient floor coverings – Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer – Specification 

Revêtements de sol résilients – Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle – Spécifications

Elastische Bodenbeläge – Platten auf einem Rücken aus Presskork mit einem Polyvinylchlorid-Nutzschicht – Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 655:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

4.1 Všeobecné požadavky 7

4.2 Požadavky na klasifikaci 7

4.2.1 Klasifikace do tříd podle odolnosti proti opotřebení 7

4.2.2 Klasifikace podle úrovně používání 7

5 Značení 10

Příloha A (informativní) Nepovinné vlastnosti 11

Příloha B (informativní) Doplňkové metody zkoušení 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 655:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 134 „Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 655:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje charakteristiky podlahových krytin z aglomerované korkové směsi s nášlapnou vrstvou na bázi polyvinylchloridu a jeho modifikací.

K podpoře informovanosti spotřebitelů při výběru podlahové krytiny, obsahuje norma klasifikační systém (viz EN 685), založený na intenzitě používání, který uvádí prostředí, pro které by byly tyto podlahové krytiny vhodné. To také určuje požadavky na značení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.