ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                                      Duben 2021

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu

ČSN
EN 1081+A1

91 7866

 

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings –
Determination of the electrical resistance

Revêtements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires –
Détermination de la résistance électrique

Elastische, Laminat- und modulare mehrschichtige Bodenbeläge –
Bestimmung des elektrischen Widerstandes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1081:2018+A1:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1081:2018+A1:2020. It was translated
by the
Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1081 (91 7866) z července 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byly aktualizovány citované dokumenty. Byly doplněny poznámky k heslům 3.1. a 3.3. a do kapitoly 5 byl doplněn článek týkající se zatížení. Do kapitol popisujících jednotlivé metody byly včleněny samostatné články specifikující činidla, která se mají při zkouškách použít. Byla doplněna legenda k obrázku 4 a bod j) do kapitoly 10.

Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 62631-3-1 zavedena v ČSN EN 62631-3-1 (34 6462) Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., IČO 00013251, Mgr. Jana Slezáková, DiS.

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 1081:2018+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Září 2020

ICS 97.150                                                                                                                  Nahrazuje EN 1081:2018

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny –
Stanovení elektrického odporu

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings –
Determination of the electrical resistance

Revêtements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires –
Détermination de la résistance électrique

Elastische, Laminat- und modulare mehrschichtige Bodenbeläge –
Bestimmung des elektrischen Widerstandes

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-07-01 a obsahuje změnu schválenou CEN dne 2020-08-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky       Ref. č. EN 1081:2018+A1:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1081:2018+A1:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2020-08-10.

Tento dokument nahrazuje !EN 1081:2018".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !" .

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 6

5......... Zařízení a činidla.............................................................................................................................................................................. 7

6......... Metoda A – pro vertikální odpor, R1............................................................................................................................................. 9

7......... Metoda B – pro odpor vůči zemi, R2.......................................................................................................................................... 10

8......... Metoda C – pro povrchový odpor, R3........................................................................................................................................ 10

9......... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 11

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

 

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení:

a)   vertikálního odporu,

b)   odporu vůči zemi,

c)   povrchového odporu

pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny po instalaci na zkušebním vzorku nebo po instalaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.