ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10                                                                                                                                   Leden 2000

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy
s vysokou viditelností pro neprofesionální
použití - Metody zkoušení a požadavky

ČSN
EN 1150

83 2821

Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test metods and requirements

Vêtements de protection - Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle - Méthodes d’essai et exigences

Schutzkleidung - Warenkleidung für den nicht professionellen Gebrauch - Prüfverfahren und Anfoderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1150:1999. Evropská norma EN 1150:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1150:1999. The European Standard EN 1150:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          57663
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 340 zavedena v ČSN EN 340 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (83 2701)

EN 471:1994 zavedena v ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností (83 2820)

EN 530:1994 zavedena v ČSN EN 530 Odolnost materiálů ochranných oděvů proti oděru - Zkušební metody (83 2900)

EN 20105-B02 zavedena v ČSN EN 20105-B02 Textilie. Zkouška stálobarevnosti. Část 2: Stálost na umělém světle (zkouška xenonovou výbojkou) (80 0147)

EN 23758 zavedena v ČSN EN 23758 Textilie - Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991) (80 0005)

EN ISO 105-C06:1997 zavedena v ČSN EN ISO 105-C06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní (80 0123)

EN ISO 105-D01 zavedena v ČSN EN ISO 105-D01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti. Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění (ISO 105-D01:1993) (80 0166)

EN ISO 105-X11 zavedena v ČSN EN ISO 105-X11 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X11: Stálobarevnost při žehlení (80 0138)

EN ISO 3175:1995  zavedena v ČSN EN ISO 3175 Textilie - Hodnocení stability v strojním chemickém čištění (80 0809)

prEN ISO 6330:1997 dosud nezavedena, EN 26330 zavedena v ČSN EN 26330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (ISO 6330:1984) (80 0821)

ISO 4675 dosud nezavedena

ISO 7854:1995 zavedena v ČSN EN ISO 7854 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem (80 4621)

CIE 15.2:1986 dosud nezavedena

CIE 17.4:1987 dosud nezavedena

CIE 54:1982 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 1150

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.10

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, garments, protective clothing, signalling, visibility, design, reflecting materials, characteristics, colourfastness, physical properties, photometric properties, tests, maintenance, labelling, marking, graphic symbols

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností
pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use -
Test metods and requirements

Vêtements de protection - Vêtements
de visualisation à utilisation non professionnelle -
Méthodes d’essai et exigences

Schutzkleidung - Warenkleidung für den nicht
professionellen Gebrauch - Prüfverfahren
und Anfoderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-12-20.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky pro podkladový materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi............................................................ 8

6          Fotometrické a fyzikální požadavky na retroreflexní materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi................ 10

7          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 11

8          Štítek se symboly ošetřování........................................................................................................................................... 13

9          Značení................................................................................................................................................................................ 13

10        Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 13

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy týkající se podstatných požadavků
nebo jiných ustanovení směrnic EU........................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v CEN/TC 162 „Ochranné oděvy, včetně ochrany paží a rukou a oděvů pro přežití“ sekretariát, jejíž zajišťuje DIN

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď uveřejněním identického textu, nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do července 1999, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do července 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Příloha ZA je informativní a obsahuje vztah mezi touto evropskou normou a směrnici EU pro osobní ochranné prostředky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převést tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma stanoví detaily technických údajů výstražných oděvů s vysokou viditelností pro neprofesionální použití a dále minimální plochy a materiály, kterými se dociluje vysoká rozlišitelnost proti pozadí v podmínkách v městském i venkovském prostředí, ve dne i v noci.

Plocha materiálu závisí na tělesných rozměrech uživatele a rozlišitelnost je zvýšena velkým kontrastem mezi oděvem a okolním pozadím.

Tato norma nepředpokládá, že bude stanovovat požadavky na oděvy pro profesionální použití; to je věcí EN 471 „Výstražné oděvy s vysokou viditelností“, která určuje charakteristiky a vlastnosti výstražných oděvů s vysokou viditelností pro pracovní prostředí, tj. pro profesionální použití.

Evropská norma pro požadavky a zkušební metody pro pomocná příslušenství s vysokou viditelností pro neprofesionální použití se připravuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na optické vlastnosti na výstražné oděvy s vysokou viditelností, které jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými pro neprofesionální použití. Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy, i při městském osvětlení.

Tato norma se nevztahuje ne příslušenství nošené uživatelem nebo připevněné k oděvu.-- Vynechaný text --