ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.20                                                                                                                                   Únor 2007

Vnitřní ovzduší -
Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN
EN ISO 16000-2

83 5801

                                                                                             idt ISO 16000-2:2004

Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde

Air intérieur - Partie 2: Strategie d'échantillonnage du formaldehyde

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 2: Probenahmestrategie fűr Formaldehyd

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16000-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16000-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77748


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement GUM), publikována společně BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, první vydání 1995 - zavedena v ČSN P ENV 13005:2005 (01 4109) Pokyn pro vyjádření nejistoty měření

ISO 6879 zavedena v ČSN ISO 6879:1998 (83 5023) Kvalita ovzduší - Charakteristiky a návazné pojmy metod měření kvality ovzduší.

EN ISO 16000-3 dosud nezavedena

EN ISO 16000-4 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-8 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 2 a 5.6 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doc.Ing. František Skácel, CSc.
a Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK č. 117 „Kvalita ovzduší“

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                        EN ISO 16000-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  
Duben 2006

ICS 13.040.20

Vnitřní ovzduší -
Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
(ISO 16000-2:2004)

Indoor air -
Part 2: Sampling strategy for formaldehyde
(ISO 16000-2:2004)

 

Air intérieur -
Partie 2: Strategie d'échantillonnage
du formaldehyde
(ISO 16000-2:2004)

Innenraumluftverunreinigungen -
Teil 2: Probenahmestrategie fűr Formaldehyd
(ISO 16000-2:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 16000-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text normy ISO 16000-1:2004 byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 146 „Kvalita ovzduší“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Tato norma byla převzata Technickou komisí CEN/TC 146 „Kvalita ovzduší“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 16000-1:2004 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 16000-1:2006 bez jakýchkoli úprav.

ISO 16000 má následující části se souhrnným názvem Vnitřní ovzduší:

      Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

      Část 2: Postup odběru vzorků při stanovení formaldehydu

      Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin - Aktivní metoda odběru vzorku

      Část 4: Stanovení formaldehydu - Pasivní metoda odběru vzorků

      Část 6: Stanovení emisí těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře aktivním odběrem vzorku na sorbent Tenax TA, tepelnou desorpcí a plynovou chromatografií za použití MS/FID detekce

V současné době se připravují následující části této normy:

      Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

      Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení azbestových vláken ovzduší

      Část 8: Měření rychlosti výměny vzduchu

      Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

      Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

      Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Zdroje formaldehydu a jeho výskyt................................................................................................................................... 7

4          Postup měření..................................................................................................................................................................... 9

4.1       Úvod....................................................................................................................................................................................... 9

4.2       Krátkodobá měření............................................................................................................................................................. 9

4.3       Dlouhodobý monitoring.................................................................................................................................................... 10

4.4       Metody pro orientační zkoušky........................................................................................................................................ 10

5          Postup odběru vzorků....................................................................................................................................................... 10

5.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 10

5.2       Cíle a podmínky měření................................................................................................................................................... 10

5.3       Doba odběru vzorků.......................................................................................................................................................... 11

5.4       Vzorkovací doba a četnost měření................................................................................................................................. 11

5.5       Místo odběru vzorků.......................................................................................................................................................... 11

5.6       Uvádění výsledků a nejistot............................................................................................................................................. 12

5.7       Prokazování jakosti........................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Vlastnosti formaldehydu.................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Přehled významných zdrojů a typické koncentrace....................................................................... 14

Příloha C (informativní) Závislost koncentrací formaldehydu na intenzitě větrání v přirozeně větraných
místnostech........................................................................................................................................................................ 15

Příloha D (informativní) Závislost konfidenčního intervalu na počtu vzorků........................................................................ 16

Příloha E (informativní) Příklady orientačních zkoušek........................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Úvod

Tato část EN ISO 16000 popisuje základní hlediska uvažovaná při přípravě plánu odběru vzorků pro stanovení formaldehydu ve vnitřním ovzduší.

POZNÁMKA Názvu „formaldehyd“ se v této evropské a mezinárodní normě používá namísto názvu „methanal“ určenému směrnicemi IUPAC.

Tato norma propojuje EN ISO 16000-1, která popisuje obecný postup odběru vzorků, s EN ISO 16000-3 a EN ISO 16000-4, které popisují analytické postupy využívající aktivní a difúzní odběr vzorků formaldehydu. Tato část EN ISO 16000 předpokládá znalost EN ISO 16000-1.

Postup odběru vzorků vychází ze Směrnice VDI 4300 část 3 [1].

Stanovení VOC v různých oblastech znečištění ovzduší popisuje EN ISO 16017, Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií

      Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí

      Část 2: Difúzní vzorkování


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část evropské a mezinárodní normy slouží pro přípravu plánu měření formaldehydu ve vnitřním ovzduší. V případě měření vnitřního ovzduší1) má pečlivá příprava plánu odběru vzorků a celého postupu měření zvláštní význam, protože výsledky měření mohou mít dalekosáhlé důsledky, například s ohledem na potřebu nápravných opatření nebo hodnocení účinnosti takových opatření.-- Vynechaný text --