ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                  Červenec 2020

Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana

ČSN
EN ISO 19353

83 3251

idt ISO 19353:2019

Safety of machinery – Fire prevention and fire protection

Sécurité des machines – Prévention et protection contre l’incendie

Sicherheit von Maschinen – Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19353:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19353:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) ze září 2019.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2019 převzala EN ISO 19353:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí normě

Oproti původnímu vydání normy ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016 byla norma technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Upozornění na národní poznámku

K článkům 3.3, 4.1, 4.4, 5.6.2.4, obrázku 3 a příloze D byly doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 19353
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Únor 2019

ICS 13.110                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 19353:2016

Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
(ISO 19353:2019)

Safety of machinery – Fire prevention and fire protection
(ISO 19353:2019)

Sécurité des machines – Prévention et protection contre l’incendie
(ISO 19353:2019)

Sicherheit von Maschinen – Vorbeugender
und abwehrender Brandschutz

(ISO 19353:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-01-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 19353:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19353:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 114 Bezpečnost strojních zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 19353:2016.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19353:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 19353:2019 bez jakýchkoliv modifikací.


 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 7

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 11

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 11

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 11

4......... Nebezpečí požáru.................................................................................................................................................................. 14

4.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 14

4.2...... Hořlavé materiály................................................................................................................................................................... 15

4.3...... Oxidanty................................................................................................................................................................................... 15

4.4...... Zdroje zapálení....................................................................................................................................................................... 15

5......... Strategie pro posouzení rizika požáru a snížení rizika................................................................................................... 16

5.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 16

5.2...... Stanovení mezí strojního zařízení....................................................................................................................................... 19

5.3...... Identifikace nebezpečí požáru............................................................................................................................................ 19

5.4...... Odhad rizika............................................................................................................................................................................ 21

5.5...... Vyhodnocení rizika................................................................................................................................................................ 22

5.6...... Snížení rizika........................................................................................................................................................................... 22

5.6.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 22

5.6.2... Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření............................................................................................................. 23

5.6.3... Bezpečnostní ochrana.......................................................................................................................................................... 24

5.6.4... Doplňková ochranná opatření............................................................................................................................................. 24

6......... Postup pro výběr doplňkových ochranných opatření...................................................................................................... 26

6.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 26

6.1.1... Použití postupu....................................................................................................................................................................... 26

6.1.2... Stanovení zbytkové úrovně rizika....................................................................................................................................... 26

6.1.3... Specifikace požadavků pro volbu detekce požáru a systému k potlačení požáru.................................................... 26

6.1.4... Specifikace bezpečnosti a požadavků
na vlastnosti............................................................................................................................................................................ 26

6.1.5... Výběr částí sytému a vhodného hasicího
prostředku požáru.................................................................................................................................................................. 26

6.1.6... Rozhodnutí o potřebě dalších doplňkových ochranných opatření................................................................................ 27

6.1.7... Validace................................................................................................................................................................................... 27

6.2...... Výběr požární prevence a systému ochrany
ve vztahu k očekávané úrovni rizika................................................................................................................................... 27

6.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 27

6.2.2... Poranění osob........................................................................................................................................................................ 27

6.2.3... Bezpečnostní aspekty........................................................................................................................................................... 28

6.2.4... Výběr částí systému............................................................................................................................................................... 28

6.2.5... Výběr hasicího prostředku požáru...................................................................................................................................... 29

6.2.6... Validace................................................................................................................................................................................... 30

Strana

7......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 30

Příloha A (informativní) Příklady strojů a jejich typická nebezpečí související s požárem................................................... 31

Příloha B (informativní) Příklad metodiky pro výběr a kvalifikaci detekce požáru a systému k potlačení požáru.......... 32

Příklad C (informativní) Příklady konstrukce systému k potlačení požáru integrovaného ve strojním zařízení.............. 54

Příloha D (informativní) Příklady zdrojů zapálení........................................................................................................................ 55

Příloha E (informativní) Příklad posouzení rizika a snížení rizika obráběcího centra pro obrábění kovových materiálů.................................................................................................................................................................................. 57

