ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.10                                                                                                                                  Březen 2020

Kuchyňské dřezy – Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 13310+A1

91 4108

 

Kitchen sinks – Functional requirements and test methods

Eviers de cuisine – Prescriptions fonctionnelles et métodes d’essai

Küchenspülen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13310:2015+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13310:2015+A1:2018. It was translated
by the
Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13310+A1 (91 4108) z dubna 2019.

S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13310 ed. 2 (91 4108) z června 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13310:2015+A1:2018 dovoleno do 2020-07-31 používat dosud platnou ČSN EN 13310 (91 4108) z června 2016.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13310:2015+A1:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13310+A1 (91 4103) z dubna 2019 převzala EN 13310:2015+A1:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2018. Změny nebo doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! a ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 695 zavedena v ČSN EN ISO 695 (91 4107) Kuchyňské dřezy – Připojovací rozměry

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

ISO 4211-3 nezavedena

ISO 9352 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 13310:2015+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Říjen 2018

ICS 97.040.10                                                                                                                                                

Kuchyňské dřezy – Funkční požadavky a zkušební metody

Kitchen sinks – Functional requirements and test methods

Eviers de cuisine – Prescriptions fonctionnelles
et métodes d’essai

Küchenspülen – Funktionsanforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-06-05 a zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2018-04-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky    Ref. č. EN 13310:2015+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... !Charakteristiky"...................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Připojovací rozměry........................................................................................................................................................................ 9

4.3...... Odvádění vody................................................................................................................................................................................. 9

4.4...... Odolnost proti suchému teplu....................................................................................................................................................... 9

4.5...... Odolnost proti změnám teploty..................................................................................................................................................... 9

4.6...... Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům................................................................................................................ 9

4.7...... Stabilita povrchu.............................................................................................................................................................................. 9

4.8...... Stabilita při zatížení......................................................................................................................................................................... 9

4.9...... Průtok přepadu................................................................................................................................................................................. 9

4.10.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 10

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Odvádění vody............................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Odolnost proti suchému teplu..................................................................................................................................................... 10

5.4...... Odolnost proti změnám teploty................................................................................................................................................... 11

5.5...... Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům.............................................................................................................. 12

5.6...... Odolnost proti poškrábání............................................................................................................................................................ 14

5.7...... Odolnost proti oděru..................................................................................................................................................................... 16

5.8...... Stabilita při zatížení....................................................................................................................................................................... 17

5.9...... Určení průtoku přepadu............................................................................................................................................................... 17

6......... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 18

7......... Označování..................................................................................................................................................................................... 18

8......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 19

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

8.2...... Zkoušky typu................................................................................................................................................................................... 19

8.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC).................................................................................................................................................... 20

Příloha A (informativní) Ošetřování a používání kuchyňských dřezů.............................................................................................. 22

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011....................................................................... 23

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 25

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13310:2015+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Zdravotnětechnické
zařizovací předměty
, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2018-04-14.

Tento dokument nahrazuje !EN 13310:2015".

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

!Hlavní změny zavedené do EN 13310 jsou:

a)   zavedení nové přílohy ZA podle nejnovější šablony (ve formátu TF N 687 rev 1 ze dne 2015-06-02);

b)   změna zkušebního postupu pro odolnost proti poškrábání;

c)   změna označování výrobků;

d)   redakční úpravy dohodnuté mezi zástupci EU/GŘ pro růst, CEN/TC 163 a FECS dne 2016-07-07 v Bruselu pro citaci normy v OJEU."

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spoje-
ného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje funkční !charakteristiky" a zkušební metody pro kuchyňské dřezy pro domácí použití, zajišťující, že výrobek po instalování podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti.

POZNÁMKA 1 Pro účely této normy termín „domácí použití“ zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách.

Tento dokument nespecifikuje estetické !charakteristiky" a celkové rozměry kuchyňských dřezů.

Neplatí pro průmyslové kuchyňské dřezy.

POZNÁMKA 2 Všechny nákresy jsou jen příklady; jsou přípustné jiné tvary.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.