ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                  Červen 2022

Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy

ČSN
EN ISO 21640

83 8302

idt ISO 21640:2021

Solid recovered fuels – Specifications and classes

Combustibles solides de récupération – Spécifications et classes

Feste Sekundärbrennstoffe – Spezifikationen und Klassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 21640:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 21640:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21640 (83 8302) z prosince 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 21640:2021 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 21640 z prosince 2021 převzala EN ISO 21640:2021 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 21637 zavedena v ČSN EN ISO 21637 (83 8300) Tuhá alternativní paliva – Slovník

ISO 21645 zavedena v ČSN EN ISO 21645 (83 8320) Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování

ISO 21654 zavedena v ČSN EN ISO 21654 (83 8304) Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

ISO 21656 zavedena v ČSN EN ISO 21656 (83 8307) Tuhá alternativní paliva – Stanovení popela

ISO 21660-3 zavedena v ČSN EN ISO 21660-3 (83 8318) Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 17225 (soubor) (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv

ČSN EN ISO 21644 (83 8303) Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy

ČSN EN ISO 22167 (83 8306) Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

ČSN EN ISO 21663 (83 8311) Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace

ČSN P CEN/TS 15414-1 (83 8318) Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou

ČSN P CEN/TS 15414-2 (83 8318) Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 4 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČO 66563992

Technická normalizační komise: TNK 138 Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva a biomasa pro energetické využití

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 21640
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Květen 2021

ICS 75.160.10                                                                                                            Nahrazuje EN 15359:2011

Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy
(ISO 21640:2021)

Solid recovered fuels – Specifications and classes
(ISO 21640:2021)

Combustibles solides de récupération –
Spécifications et classes
(ISO 21640:2021)

Feste Sekundärbrennstoffe –
Spezifikationen und Klassen
(ISO 21640:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-05-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 21640:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 21640:2021) vypracovala technická komise ISO/TC 300 Tuhé alternativní materiály, včetně tuhých alternativních paliv ve spolupráci s CEN/TC 343 Tuhá alternativní paliva, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15359:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 21640:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 21640:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 8

5......... Podstata normy................................................................................................................................................................................ 9

6......... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 9

7......... Specifikace..................................................................................................................................................................................... 10

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

7.2...... Původ............................................................................................................................................................................................... 10

7.3...... Obchodní formy tuhých alternativních paliv............................................................................................................................. 13

7.4...... Vlastnosti povinné pro specifikaci.............................................................................................................................................. 14

7.5...... Vlastnosti nepovinné pro specifikaci......................................................................................................................................... 14

8......... Pravidla shody............................................................................................................................................................................... 15

8.1...... Pravidla shody s klasifikací......................................................................................................................................................... 15

8.2...... Pravidla shody se specifikací...................................................................................................................................................... 16

9......... Požadavky a prohlášení o shodě............................................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní) Formulář pro specifikaci tuhých alternativních paliv.................................................................................. 18

Příloha B (informativní) Úprava paliva.................................................................................................................................................. 20

Příloha C (informativní) Formulář prohlášení o shodě....................................................................................................................... 22

Příloha D (informativní) Výpočet standardní směrodatné odchylky, mediánu a 80. percentilu................................................. 23

D.1..... Standardní směrodatná odchylka.............................................................................................................................................. 23

D.2..... Medián............................................................................................................................................................................................. 23

D.3..... 80. percentil.................................................................................................................................................................................... 23

Příloha E (informativní) Příklady stanovení shody s klasifikací TAP................................................................................................ 25

E.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

E.2...... Shoda s klasifikací TAP pro výrobní závod s roční výrobou 30 000 tun............................................................................. 25

E.3...... Shoda s klasifikací TAP pro výrobní závod s roční výrobou 100 000 tun........................................................................... 26

E.4...... Shoda s klasifikací TAP pro výrobní závod s roční výrobou 5 000 tun................................................................................ 27

Příloha F (informativní) Příklady stanovení shody s klasifikací TAP................................................................................................ 28

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 300 Tuhá alternativní paliva.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout obecný systém klasifikace a specifikace tuhých alternativních paliv (TAP). Dokument má za cíl sloužit jako nástroj umožňující efektivní obchodování s TAP, podporující jejich bezpečné používání při činnostech přeměny energie a zvýšení důvěry veřejnosti. Dokument napomáhá dobrému porozumění mezi prodávajícím a kupujícím, usnadnění nákupu, přeshraničním pohybům, použití a dohledu, stejně jako i dobré komunikaci s výrobci zařízení. Systém klasifikace a specifikace podporuje povolovací řízení úřadů a usnadňuje hlášení o dalších environmentálních otázkách.

