ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20                                                                                                                                   Leden 2002

Prostředky k ochraně očí - Brýle
pro sjezdové lyžování

ČSN
EN 174

83 2453

 

Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing

Protection indivuduelle de l'oeil - Masques pour le ski alpin

Persönlicher Augenschutz - Skibrillen für alpinen Skilauf

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 174:2001. Evropská norma EN 174:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 174:2001. The European Standard EN 174:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 174 (83 2453) z února 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63932
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě jsou následující změny:

      zpřesněna zkušební metoda pro stanovení zorného pole;

      jsou uvedeny požadavky odolnosti proti ultrafialovému záření (dříve odkaz na EN 1836);

      nový článek 6.1 v kapitole 6 „Zkoušení“, který stanoví počty vzorků a rozvrh zkoušení;

      v kapitole 7 „Informace pro uživatele poskytnuté výrobcem“ je požadavek, aby byla k dispozici křivka činitele prostupu filtru zorníku;

      nová je „Příloha A (informativní) Nejistota měření a předkládání výsledků měření“.

Citované normy

EN 165 zavedena v ČSN EN 165 (83 2400) Osobní prostředky na ochranu očí - Slovník

EN 167:2001 dosud nezavedena, zavedena ČSN EN 167:1997 (83 2411) Osobní prostředky na ochranu očí - Optické zkušební metody

EN 168:2001 dosud nezavedena zavedena ČSN EN 168:1997 (83 2412) Osobní prostředky na ochranu -
Neoptické zkušební metody

EN 1836:1997 zavedena v ČSN EN 1836:1998 (83 2437) Osobní prostředky na ochranu očí - Sluneční brýle a sluneční filtry pro všeobecné použití

EN 13178 zavedena v ČSN EN 13178 (83 2454) Osobní prostředky k ochraně očí - Ochranné prostředky očí pro uživatele sněžných skútrů

Citované a související předpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 174
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.20                                                                                                     Nahrazuje EN 174:1996

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing

 

Protection indivuduelle de l'oeil - Masques
pour le ski alpin

Persönlicher Augenschutz - Skibrillen für alpinen
Skilauf

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-02-19. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                   Ref. č. EN 174:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Požadavky na konstrukci a výrobu.................................................................................................................................... 5

4.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 5

4.2       Materiály................................................................................................................................................................................ 6

4.3       Posazení a přizpůsobení................................................................................................................................................... 6

4.4       Větrání (ventilace)................................................................................................................................................................ 6

5          Ostatní požadavky............................................................................................................................................................... 6

5.1       Optické požadavky............................................................................................................................................................... 6

5.1.1    Zorné pole............................................................................................................................................................................ 6

5.1.2    Požadavky na zorníky (čočky)............................................................................................................................................ 7

5.2       Mechanická pevnost........................................................................................................................................................... 8

5.3       Těsnost vůči vodě a sněhu............................................................................................................................................... 8

5.4       Odolnost proti vznícení....................................................................................................................................................... 8

5.5       Vhodnost pro čištění a údržbu.......................................................................................................................................... 8

5.6       Volitelné požadavky............................................................................................................................................................. 8

5.6.1    Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi................................................................................................ 8

5.6.2    Odolnost zorníku proti orosení......................................................................................................................................... 8

5.6.3    Zvýšená infračervená absorbce zorníků......................................................................................................................... 9

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................... 9

6.1       Úvodní ustanovení.............................................................................................................................................................. 9

6.2       Zorné pole............................................................................................................................................................................ 9

6.3       Redukovaný součinitel jasu............................................................................................................................................ 10

6.4       Odolnost proti ultrafialovému záření.............................................................................................................................. 10

6.5       Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 11

6.5.1    Přístroj................................................................................................................................................................................. 11

6.5.2    Provedení zkoušky............................................................................................................................................................. 11

7          Informace pro uživatele poskytnuté výrobcem............................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)  Nejistota měření a předkládání výsledků měření........................................................................ 13

A.1       Zkušební zpráva a nejistota měření............................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a Směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky...... 15

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 85 „Osobní prostředky pro ochranu očí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato norma nahrazuje EN 174:1996.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah k směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro brýle používané pro ochranu očí při sjezdovém lyžování a další sjezdové aktivity, jako je snowboard.

Při používání sněžných skútrů platí EN 13178.-- Vynechaný text --