ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                Červen 2007

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky
z pletiva k ochraně očí a obličeje

ČSN
EN 1731

83 2425

 

Personal eye protection - Mesh eye and face protectors

Protection individuelle de l’œil - Protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé

Persönlicher Augenschutz - Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1731:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1731:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1731 (83 2425) z prosince 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78638


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání normy bylo vypuštěno:

      jednotlivé definice, neboť jsou uvedeny v EN 165;

      požadavek a zkouška na odolnost proti sálavému teplu;

      symbol ze značení pro sálavé teplo.

Nově jsou definovány:

      požadavky na minimální chráněnou plochu obličeje a na zorné pole;

      požadavky a zkoušení na pohodlí a zachování polohy při používání.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 165:2005 zavedena v ČSN EN 165:2006 (83 2400) Osobní prostředky k ochraně očí - Slovník

EN 166:2001 zavedena v ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

EN 167:2001 zavedena v ČSN EN 167:2002 (83 2411) Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

EN 168:2001 zavedena v ČSN EN 168:2002 (83 2412) Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

EN 1811 zavedena v ČSN EN 1811 (42 1656) Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda

EN 12472 zavedena v ČSN EN 12472 (42 1657) Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

Citované předpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole Bibliografie doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1731
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Listopad 2006

ICS 13.040.20                                                                                                     Nahrazuje EN 1731:1997

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky
z pletiva k ochraně očí a obličeje

Personal eye protection - Mesh eye and face protectors

 

Protection individuelle de l’œil - Protecteurs
de l’œil et du visage de type grillagé

Persönlicher Augenschutz - Augen-
und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1731:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 6

4.2       Konstrukce a výroba........................................................................................................................................................... 7

4.3       Funkční vlastnosti............................................................................................................................................................... 8

5          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 9

5.1       Odolnost kovových částí vůči korozi................................................................................................................................. 9

5.2       Odolnost proti vznícení....................................................................................................................................................... 9

5.3       Světelný činitel prostupu.................................................................................................................................................... 9

5.4       Pevnost................................................................................................................................................................................. 9

5.5       Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí................................................................................................................... 9

5.6       Rozsah a rozpis zkoušek prostředků k ochraně očí z pletiva..................................................................................... 9

5.7       Vnější prohlídka................................................................................................................................................................... 9

5.8       Zkouška na pohodlí a zabezpečení nasazení............................................................................................................... 9

6          Značení oblasti použití prostředků k ochraně očí z pletiva........................................................................................ 11

7          Značení................................................................................................................................................................................ 11

8          Informace dodávané výrobcem....................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky
směrnice EU 89/686/EEC týkající se osobních ochranných prostředků
................................................................ 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1731:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 85 „Osobní prostředky k ochraně očí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 1731:1997.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/686/EEC.

Příloha ZA je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí EU (směrnicemi EU) a je nedílnou částí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Samotné prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje neposkytují významnou ochranu proti záření. K ochraně proti infračervenému a/nebo ultrafialovému záření jsou vhodné dodatečné nebo alternativní zorníky odpovídající EN 170:2002 a/nebo EN 171:2002.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje materiály, konstrukci, funkční požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje.

Tato norma není vhodná pro prostředky k ochraně očí a obličeje pro použití proti rozstřikující se tekutině (včetně roztaveného kovu), riziku vyplývajících z horkých pevných částic, elektrických nebezpečí, infračervenému a ultrafialovému záření.

Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používají ve sportu např. v ledním hokeji nebo při šermu.-- Vynechaný text --