ICS 13.040.30

ČSN

EN 14583

 

83 3629

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ovzduší na pracovišti – Objemové vzorkovače bioaerosolů –
Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14583 (83 3629) z března 2005.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.