ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.01                                                                                                                              Červenec 2006

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů -
Zásady přípravy programu vzorkování a jeho
použití

ČSN
EN 14899

83 8002

 

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework for the preparation and application of a Sampling
Plan

Caractérisation des déchets - Prélèvement des déchets - Procédure-cadre pour lélaboration et la mise en oeuvre
d
un plan déchantillonage

Charakterisierung von Abfällen - Probenahme von Abfällen - Rahmen für die Erstellung und Anwendung eines
Probenahmeplans

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14899:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14899:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       76240
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13965-1:2004 zavedena v ČSN EN 13965-1:2005 (83 8001) Charakterizace odpadů - Názvosloví -
Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu

EN 13965-2:2004 zavedena v ČSN EN 13965-2:2005 (83 8001) Charakterizace odpadů - Názvosloví -
Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), v platném znění

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění

Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, monomethyldibromdifenylmethanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Vyhláška č. 294/2005 Sb., podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Vysvětlivka k textu převzaté normy

V celém textu této normy se užívá jednotný termín „odpad“ na rozdíl od originálu, který užívá termíny „odpad“ („waste“), „materiál“ („material(s)“) a „odpadový materiál“ („waste material(s)“). V názvoslovné normě ČSN EN 13965-1 a 2 je jako „materiál“ označována podstatná složka daného odpadu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu, k článkům 3.14, 3.15 a 6.2 a k tabulkám A.1 a B.1 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje schéma postupu přípravy vzorku

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14899
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2005

ICS 13.030.01

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu
vzorkování a jeho použití

Characterization of waste - Sampling of waste materials - Framework for the
preparation and application of a Sampling Plan

 

Caractérisation des déchets - Prélèvement
des déchets - Procédure-cadre pour l’élaboration
et la mise en oeuvre d’un plan d’échantillonnage

Charakterisierung von Abfällen - Probenahme
von Abfällen - Rahmen für die Erstellung
und Anwendung eines Probenahmeplans

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14899:2005:E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 9

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 9

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 9

4    Příprava plánu vzorkování....................................................................................................................................................... 13

5    Odběr vzorku............................................................................................................................................................................. 19

6    Dokumentace........................................................................................................................................................................... 20

Příloha A (informativní) Příklad plánu vzorkování..................................................................................................................... 22

Příloha B (informativní) Příklad protokolu o vzorkování........................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26

Národní příloha NA (informativní) Schéma postupu přípravy vzorku.................................................................................... 27


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14899:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 292 „Charakterizace odpadů“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tato evropská norma byla vypracována pod mandátem M/326 uděleným CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Odpad je každá movitá věc, které se vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která může být odstraněna, znovu použita nebo regenerována NP1. Odpady jsou obecně různorodé, a proto bude nezbytné specifikovat v programu vzorkování množství odpadu, pro které je charakteristika zpracovávána. Vzorkování odpadů umožňuje kvalifikovaná rozhodnutí pro určení postupu pro další nakládání s odpadem - úpravu, znovuvyužití nebo odstranění. Kvůli provedení validačních testů může být požadován reprezentativní vzorek odpadu.

Rozsah celkového programu vzorkování má být komplexní; postup podle schématu na obrázku 1 definuje 7 klíčových kroků, které tvoří základní prvky programu vzorkování. Principy navržené v této evropské normě poskytují rámec, který může být použit k navrhování a tvorbě plánu vzorkování. To je první klíčový krok. Tato evropská norma by měla být používána společně s ostatními normami vyvinutými TC 292, které poskytují podrobné pokyny, jak provádět zbývající klíčové kroky. Všechny informace jsou poskytovány v souladu s požadavky uvedenými v těchto normách. Další informace o vztahu mezi tvorbou plánu vzorkování a cíli programu vzorkování jsou uvedeny v prCEN/TR 15310-5.

Na začátku všechny zúčastněné strany prodiskutují a odsouhlasí cíle a meze programu, ačkoli v některých případech může národní legislativa předběžně stanovit i tyto cíle. Naopak tyto cíle mohou pomáhat definovat požadovanou úroveň vzorkování, například základní charakterizaci, shodu nebo ověřovací zkoušení, dále požadovanou spolehlivost vzorkování a četnost vzorkování. V návrhu vzorkování musí být věnována pozornost i dalším faktorům, které zahrnují: typ vzorkovaného odpadu, dostupnost odpadu (v původním slova smyslu) a sledované ukazatele. Z těchto činností vyplyne rozsah programu vzorkování.

