ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                                        Říjen 2018

Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny –
Základní charakteristiky

ČSN
EN 14041

91 7883

 

Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings – Essential characteristics

Revêtements de sol résilients, textiles, stratifiés et multicouches modulaires – Caractéristiques essentielles

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge – Wesentliche Merkmale

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14041:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European standard EN 14041:2018. It was translated by the Czech standardization agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14041 (91 7883) ze srpna 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14041:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14041 ze srpna 2018 převzala EN 14041:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 312:2010 zavedena v ČSN EN 312:2011 (49 2614) Třískové desky – Požadavky

EN 651 zavedena v ČSN EN 651 (91 7852) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu – Specifikace

EN 652 zavedena v ČSN EN 652 (91 7853) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku – Specifikace

EN 687 zavedena v ČSN EN 687 (91 7863) Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum na podkladu z vrstvy korku

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 1081 zavedena v ČSN EN 1081 (91 7866) Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrického odporu

EN 1122 zavedena v ČSN EN 1122 (64 0231) Plasty – Stanovení kadmia – Metoda rozkladu za mokra

EN 1307 zavedena v ČSN EN 1307 (80 4427) Textilní podlahové krytiny – Klasifikace

EN 1815 zavedena v ČSN EN 1815 (80 4433) Pružné a laminátové podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností

EN 1816 zavedena v ČSN EN 1816 (91 7869) Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a hetero-
genní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem

EN 1817 zavedena v ČSN EN 1817 (91 7870) Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a hetero-
genní hladké pryžové podlahové krytiny

EN 12199 zavedena v ČSN EN 12199 (91 7872) Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní
a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny

EN 12466 zavedena v ČSN EN 12466 (91 7873) Pružné podlahové krytiny – Slovník

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12673 zavedena v ČSN EN 12673 (75 7544) Jakost vod – Stanovení některých vybraných chlorfenolů
metodou plynové chromatografie

EN 13238:2010 zavedena v ČSN EN 13238:2010 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13329 zavedena v ČSN EN 13329 (91 7878) Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2009 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13553:2017 zavedena v ČSN EN 13553:2018 (91 7880) Pružné podlahové krytiny – Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách – Specifikace

EN 13893 zavedena v ČSN EN 13893 (91 7882) Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny – Měření
dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

CEN/TR 14823 nezavedena

CEN/TS 15447 zavedena v ČSN P CEN/TS 15447 (73 0887) Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

CEN/TS 15968 zavedena v ČSN P CEN/TS 15968 (65 0350) Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách –
Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza

EN 16516 zavedena v ČSN EN 16516 (72 8012) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

EN 62321-1 zavedena v ČSN EN 62321-1 (36 9080) Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 1: Úvod a přehled

EN ISO 139 zavedena v ČSN EN ISO 139 (80 0056) Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

EN ISO 9239-1:2010 zavedena v ČSN EN ISO 9239-1:2010 (73 0888) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelné vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 10581 zavedena v ČSN EN ISO 10581 (91 7850) Pružné podlahové krytiny – Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace

EN ISO 10582 zavedena v ČSN EN ISO 10582 (91 7801) Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace

EN ISO 10595 zavedena v ČSN EN ISO 10595 (91 7802) Pružné podlahové krytiny – Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu – Specifikace

EN ISO 11925-2:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2:2011 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 14362-1 zavedena v ČSN EN ISO 14362-1 (80 0874) Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

CEN ISO/TS 16179 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 16179 (79 5641) Obuv – Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi – Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech

CEN ISO/TS 16186 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 16186 (79 5642) Obuv – Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi – Zkušební metoda kvantitativního stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) v obuvnických materiálech

EN ISO 18219 zavedena v ČSN EN ISO 18219 (79 3892) Usně – Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních – Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)

EN ISO 24011 zavedena v ČSN EN ISO 24011 (91 7861) Pružné podlahové krytiny – Jednobarevné a vzorované linoleum – Specifikace

EN ISO 26986 zavedena v ČSN EN ISO 26986 (91 7812) Pružné podlahové krytiny – Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace

ISO 390:1993 nezavedena

ISO 1766 zavedena v ČSN ISO 1766 (80 4436) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

