ICS 33.060.20; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

 

87 5015

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu
25 MHz až 1 000 MHz –
Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.