ICS 13.110; 13.180

ČSN

EN ISO 15537

 

83 3509

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků
a návrhů z antropometrických hledisek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15537 (83 3509) z června 2005.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.