ISO 1957 zavedena v ČSN ISO 1957 (80 4425) Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny – Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

ISO 2424 zavedena v ČSN ISO 2424 (80 4402) Textilní podlahové krytiny – Slovník

ISO 6356:2012 nezavedena

ISO 8302 nezavedena

ISO 10965 nezavedena

ISO 11379 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 14041
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Leden 2018

ICS 97.150                                                                                                                Nahrazuje EN 14041:2004

Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Základní charakteristiky

Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings – Essential characteristics

Revêtements de sol résilients, textiles, stratifiés et multicouches modulaires – Caractéristiques essentielles

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge – Wesentliche Merkmale

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14041:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 13

4......... Základní charakteristiky................................................................................................................................................................ 13

5......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................................................ 23

6......... Označování a značení štítkem.................................................................................................................................................... 30

Příloha A (informativní) Výrobkové normy pro pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny........ 31

Příloha B (normativní) Zjišťování obsahu pentachlorfenolu (PCP) v pružných a textilních podlahových krytinách.............. 35

B.1..... Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................... 33

B.2..... Zařízení a materiály...................................................................................................................................................................... 33

B.3..... Odběr vzorků a příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................ 33

B.4..... Extrakce vzorku a jeho analýza.................................................................................................................................................. 33

B.5..... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 33

Příloha C (informativní) Návod ke snížení rizika uklouznutí.............................................................................................................. 34

C.1..... Předmět........................................................................................................................................................................................... 34

C.2..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 34

C.3..... Návrh............................................................................................................................................................................................... 34

C.4..... Používání........................................................................................................................................................................................ 35

C.5..... Odpovědnost uživatele................................................................................................................................................................. 35

Příloha D (normativní) Parametry výrobku pro definování skupin výrobků.................................................................................... 36

D.1..... Parametry výrobku, které se týkají reakce na oheň................................................................................................................ 36

D.2..... Parametry výrobku vztahující se k obsahu nebezpečných látek.......................................................................................... 36

D.3..... Parametry výrobku, které se vztahují k emisím nebezpečných látek do vnitřního ovzduší............................................ 38

D.4..... Parametry výrobku, které se vztahují k odolnosti proti uklouznutí....................................................................................... 39

D.5..... Parametry výrobku vztahující se k elektrickým vlastnostem................................................................................................. 41

Příloha E (normativní) Zjišťování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)....................................................................... 41

E.1...... Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................... 41

E.2...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 41

E.3...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 41

E.4...... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 41

E.5...... Chemikálie a roztoky.................................................................................................................................................................... 42

E.6...... Postup.............................................................................................................................................................................................. 43

E.7...... GC-MS analýza.............................................................................................................................................................................. 44

E.8...... Výpočty............................................................................................................................................................................................ 44

E.9...... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 44

Příloha F (normativní) Zjišťování obsahu ftalátů................................................................................................................................. 45

F.1...... Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................... 45

F.2...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 45

F.3...... Zařízení a pomocné materiály.................................................................................................................................................... 45

F.4...... Měření koncentrace ftalátů.......................................................................................................................................................... 46

Strana

Příloha G (normativní) Informace, které musí být poskytnuty v prohlášení dodavatele o surovinách nebo součástech výrobků.......................................................................................................................................................................................................... 51

G.1..... Informace, které musí být poskytnuty v prohlášení dodavatele o nebezpečných látkách v surovinách nebo součástech výrobků............................................................................................................................................................................................ 51

G.2..... Prohlášení dodavatele o obsahu nebezpečných látek v surovinách a součástech výrobků.......................................... 51

Příloha H (normativní) Obsah azobarviv – Aromatické aminy, pro které platí omezení.............................................................. 53

Příloha I (normativní) Přehled piktogramů používaných pro alternativní způsob vyjádření vlastnosti určitých
charakteristik.................................................................................................................................................................................. 54

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011....................................................................... 56

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 60

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14041:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14041:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků na stavby podle nařízení (EU) č.305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/211 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny mezi touto verzí této normy a nahrazenou verzí je možné shrnout takto:

Obecně

Do názvu a předmětu normy byla zavedena skupina výrobků „modulárních vícevrstvých podlahových krytin“, která byla doplněna do zbývajícího textu normy, kde to bylo vhodné (včetně přílohy ZA).

