ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.75; 75.160.10                                                                                                                    Červen 2022

Tuhá alternativní paliva – Slovník

ČSN
EN ISO 21637

83 8300

idt ISO 21637:2020

Solid recovered fuels – Vocabulary

Combustibles solides de récupération – Vocabulaire

Feste Sekundärbrennstoffe – Terminologie, Definitionen und Beschreibungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 21637:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 21637:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21637 (83 8300) z července 2021.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 21637:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 21637 z července 2021 převzala EN ISO 21637:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 540:2009 (44 1359) Uhlí a koks – Stanovení tavitelnosti popela

ČSN EN ISO 16559:2015 (83 8200) Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

ČSN EN ISO 21640:2021 (83 8302) Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy

ČSN EN ISO 21645:2021 (83 8320) Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování

ČSN EN 437:2021 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů

ČSN EN 13193:2001 (77 0003) Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie

ČSN EN 13965-2:2011 (83 8001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

Souvisící předpisy

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Protokol o odpovědnosti a náhradě škod vzniklých v důsledku přeshraničních pohybů nebezpečných odpadů a jejich odstraňování Ženeva, 2011

Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech v platném znění

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla ke kapitole Bibliografie doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje český rejstřík termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČO 66563992

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva a biomasa pro energetické využití

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 21637
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Prosinec 2020

ICS 01.040.75; 75.160.10                                                                                           Nahrazuje EN 15357:2011

Tuhá alternativní paliva – Slovník
(ISO 21637:2020)

Solid recovered fuels – Vocabulary
(ISO 21637:2020)

Combustibles solides de récupération – Vocabulaire
(ISO 21637:2020)

Feste Sekundärbrennstoffe – Terminologie, Definitionen und Beschreibungen
(ISO 21637:2020)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 21637:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 21637:2020) vypracovala technická komise ISO/TC 300 Tuhá alternativní paliva ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 343 Tuhá alternativní paliva, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15357:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 21637:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 21637:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Termíny seskupené podle typických použití.............................................................................................. 22

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 24

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv paten-
tových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 300 Tuhá alternativní paliva ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 343 Tuhá alternativní paliva na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Tento dokument zahrnuje ty termíny, definice a popisy, které jsou potřebné k porozumění předmětu ISO/TC 300 Tuhá alternativní paliva a vyskytují se ve dvou nebo více normách ISO/TC 300.

Pokud je termín používán pouze v jedné normě, je v dané normě definován.

Vzhledem k vývojovému cyklu dalších norem ISO/TC 300 Tuhá alternativní paliva mohou nastat případy, kdy není pro termíny výše uvedené pravidlo dodrženo. Pokud je to možné, snaží se tento dokument dodržovat uvedená pravidla, nicméně uživatelé by si měli ověřit termíny a pochopení termínů i v jiných normách.

Podle pravidel ISO tento dokument neobsahuje obecné a generické termíny.

Příloha A poskytuje seznam termínů seskupených do podskupin, který umožní uživateli termíny rychleji nalézt.

Tam, kde lze použít několik synonym, je preferovaný termín uveden na prvním místě.

1 Předmět normy

Tento dokument vymezuje termíny pro tuhá alternativní paliva, s cílem umožnit uživateli porozumět předmětu ISO/TC 300. Pokud jsou termín a definice požadovány v jediné normě, jsou uvedeny v dané normě.

Hranice slovní zásoby jsou znázorněny na obrázku 1.

Obrázek 1 – Hranice slovní zásoby pro tuhá alternativní paliva

POZNÁMKA Tuhá biopaliva jsou zahrnuta v předmětu ISO/TC 238.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.