ICS 13.340.20; 97.220.20

ČSN

EN ISO 18527-1

 

83 2417

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu –
Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-05-31 se nahrazuje ČSN EN 174 (83 2453) z ledna 2002,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.