ICS 13.340.20

ČSN

EN ISO 16321-3

 

83 2416

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití –
Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1731 (83 2425) z června 2007.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.