ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                       Leden 2021

Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN
EN ISO 13854

83 3211

idt ISO 13854:2017

Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Sécurité des machines – Écartements minimaux pour prévenir les risques décrasement de parties du corps

Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13854:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13854:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) z dubna 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13854:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2020 převzala EN ISO 13854:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 13854
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2019

ICS 13.110                                                                                                      Nahrazuje EN 349:1993+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení
částí lidského těla
(ISO 13854:2019)

Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
(ISO 13854:2019
)

Sécurité des machines – Écartements minimaux
pour prévenir les risques d
'écrasement de parties
du corps
(ISO 13854:2019
)

Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände
zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
(ISO 13854:2019
)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 13854:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 13854:2019) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 114 Bezpečnost strojních zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 349:1993+A1:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 13854:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 13854:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva............................................................................................................................................................................ 4

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 6

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 9

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 9

4......... Minimální mezery.................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Metodologie pro použití tohoto dokumentu...................................................................................................................... 10

4.2...... Hodnoty.................................................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Zobrazení prostoru stlačení................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES, které mají být pokryty............................................................................................................................................................. 14

 

European foreword................................................................................................................................................................................. 4

Foreword................................................................................................................................................................................................... 6

Introduction............................................................................................................................................................................................... 7

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 9

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 9

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 9

4......... Minimum gaps.......................................................................................................................................................................... 10

4.1...... Methodology for the use of this document.......................................................................................................................... 10

4.2...... Values......................................................................................................................................................................................... 11

Annex A (informative) Illustration of crushing zones..................................................................................................................... 13

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential
requirements of Directive 2006/42/EC aimed
to be covered
............................................................................................................................................................................. 14

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Interna-
tional Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see   
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not con-
stitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace (WTO) týkající se technických překážek ob-
chodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 199, Bezpečnost strojních zařízení.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 199, Safety of machinery.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 13854:1996), které se mírně reviduje.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 13854:1996), of which it constitutes a minor revision.

Úvod

 

Introduction

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních
zařízení je následující:

 

The structure of safety standards in the field of machinery is as follows.

a)   Normy typu A (základní bezpečnostní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na strojní zařízení.

 

a)   Type-A standards (basis standards) give basic con-
cepts, principles for design and general aspects that can be applied to machinery.

b)   Normy typu B (obecné bezpečnostní normy) se zabývají jedním nebo více bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo více typy bezpečnostních zařízení, která mohou být použita pro větší počet strojních zařízení.

 

b)   Type-B standards (generic safety standards) deal with one or more safety aspect(s), or one or more type(s) of safeguards that can be used across a wide range of machinery.

    normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku);

 

    type-B1 standards on particular safety aspects (e.g. safety distances, surface temperature, noise);

    normy typu B2 se týkají bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládání, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů).

 

    type-B2 standards on safeguards (e.g. two-hand controls, interlocking devices, pressure-sensitive devices, guards).

c)   Normy typu C (bezpečnostní normy pro strojní zařízení) určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.

 

c)   Type-C standards (machinery safety standards) deal with detailed safety requirements for a particular machine or group of machines.

ISO 13854 je norma typu B1, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

ISO 13854 is a type-B-1 standard as stated in ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the
following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační
organizace, organizace ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident pre-
vention organizations, market surveillance, etc.).

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the abovementioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společnosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions,
organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e.g. for maintenance (small,
medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedené zájmové skupiny dostaly možnost podílet se na procesu přípravy tohoto dokumentu.

 

The abovementioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting
process of this document.

Kromě toho je tento dokument určen pro normalizační orgány, které zpracovávají normy typu C.

 

In addition, this document is intended for standardization bodies elaborating type-C standards.

Požadavky tohoto dokumentu mohou být doplněny nebo modifikovány normou typu C.

 

The requirements of this document can be supple-
mented or modified by a type-C standard.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C a které byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky této normy, mají přednost požadavky normy typu C.

 

For machines which are covered by the scope of a type-C standard and which have been designed and built according to the requirements of that standard, the requirements of that type-C standard take prece-
dence.

Podle ISO 12100 je strojní zařízení obecně považo-
váno za bezpečné, pokud může provádět svou funkci, být přepravováno, instalováno, nastavováno, udržo-
váno, demontováno a likvidováno za podmínek jeho zamýšleného použití, aniž by způsobilo zranění nebo poškození zdraví.

 

According to ISO 12100, in general, machinery is said to be safe if it can perform its function, be transported, installed, adjusted, maintained, dismantled and disposed of under the conditions of its intended use without causing injury or damaging health.

Jednou z metod, jak se vyhnout nebezpečí stlačení částí lidského těla, je použít nejmenší mezery, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

 

One method of avoiding the hazard of crushing of parts of the human body is to make use of the minimum gaps of this document.

Při určování nejmenších mezer je nutné vzít v úvahu řadu aspektů, například

 

In specifying minimum gaps, a number of aspects have to be taken into consideration, such as

    přístupnost prostoru stlačení;

 

    accessibility of the crushing zones,

    antropometrické údaje, která berou v úvahu etnické skupiny, které se pravděpodobně vyskytují v uvažovaných zemích, a

 

    anthropometric data, taking into account ethnic groups likely to be found in the countries concerned, and

    technické a praktické aspekty.

 

    technical and practical aspects.

Pokud se tyto aspekty budou dále rozvíjet, lze současný stav techniky, který se odráží v tomto dokumentu, zlepšit.

 

If these aspects are further developed, the current state of the art, reflected in this document, can be improved.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument umožňuje uživateli (např. tvůrcům norem, konstruktérům strojního zařízení) vyhnout se nebezpe-
čím vyplývajícím
z prostorů stlačení. Specifikuje nejmenší mezery ve vztahu k částem lidského těla a je použitelný, pokud lze touto metodou dosáhnout odpovídající bez-
pečnosti.

 

This document enables the user (e.g. standard makers, designers of machinery) to avoid hazards from crushing zones. It specifies minimum gaps relative to parts of the human body and is applicable when adequate safety can be achieved by this method.

Tento dokument je použitelný pouze na rizika způsobená nebezpečími stlačení a nevztahuje se na jiná možná nebezpečí, tj. naražení, střižení, vtažení.

 

This document is applicable to risks from crushing hazards only and is not applicable to other possible hazards, e.g. impact, shearing, drawing-in.

POZNÁMKA Pro nebezpečí naražení, střižení, vtažení je nutné přijmout dodatečná nebo jiná opatření.

 

NOTE For impact, shearing, drawing-in hazards, additional or other measures are to be taken.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.