ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                                      Září 2019

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

ČSN
EN 363

83 2650

 

Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Systèmes individuels de protection contre les chutes

Persönliche Absturzschutzausrüstung – Persönliche Absturzschutzsysteme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 363:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 363:2018. It was translated by the Czech
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 363 (83 2650) z června 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 363:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 363 z června 2019 převzala EN 363:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti EN 363:2008 jsou obsahem přílohy A, zároveň byla doplněna příloha B (podklady a zdůvodnění změn této evropské normy).

Souvisící ČSN

ČSN EN 341 (83 2627) Prostředky ochrany osob proti pádu – Slaňovací zařízení pro záchranu

ČSN EN 353-1+A1 (83 2625) Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

ČSN EN 353-2 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

ČSN EN 354 (83 2621) Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky

ČSN EN 355 (83 2622) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu

ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení

ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje

ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

ČSN EN 795 (83 2628) Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení

ČSN EN 813 (83 2629) Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje

ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení

ČSN EN 1497 (83 2671) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje

ČSN EN 1498:2007 (83 2672) Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky

ČSN EN 12841:2007 (83 2635) Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana

ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulkám A.1 a B.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., IČO 45193380, Bc. Zuzana Stařinská

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 363
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 13.340.60                                                                                                               Nahrazuje EN 363:2008

Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems

Équipement de protection individuelle contre
les chutes de hauteur – Systèmes individuels
de protection contre les chutes

Persönliche Absturzschutzausrüstung – Persönliche Absturzschutzsysteme

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                           Ref. č. EN 363:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Kategorie........................................................................................................................................................................................... 7

3.2...... Systémy............................................................................................................................................................................................. 7

3.3...... Obecné termíny................................................................................................................................................................................ 8

4......... Systémy ochrany osob proti pádu................................................................................................................................................ 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Konkrétní typy systémů ochrany osob proti pádu...................................................................................................................... 9

4.2.1... Systém zadržení.............................................................................................................................................................................. 9

4.2.2... Systém pracovního polohování.................................................................................................................................................... 9

4.2.3... Systém lanového přístupu........................................................................................................................................................... 11

4.2.4... Systém zachycení pádu............................................................................................................................................................... 12

4.2.5... Záchranný systém......................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Významné technické změny mezi tímto dokumentem a EN 363:2008............................................... 19

Příloha B (informativní) Podklady a zdůvodnění změn v této evropské normě............................................................................ 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 363:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 363:2008.

Podrobnosti k významným technickým změnám mezi tímto dokumentem a minulým vydáním jsou uvedeny v příloze A.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropské výrobkové normy pro prostředky ochrany osob proti pádu, které byly publikovány komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, specifikují požadavky na výrobky a zkušební metody pro součásti, které jsou určeny pro sestavy tvořící systémy ochrany osob proti pádu.

Tato evropská norma obecně popisuje vlastnosti a zásady pro sestavení systémů ochrany osob proti pádu a konkrétně pak pro systémy zadržení, pracovního polohování, zachycení pádu, lanového přístupu a záchranného systému. Ve prospěch uživatele jsou poskytnuty příklady systémů včetně obrázků zobrazujících různé systémy.

Tato evropská norma neuvádí požadavky na výrobky a zkušební metody. Požadavky na výrobky pro posuzování shody jsou definovány ve výrobkových normách.

Tato evropská norma nedefinuje využití systémů ochrany osob proti pádu, ale doporučení a příklady uvedené v této evropské normě jsou založeny na běžné praxi používání systémů ochrany osob proti pádu. Pokud je použit systém ochrany osob proti pádu, pak je vhodnější systém zabraňující pádu než systém zachycující pád.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje obecné vlastnosti a sestavy systémů ochrany osob proti pádu. Uvádí příklady konkrétních typů systémů ochrany osob proti pádu a popisuje, jakým způsobem mohou být součásti sestaveny do systémů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.