ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.99                                                                                                                                   Duben 2001

Osobní ochranné prostředky
pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

ČSN
EN 358

83 2651

 

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur - Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maingen au travail

Persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktonen und zur Verhinderung von Abstürzen - Haltegurte und Verbindungsmittel für Haltegurte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 358:1999. Evropská norma EN 358:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 358:1999. The European Standard EN 358:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 358 (83 2651) z ledna 1996.

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60765
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Původní norma byla přepracována a doplněna. Zejména upřesněny definice používaných termínů a podmínky zkoušek. Doplněna byla příloha ZA (vztah k EU směrnici 89/686/EHK).

Citované normy

EN 137:1993 zavedena v ČSN EN 137:1995 (83 2240) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Požadavky, zkoušení a značení

EN 354 zavedena v ČSN EN 354 (83 2621) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky

EN 361 zavedena v ČSN EN 361(83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

EN 363 zavedena v ČSN EN 363 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

EN 12277:1998 zavedena v ČSN EN 12277:1999 (94 2011) Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 358

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.99                                                                                                     Nahrazuje EN 358:1992

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

 

Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur - Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maingen au travail

Persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktonen und zur Verhinderung von Abstürzen - Haltegurte und Verbindungsmittel für Haltegurte

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                 Ref. č. EN 358:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 5

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 5

3 Definice.......................................................................................................................................................................................... 6

4 Požadavky...................................................................................................................................................................................... 6

5 Zkoušení........................................................................................................................................................................................ 8

6 Informace poskytované výrobcem, značení a balení............................................................................................................ 11

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná
ustanovení směrnic EU.......................................................................................................................................................... 12

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma nahrazuje EN 358:1992.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2000.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 5

Úvod

Provádíme-li práce ve výšce po krátkou dobu nebo je-li z technických důvodů nepraktické opatření pracovní plošiny, vhodných zábran a jiných podobných zařízení, pak zabránění pádu z výšky, zatímco je správně vykonávána příslušná činnost, může být dosaženo použitím osobního ochranného prostředku. Je-li prostředek vyroben podle této normy, je navržen buď, aby zajistil uživatele bezpečně v poloze pracovního místa (pracovní polohování) nebo zabránil uživateli dostat se do polohy, ve které může vzniknout pád (zadržení). Je nezbytné poznamenat, že takovýto osobní prostředek svým návrhem nemůže vyhovět požadavkům nezbytným pro účely zachycení pádu, může být nezbytné doplnit jej kolektivními nebo osobními prostředky ochrany proti pádům z výšky a jejich bezpečné používání v praxi závisí na účinném výcviku a poučení uživatele.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se vztahuje na pásy a spojovací prostředky pracovního polohování nebo zadržení. Specifikuje požadavky, zkoušení, značení a informace dodávané výrobcem.-- Vynechaný text --