4 Základní charakteristiky

4.2Obsah nebezpečných látek

V návaznosti na mandát M/119 rev o nebezpečných látkách a odpověď vypracovanou CEN/TC 134 a schválenou ES, byl předchozí článek „4.2 Obsah pentachlorfenolu (PCP)“ začleněn do podrobnějšího článku „Obsah
nebezpečných látek“.

4.6Odolnost proti uklouznutí

Obsah tohoto článku byl aktualizován a na základě odpovědi na mandát se může použít pro všechny typy podlahových krytin zahrnutých do této normy.

4.7Tepelný odpor (tepelná vodivost)

Obsah tohoto článku byl aktualizován a na základě odpovědi na mandát byla doplněna možnost deklarovat buď tepelný odpor, nebo tepelnou vodivost.

5 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)

Tato kapitola nahrazuje předchozí kapitolu „Hodnocení shody“; oficiální šablona pro tuto kapitolu, která má být zavedena, je poskytnuta ze strany CEN. Kapitola 5 se řídí touto šablonou.

Příloha D (normativní) Parametry výrobků pro definování skupin výrobků

Předchozí příloha D se stala kapitolou 5. Nynější příloha D je aktualizovanou verzí předchozího článku D.8. Byly zavedeny samostatné části pro každou skupinu výrobků a pro různé základní charakteristiky. Byly doplněny
následující články:

D.2    Parametry výrobku týkající se nebezpečných látek

D.3    Parametry výrobku týkající se emisí nebezpečných látek do vnitřního ovzduší

D.4    Parametry výrobku týkající se odolnosti proti uklouznutí

D.5    Parametry výrobku týkající se elektrických vlastností

Příloha E (normativní) Zjišťování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Tato příloha byla doplněna, protože v době předložení této normy CEN k formálnímu hlasování neexistovala normalizovaná zkušební metoda platná pro zjišťování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Příloha F (normativní) Zjišťování ftalátů

Tato příloha byla doplněna, protože v době předložení této normy CEN k formálnímu hlasování neexistovala normalizovaná zkušební metoda platná pro zjišťování ftalátů.

Příloha G (informativní) Příklad prohlášení dodavatele o surovinách nebo součástech výrobků

Tato příloha byla doplněna jako návod pro vypracování prohlášení dodavatele.

Příloha H (normativní) Azobarviva – Aromatické aminy, pro které platí omezení

Tato příloha byla doplněna pro poskytnutí více podrobných informací o aromatických aminech a azobarvivech, pro které platí omezení.

Příloha I (normativní) Přehled piktogramů používaných pro alternativní způsob vyjádření vlastností určitých charakteristik

Tato příloha byla doplněna k poskytnutí přehledu charakteristik, které mohou být také deklarovány formou piktogramu (piktogramů).

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/211 (Nařízení o stavebních výrobcích)

Byla zařazena revidovaná šablona pro přílohu ZA pro normy týkající se stavebních výrobků.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje základní charakteristiky pro následující typy podlahových krytin:

    pružné podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených předložek;

    textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených (ochranných) předložek, běhounů a odměřených
koberců;

    laminátové podlahové krytiny;

    modulární vícevrstvé podlahové krytiny.

Tyto typy podlahových krytin mohou, ale nemusí být vytvořeny k vylepšení vlastnosti jedné nebo více základních charakteristik.

Tyto typy podlahových krytin jsou určeny pro použití jako podlahové krytiny uvnitř budov podle specifikací výrobců.

Pro tyto typy podlahových krytin specifikuje tato evropská norma metody posuzování pro zjišťování vlastností základních charakteristik, způsoby vyjádření jejich vlastností, systémy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a jejich označování.

Tato norma nespecifikuje požadavky na podlahové krytiny, které se netýkají základních charakteristik uvedených v nařízení (EU) č. 305/211.

Tato norma nezahrnuje instalaci nebo údržbu podlahových krytin.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.