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto Evropskou normou a základními požadavky Směrnice 2006/42/ES, které mají být pokryty....................................................................................................................................................................... 70

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 71

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 11

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 11

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 11

4......... Fire hazards............................................................................................................................................................................... 14

4.1...... General....................................................................................................................................................................................... 14

4.2...... Combustible materials............................................................................................................................................................ 15

4.3...... Oxidizers..................................................................................................................................................................................... 15

4.4...... Ignition sources......................................................................................................................................................................... 15

5......... Strategy for fire risk assessment and risk reduction.......................................................................................................... 16

5.1...... General....................................................................................................................................................................................... 16

5.2...... Determination of the limits of the machinery...................................................................................................................... 19

5.3...... Identification of fire hazards................................................................................................................................................... 19

5.4...... Risk estimation.......................................................................................................................................................................... 21

5.5...... Risk evaluation.......................................................................................................................................................................... 22

5.6...... Risk reduction............................................................................................................................................................................ 22

5.6.1... General....................................................................................................................................................................................... 22

5.6.2... Inherently safe design measures.......................................................................................................................................... 23

5.6.3... Safeguarding............................................................................................................................................................................. 24

5.6.4... Complementary protective measures.................................................................................................................................. 24

6......... Procedure for the selection of complementary protective measures............................................................................ 26

6.1...... General....................................................................................................................................................................................... 26

6.1.1... Use of the procedure............................................................................................................................................................... 26

6.1.2... Determination of the residual risk level................................................................................................................................ 26

6.1.3... Specification of requirements for the choice
of fire detection and fire suppression system
..................................................................................................................... 26

6.1.4... Specification of safety and performance requirements................................................................................................... 26

6.1.5... Selection of system parts and suitable
fire-extinguishing agent
........................................................................................................................................................... 26

6.1.6... Decision on the need for further complementary protective measures........................................................................ 27

6.1.7... Validation................................................................................................................................................................................... 27

6.2...... Selection of the fire prevention and protection system in relation to the expected risk level.................................... 27

6.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 27

6.2.2... Injury to persons........................................................................................................................................................................ 27

6.2.3... Safety considerations.............................................................................................................................................................. 28

6.2.4... Selection of system parts........................................................................................................................................................ 28

6.2.5... Selection of fire-extinguishing agent.................................................................................................................................... 29

6.2.6... Validation................................................................................................................................................................................... 30

Page

7......... Information for use................................................................................................................................................................... 30

Annex A (informative) Examples of machines and their typical fire-related hazards............................................................. 31

Annex B (informative) Example of a methodology
for selecting and qualifying a fire detection
and fire suppression system
.................................................................................................................................................. 32

Annex C (informative) Example for the design of a fire suppression system integrated in machinery.............................. 54

Annex D (informative) Examples of ignition sources.................................................................................................................... 55

Annex E (informative) Example for the risk assessment
and risk reduction of a machining centre
for the machining of metallic materials
................................................................................................................................ 57

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC aimed to be covered.......................................................................................................................................... 70

 


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz            
www.iso.org/directive).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directive).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 199, Bezpečnost strojních zařízení.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 199, Safety of machinery.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu by měly být směřovány na národní orgán pro normalizaci uživatele. Úplný seznam těchto národních orgánů lze najít na    
www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at
www.iso.org/members.html.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 19353:2015), které bylo technicky revidováno. Také zahrnuje Změnu ISO 19353:2015/DAM 1:2017. Hlavní změny oproti přecházejícímu vydání jsou následující:

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 19353:2015), which has been technically revised. It also incorporates the Amendment
ISO 19353:2015/DAM 1:2017. The main changes compared to the previous edition are as follows:

    staré přílohy A a B se staly přílohami D a A;

 

    old Annexes A and B have become Annexes D
and A, respectively;

    jako nová příloha B byl přidán příklad metodiky pro výběr a kvalifikaci systému detekce požáru a systému hašení požáru;

 

    an example of methodology for selecting and qualifying a fire detection and fire suppression system has been added as new Annex B;

    stará příloha D byla edičně vylepšena a stala se přílohou E;

 

    old Annex D has been improved editorially and it has become Annex E;

    stará příloha E o opatřeních snižující riziko požáru byla vymazána, stejně jako odkazy na ni.

