ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.50                                                                                                                              Červenec 2019

Ochranná obuv proti chemikáliím –
Část 1: Terminologie a zkušební metody

ČSN
EN 13832-1

83 2520

 

Footwear protecting against chemicals –
Part 1: Terminology and test methods

Chaussures protégeant contre les produits chimiques –
Partie 1: Terminologie et méthodes d’essais

Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien –
Teil 1: Terminologie und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13832-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13832-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13832-1 (83 2520) z dubna 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13832-1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13832-1 z dubna 2019 převzala EN 13832-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání této normy jsou uvedeny v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 16523-1:2015 zavedena v ČSN EN 16523-1+A1:2019 (83 2902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií – Část 1: Permeace kapalné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

EN ISO 868:2003 zavedena v ČSN EN ISO 868:2003 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 20344:2011 zavedena v ČSN EN ISO 20344:2012 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 374-1:2017 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN 374-2:2015 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN ISO 20347:2012 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

ČSN EN 943-2:2002 (83 2726) Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic – Část 2: Požadavky na účinnost „plynotěsných“ (typ 1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET)

ČSN EN ISO 6530:2005 (83 2731) Ochranné oděvy – Ochrana proti kapalným chemikáliím – Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

ČSN EN ISO 811:2018 (80 0818) Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

TNI 01 4109-3 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

TNI 01 4109-3.1 (01 4109) Nejistota měření – Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

ČSN EN ISO 20345:2012 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

ČSN EN ISO 20346:2014 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13832-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2018

ICS 13.340.50                                                                                                         Nahrazuje EN 13832-1:2006

Ochranná obuv proti chemikáliím –
Část 1: Terminologie a zkušební metody

Footwear protecting against chemicals –
Part 1: Terminology and test methods

Chaussures protégeant contre les produits
chimiques –
Partie 1: Terminologie et méthodes d’essais

Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien –
Teil 1: Terminologie und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-05-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13832-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 7

4.1...... Odběr vzorků a klimatizování........................................................................................................................................................ 7

4.2...... Zkouška postříkáním....................................................................................................................................................................... 7

4.3...... Zkouška degradace...................................................................................................................................................................... 10

4.4...... Zkouška permeace....................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Preciznost zkušební metody......................................................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Posouzení poškození po laboratorní zkoušce postříkáním...................................................................... 17

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13832-1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 161 Ochrana chodidel a nohou, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13832-1:2006.

EN 13832 se společným názvem Ochranná obuv proti chemikáliím sestává z těchto třech částí:

    Část 1: Terminologie a zkušební metody

    Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

    Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

Tato norma je určena pro použití spolu s normami EN ISO 20345, EN ISO 20346 a EN ISO 20347.

Přehled hlavních technických změn proti předchozímu vydání:

    nová zkouška postříkáním;

    odkaz na novou normu EN 16523-1 týkající se permeace;

    příloha B pro posouzení poškození.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro stanovení odolnosti obuvi proti vybraným chemikáliím v těchto kontaktních situacích: při postříkání, degradaci a permeaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.