ICS 13.040.30

ČSN

EN 689+AC

 

83 3631

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 689 (83 3631) z listopadu 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.