ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.40                                                                                                                              Červenec 2019

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

ČSN
EN 388+A1

83 2350

 

Protective gloves against mechanical risks

Gants de protection contre les risques mécaniques

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 388:2016+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 388:2016+A1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) ze září 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2018. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 420 zavedena v ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 1049-2 zavedena v ČSN EN 1049-2 (80 0814) Textilie – Tkaniny – Konstrukce – Metody analýzy – Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

EN 12127 zavedena v ČSN EN 12127 (80 0849) Textilie – Plošné textilie – Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

EN 13594:2015 zavedena v ČSN EN 13594:2016 (83 2302) Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů – Požadavky a zkušební metody

EN ISO 5084 zavedena v ČSN EN ISO 5084 (80 0844) Textilie – Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály – Kalibrace a ověřování statických jed-
noosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Kalibrace a ověřování systému měření síly

EN ISO 11644 zavedena v ČSN EN ISO 11644 (79 3857) Usně – Zkouška adheze povrchové úpravy

CEN ISO/TR 11827 nezavedena

EN ISO 12947-1 zavedena v ČSN EN ISO 12947-1 (80 0846) Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 1: Přístroj Martindale

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

EN ISO 13997:1999 zavedena v ČSN EN ISO 13997:2000 (83 2774) Ochranné oděvy – Mechanické vlastnosti – Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

ISO 1139 nezavedena

ISO 4649:2010 nezavedena

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ISO 7211-1 nezavedena

ISO 7211-4 nezavedena

ISO 7211-5 nezavedena

ISO/IEC Guide 98-3 zavedena v TNI 01 4109-3 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

ISO/IEC Guide 98-4 zavedena v TNI 01 4109-4 (01 4109) Nejistota měření – Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.1, 6.2.2, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5 a C.4.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 388:2016+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2018

ICS 13.340.40                                                                                                               Nahrazuje EN 388:2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Protective gloves against mechanical risks

Gants de protection contre les risques mécaniques

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-07-29 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2018-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky         Ref. č. EN 388:2016+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Dodatečná ochrana......................................................................................................................................................................... 9

4.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2.2... Ochrana proti nárazu...................................................................................................................................................................... 9

5......... Příprava zkušebních vzorků a klimatizování............................................................................................................................ 10

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Odolnost proti oděru..................................................................................................................................................................... 10

6.1.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 10

6.1.2... Zkušební materiály........................................................................................................................................................................ 10

6.1.3... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

6.1.4... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................. 11

6.1.5... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 11

6.1.6... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

6.2...... Odolnost proti řezu čepelí............................................................................................................................................................ 13

6.2.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 13

6.2.2... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 13

6.2.3... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 15

6.2.4... Kontrolní vzorek............................................................................................................................................................................. 15

6.2.5... Plátno............................................................................................................................................................................................... 15

6.2.6... Zkušební metoda........................................................................................................................................................................... 16

6.2.7... Výpočet výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 16

6.2.8... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 17

6.3...... Metoda odolnosti proti řezu (EN ISO 13997)........................................................................................................................... 17

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.3.2... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 17

6.3.3... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 17

6.4...... Odolnost proti dalšímu trhání...................................................................................................................................................... 17

6.4.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 17

6.4.2... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 18

6.4.3... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 18

6.4.4... Upevnění zkušebního vzorku...................................................................................................................................................... 18

6.4.5... Zkušební metoda........................................................................................................................................................................... 18

6.4.6... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 19

6.5...... Odolnost proti propíchnutí............................................................................................................................................................ 19

6.5.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 19

6.5.2... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 19

6.5.3... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 20

Strana

6.5.4... Zkušební metoda........................................................................................................................................................................... 20

6.5.5... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 21

6.6...... Odolnost proti nárazu................................................................................................................................................................... 21

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 21

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

7.2...... Piktogramy...................................................................................................................................................................................... 21

7.3...... Značení dodatečných požadavků.............................................................................................................................................. 21

7.4...... Příklady značení............................................................................................................................................................................ 22

8......... Informace poskytované výrobcem v návodu pro uživatele................................................................................................... 22

Příloha A (normativní) Odírací prostředek............................................................................................................................................. 23

A.1...... Definice odíracího prostředku..................................................................................................................................................... 23

A.2...... Kritérium pro přijetí odíracího prostředku................................................................................................................................. 23

Příloha B (normativní) Výsledky zkoušky – nejistota měření............................................................................................................ 24

Příloha C (normativní) Ověřovací test pro lepicí pásku použitou v EN 388, 6.1.2.2...................................................................... 25

C.1..... Účel.................................................................................................................................................................................................. 25

C.2..... Přístroje a materiály...................................................................................................................................................................... 25

C.3..... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................ 26

C.4..... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 27

C.5..... Příklady vhodné lepicí pásky....................................................................................................................................................... 28

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení 2016/425
Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích,
které mají být pokryty".............................................................................................................................................................. 29

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 388:2016+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy, včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN dne 2018-10-24.

Tento dokument nahrazuje !EN 388:2016".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) 2016/425.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem.

Tato norma je určena k používání ve spojení s EN 420.

Zkušební metody vyvinuté v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.