ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.40                                                                                                                                  Červen 2021

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

ČSN
EN 407
ed. 2

83 2326

 

Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 407:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 407:2020. It was translated by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) z října 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 407:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 407 ed. 2 z října 2020 převzala EN 407:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti EN 407:2004 jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 348:1992 zavedena v ČSN EN 348:1995 (83 2746) Ochranné oděvy – Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu – Metoda zkoušení

EN ISO 21420:2020 zavedena v ČSN EN ISO 21420:2021 (83 2300) Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody

EN 659:2003+A1:2008 zavedena v ČSN EN 659+A1:2008 (83 2366) Ochranné rukavice pro hasiče

EN ISO 6942:2002 zavedena v ČSN EN ISO 6942:2003 (83 2744) Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

EN ISO 7500-1:2018 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2018 (42 0322) Kovové materiály – Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Kalibrace a ověřování systému měření síly

EN ISO 9151:2016 zavedena v ČSN EN ISO 9151:2017 (83 2748) Oděvy na ochranu proti teplu a plameni – Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

EN ISO 9185:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9185:2008 (83 2747) Ochranné oděvy – Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem

EN ISO 12127-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 12127-1:2016 (83 2752) Oděvy na ochranu proti teplu a ohni – Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály – Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem

EN ISO 15025:2016 zavedena v ČSN EN ISO 15025:2020 (83 2750) Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

Souvisící ČSN

TNI 01 4109-3 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995)   
(Pokyn ISO/IEC 98-3)

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (01 4109) Nejistota měření – Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

ČSN EN 12477:2002 (83 2301) Ochranné rukavice pro svářeče

ČSN EN ISO 6330:2012 (80 0821) Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

ČSN EN ISO 15797:2018 (80 0879) Textilie – Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů

ČSN EN 388+A1:2019 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 407
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2020

ICS 13.340.40                                                                                                               Nahrazuje EN 407:2004

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks
(heat and/or fire)

Gants de protection et autres équipements
protecteur de la main contre les risques thermiques
(chaleur et/ou feu)

Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-10-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                           Ref. č. EN 407:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Čištění................................................................................................................................................................................................ 9

4.3...... Mechanická pevnost....................................................................................................................................................................... 9

4.4...... Velikost a rozměry........................................................................................................................................................................... 9

4.5...... Tepelné provedení........................................................................................................................................................................ 10

5......... Odběr vzorků a klimatizování...................................................................................................................................................... 12

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 12

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.2...... Omezené šíření plamene............................................................................................................................................................ 13

6.3...... Kontaktní teplo............................................................................................................................................................................... 15

6.4...... Konvekční teplo............................................................................................................................................................................. 15

6.5...... Radiační (sálavé) teplo................................................................................................................................................................. 16

6.6...... Malé rozstřiky roztaveného kovu................................................................................................................................................ 16

6.7...... Velká množství roztaveného kovu............................................................................................................................................. 16

6.8...... Odolnost v dotržení....................................................................................................................................................................... 17

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 19

8......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 20

Příloha A (informativní) Příklady ochranných prostředků rukou pro domácí tepelná rizika........................................................ 22

Příloha B (informativní) Příklad příslušných zkoušek, které je třeba provést v závislosti na oblasti použití výrobku............. 23

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení (EU) 2016/425,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 24

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 25

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 407:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 407:2004.

Mezi hlavní změny patří:

    nové zkoušky 6.2, 6.3, 6.4, 6.8;

    mechanická pevnost;

    ochranné prostředky rukou;

    nový piktogram na obrázku 7;

    kapitola 8 (informace poskytované výrobcem; revidováno);

    nová příloha A;

    nová příloha B.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republika Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument byl vytvořen pro pokrytí všech typů osobních ochranných prostředků chránících ruku, část ruky nebo část paže před tepelnými riziky, bez ohledu na to, kde jsou používány (profesionální použití, spotřebitel, domácí použití ...).

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace pro ochranné rukavice a další ochranné prostředky rukou proti tepelným rizikům pro profesionální použití, pro spotřebitele, pro domácí použití.

Tento dokument platí také pro ochranné prostředky paží.

Používá se na všechny rukavice a další ochranné prostředky rukou, které chrání ruce nebo část ruky před teplem a/nebo ohněm v jedné nebo ve více z následujících podob: oheň, kontaktní teplo, konvekční teplo, radiační (sálavé) teplo, malé rozstřiky nebo velká množství roztaveného kovu.

Tento dokument je použitelný pouze ve spojení s EN ISO 21420:2020.

Tento dokument se nevztahuje na rukavice pro hasiče nebo svařování, které mají své vlastní normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.