 

    old Annex E on fire risk reduction measures has been deleted as well as references to it.


 

Úvod

 

Introduction

Bezpečnost strojních zařízení před požárem zahrnuje požární prevenci, požární ochranu a hašení požáru. Toto obvykle obsahuje technická opatření, konstruk-
ční opatření, organizační opatření a veřejná proti-
požární opatření. Účinná protipožární bezpečnost strojního zařízení může vyžadovat realizaci jednoho opatření nebo kombinaci opatření.

 

The safety of machinery against fire involves fire prevention and fire protection and fire-fighting. In general, these include technical, structural, organizational and fire suppression measures. Effective fire safety of machinery can require the implementation of a single measure or a combination of measures.

Tento dokument se zabývá opatřeními uvedenými v obrázku 1.

 

This document deals with the measures shown in Figure 1.

Obrázek 1 – Ochranná opatření, kterými se zabývá ISO 19353

 

Figure 1 – Protective measures dealt with
in ISO 19353

Tento dokument je norma typu B, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-B standard as stated in
ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

 

This document is of relevance, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace ochrany zdraví, organi-
zace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident prevention organizations, market surveillance etc.).

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosažené pomocí dokumentu výše uvedených zájmových skupin:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of the document by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní společnosti, organizace pro lidi se speciálními potřebami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, organizations for people with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e. g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost podílet se na přípravě tohoto dokumentu.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting process of this document.

Navíc je tento dokument určen normalizačním orgánům, které vypracovávají normy typu C.

 

In addition, this document is intended for standardization bodies elaborating type-C standards.

Požadavky tohoto dokumentu mohou být doplněny nebo upraveny normou typu C.

 

The requirements of this document can be supplemented or modified by a type-C standard.

Pro stroje, na které se vztahuje předmět normy typu C a které mají být navrženy a konstruovány podle požadavků normy typu C, mají požadavky normy typu C přednost.

 

For machines which are covered by the scope of a type-C standard and which have been designed and built according to the requirements of that standard, the requirements of that type-C standard take precedence.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika.

 

This document specifies methods for identifying fire hazards resulting from machinery and for performing a risk assessment.

Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Opatření berou v úvahu zamýšlené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití stroje.

 

It gives the basic concepts and methodology of protective measures for fire prevention and protection to be taken during the design and construction of machinery. The measures consider the intended use and reasonably foreseeable misuse of the machine.

Poskytuje pokyny k uvážení při snižování rizika požárů strojního zařízení na přijatelnou úroveň prostřed-
nictvím konstrukce stroje, posouzením rizika a pokynů obsluze.

 

It provides guidelines for consideration in reducing the risk of machinery fires to acceptable levels through machine design, risk assessment and operator instructions.

Tento dokument není použitelný na:

 

This document is not applicable to:

    pojízdné strojní zařízení;

 

    mobile machinery;

    strojní zařízení konstruované s řízenými spalo-
vacími procesy (např. spalovací motory, pece), pokud tyto procesy mohou představovat zdroj zapálení v jiných částech strojního zařízení nebo vně tohoto zařízení;

 

    machinery designed to contain controlled combustion processes (e.g. internal combustion engines, furnaces), unless these processes can constitute the ignition source of a fire in other parts of the machinery or outside of this;

    strojní zařízení používané v prostředí s nebez-
pečím výbuchu a v prevenci a ochraně proti výbuchu; a

 

    machinery used in potentially explosive atmospheres and explosion prevention and protection; and

    systémy detekce a systémy hašení, které jsou integrovány v budovách s požárním bezpečnost-
ním systémem.

 

    fire detection and suppression systems that are integrated in building fire safety systems.

Norma není rovněž použitelná pro strojní zařízení nebo komponenty strojního zařízení vyrobené před datem jejího vydání.

 

It is also not applicable to machinery or machinery components manufactured before the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.