TAP jsou vyrobena z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Vstupní odpad může být specifickým odpadem z výroby, pevným komunálním odpadem, průmyslovým odpadem, komerčním odpadem, odpadem ze staveb a demolic, čistírenským kalem atd. Je tedy zřejmé, že TAP patří do heterogenní skupiny paliv. Správně definovaný systém pro klasifikaci a specifikaci má tudíž velkou důležitost pro dosažení výše uvedených cílů a záměrů.

Tento dokument zahrnuje všechny druhy TAP a má tak široké pole použití. Záměrem výroby tuhého alternativního paliva je jeho použití pro výrobu energie při nejvyšší možné energetické účinnosti.

Tento dokument popisuje pravidla shody pro TAP podle daného klasifikačního systému. Klasifikace umožňuje statistické informace o vlastnostech TAP, se kterými se obchoduje, čímž se zvyšuje transparentnost v použití odpadu, který není klasifikovaný jako nebezpečný pro výrobu TAP a dokazuje se vývoj tohoto odvětví podnikání.

Tento dokument také popisuje, jak může dodavatel stanovit specifikace a prohlášení o shodě s různými ISO normami pro TAP.

Je důležité zdůraznit, že navzdory normalizaci TAP by neměla norma být interpretována jako konečné kritérium pro odpad. Takové kritérium se může nastavit na národních a regionálních úrovních, ale pak v legislativě, a ne v tomto dokumentu. Také je třeba poznamenat, že odpad použitý pro výrobu TAP by měl být z takových toků odpadu, které nejsou vhodné pro přepracování, přípravu pro přepracování nebo pro efektivní recyklaci materiálu.

Obrázek 1 znázorňuje zjednodušený řetězec TAP od vstupu odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný po konečné použití TAP. Tento dokument poskytuje vzájemný vztah ke všem etapám řetězce, od místa příjmu do místa dodávky. Palivo není považováno za TAP, dokud není specifikováno a klasifikováno podle tohoto dokumentu. Požadavky na to, jak je získáván vstupní odpad a jak používat TAP, nejsou součástí tohoto dokumentu.

Specifické požadavky zákazníkaMísto příjmuSpecifikace a klasifikaceOdsouhlasená kritéria přijetíPoužitelnost ISO 21640
Specifikace a třídy
Místo dodávkyObchodování s TAP Použití klasifi-kovaného a specifikova-ného palivaSkladování TAPVýroba TAPOdpad neklasifi-kovaný jako ne-bezpečný

Obrázek 1 – Řetězec tuhých alternativních paliv – Tento dokument pro specifikace a třídy je použitelný po výrobě až do místa dodávky

POZNÁMKA Tento dokument je použitelný pro obchodování a skladování TAP. Jestliže se však během skladování nebo obchodování TAP smísí s jiným TAP nebo jinými palivy, pak klasifikace a specifikace již nejsou dále platné. Jestliže by byla dále prodávána, pak by směšování znamenalo výrobu TAP.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje klasifikační systém pro tuhá alternativní paliva (TAP) a formulář obsahující seznam charakteristik pro specifikaci jejich vlastností umožňující obchodování a použití TAP podporující ochranu životního prostředí.

TAP se vyrábí z odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

POZNÁMKA 1 Neupravený pevný komunální odpad se jako takový nemůže považovat za TAP. Neupravený pevný komunální odpad však může být základní surovinou pro zařízení vyrábějící TAP.

POZNÁMKA 2 Chemicky upravená tuhá biopaliva neobsahující halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v koncentracích vyšších, než jsou koncentrace u typického původního materiálu, se mohou definovat jako tuhá biopaliva, a tak být součástí souboru norem ISO 17225 [1].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.