ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Říjen 2016

Koupací vany pro domácí použití

ČSN
EN 14516

91 4101

 

Baths for domestic purposes

Baignoires à usage domestique

Badewannen für den Hausgebrauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14516:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14516:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14516 (91 4101) z června 2016.

S účinností od 2017-06-30 se nahrazuje ČSN EN 14516+A1 (91 4101) z ledna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14516:2006+A1:2010 dovoleno do 2017-06-30 používat dosud platnou ČSN EN 14516+A1 (91 4101) z ledna 2011.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14516:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14516 (91 4101) z června 2016 převzala EN 14516:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání nejsou do této normy zapracovány žádné technické změny, jedinými změnami jsou ty, které jsou důležité pro její přizpůsobení nařízení EU 305/2011 o stavebních výrobcích, tj. aktualizace kapitoly 10 (AVCP) a přílohy ZA do nového formátu. Překlad byl upřesněn.

Informace o citovaných dokumentech

EN 232 zavedena v ČSN EN 232 (91 4105) Koupací vany – Připojovací rozměry

EN ISO 28706-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 28706-1:2011 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty

EN ISO 28706-2:2011 zavedena v ČSN EN ISO 28706-2:2011 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami

EN ISO 28706-3:2011 zavedena v ČSN EN ISO 28706-3:2011 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 263 (64 6920) Sanitární potřeby – Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domovní použití

ČSN EN 13559 (64 6922) Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 14516
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2015

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 14516:2006+A1:2010

Koupací vany pro domácí použití

Baths for domestic purposes 

Baignoires à usage domestique

Badewannen für den Hausgebrauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-08-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14516:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Klasifikace 7

5 Požadavky na výrobky třídy 1 8

5.1 Obecně 8

5.2 Čistitelnost 8

5.2.1 Vzhled povrchu 8

5.2.2 Vypouštění vody 8

5.3 Trvanlivost 8

5.3.1 Obecně 8

5.3.2 Stabilita dna 8

5.3.3 Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům 8

5.3.4 Odolnost proti změnám teploty 9

6 Požadavky na výrobky třídy 2 9

6.1 Obecně 9

6.2 Čistitelnost 9

6.2.1 Vzhled povrchu 9

6.2.2 Vypouštění vody 9

6.3 Trvanlivost 9

6.3.1 Obecně 9

6.3.2 Materiály 9

7 Nebezpečné látky 10

8 Metody zkoušení 10

8.1 Stabilita dna koupací vany 10

8.1.1 Zkušební zařízení 10

8.1.2 Stanovení zátěže 10

8.1.3 Postup 10

8.2 Odolnost proti chemikáliím a barvicím prostředkům 11

8.2.1 Podstata zkoušky 11

8.2.2 Zkušební zařízení a chemikálie 11

8.2.3 Zkušební vzorky 12

8.2.4 Postup 12

8.2.5 Vyjádření výsledků 12

8.3 Odolnost proti změnám teploty 12

8.3.1 Zařízení 12

8.3.2 Postup 12

9 Značení, značení štítkem a balení 13

10 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 13

10.1 Obecně 13

Strana

10.2 Zkoušky typu 14

10.2.1 Obecně 14

10.2.2 Další zkoušky typu 14

10.2.3 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 14

10.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 15

10.3.1 Obecně 15

10.3.2 Zařízení 15

10.3.3 Suroviny a součásti 15

10.3.4 Zkoušení a hodnocení výrobku 16

10.3.5 Neshodné výrobky 16

10.3.6 Opatření k nápravě 16

Příloha A (informativní) Materiály 17

A.1 Syntetické materiály 17

A.2 Keramické materiály 17

A.2.1 Porcelán 17

A.2.2 Šamot 17

A.3 Smaltované materiály 17

A.3.1 Smaltovaná litina 17

A.3.2 Smaltovaná ocel 17

A.4 Korozivzdorná ocel 17

Příloha B (informativní) Povrchy koupacích van 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 19

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 19

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) koupacích van 19

ZA.2.1 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 19

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 20

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 24

Bibliografie 25

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14516:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14516:2006+A1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, metody zkoušení a postupy prokazování shody pro koupací vany pro domácí použití a osobní hygienu, což zajišťuje, že výrobek, který bude instalován a udržován podle instrukcí výrobce, splní požadavky čistitelnost a trvanlivost.

Tato norma je použitelná pro všechny velikosti a tvary koupacích van.

Tato norma se nevztahuje na koupací vany pro speciální lékařské účely.

POZNÁMKA 1 Pro účely této normy termín „domácí použití“ zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemoc-
nicích a podobných budovách.

POZNÁMKA 2 V příloze A jsou uvedeny charakteristiky materiálů běžně používaných pro výrobu koupacích van.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.