Aby bylo možno dosáhnout cílů programu vzorkování, je třeba vybrat nebo navrhnout metody vzorkování. Tím se zajistí vhodné vzorky, které jsou reprezentativní pro zkoušky, které mají být prováděny. Pro zpracování návrhu programu vzorkování je často třeba opakovaných jednání s postupným sbližováním stanovisek zúčastněných stran.

Plán vzorkování je definován specifickými cíli programu vzorkování a způsoby, jak těchto cílů může být skutečně dosaženo s odkazem na konkrétní danou situaci, konkrétní odběr vzorku a vzorkovaný odpad. Navíc se tato evropská norma zabývá konkrétním odběrem vzorku ve shodě s plánem vzorkování a vývojem protokolu o vzorkování. Aby byly splněny všechny cíle programu vzorkování, je někdy třeba zpracovat více plánů vzorkování. Plán vzorkování by měl obsahovat dopodrobna zpracované všechny informace související s konkrétním prováděným odběrem vzorků.

Procesní kroky, které budou považovány za splnění klíčového kroku 1 příprava a použití plánu vzorkování jsou podrobně rozepsány v obrázku 2. Toto schéma poskytuje základní rámec pro toho, kdo zpracovává plán vzorkování, který má splnit požadavky každého programu vzorkování. Tato evropská norma může být používána pro:

      tvorbu normalizovaných plánů vzorkování pro používání v běžných nebo rutinně řešených situacích (zpracování odvozených norem pro přesně definovaný postup odběru vzorků);

      zahrnutí specifických požadavků na vzorkování podle evropské a národní legislativy;

      návrh a tvorbu plánu vzorkování pro použití v jednotlivých případech.

Základní informace pro použití této evropské normy lze nalézt v následujících pěti technických zprávách:

CEN/TR 15310-11 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách;

CEN/TR 15310-21 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování;

CEN/TR 15310-31 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny k získávání podvzorků v terénu;

CEN/TR 15310-41 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny k pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování;

CEN/TR 15310-51 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování.

_______________

NP1     NÁRODNÍ POZNÁMKA Definice byla převzata ze zákona o odpadech.

1        V návrhu.


Strana 7

Technická zpráva obsahuje postupové kroky (podrobně v obrázku 2), které mohou být vybrány, aby byly splněny požadavky na odběr vzorků podle programu vzorkování.

Ačkoli tato evropská norma se vztahuje ve většině případů k odběru jednoho vzorku nebo dílčího vzorku či přípravě jednoho laboratorního vzorku, je třeba poznamenat, že v mnoha případech to bude více než jeden vzorek. Pro jednoduchost tato evropská norma přejímá použití pojmů v jednotném čísle, pojmy v množném čísle se však mohou vyskytovat a jsou přijatelné.


Strana 8

image004.gif

Poznámka Klíčové kroky definují 7 celkových kroků, které tvoří program zkoušení.

Obrázek 1 - Vztahy mezi základními prvky programu zkoušení


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví postupné kroky pro přípravu a použití plánu vzorkování. Plán vzorkování popisuje metodu odběru laboratorního vzorku nutného pro splnění cílů programu vzorkování. Principy nebo základní pravidla navržené v této evropské normě poskytují rámec, který může být použitý manažerem projektu pro:

      tvorbu normalizovaných plánů vzorkování pro používání v běžných nebo rutinně řešených situacích (zpracování dceřiných nebo odvozených norem podle přesně definovaných scénářů evropské a národní legislativy);

      zahrnutí specifických požadavků vzorkování podle evropské a národní legislativy;

      návrh a tvorbu plánu vzorkování pro použití případ od případu.

Tato evropská norma byla vyvinuta pro charakterizaci odpadů.

Pro splnění všech cílů programu vzorkování může být potřeba více než jeden plán vzorkování. Plán vzorkování poskytuje vzorkaři také podrobné pokyny pro odběr vzorků.

POZNÁMKA Ačkoli tato evropská norma se odkazuje ve většině případů k odběru jednoho vzorku nebo dílčího vzorku či k přípravě jednoho laboratorního vzorku, je třeba poznamenat, že v mnoha případech to bude více než jeden vzorek. Pro jednoduchost tato evropská norma přejímá použití pojmů v jednotném čísle, pojmy v množném čísle se však mohou vyskytovat a jsou přijatelné.-- Vynechaný text --