ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.01                                                                                                                                    Říjen 2018

Skládkování odpadů – Základní podmínky
pro navrhování, výstavbu a provoz skládek

ČSN 83 8030

 

Waste landfilling – Basic conditions for design and construction of landfills

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 8030 z dubna 2002.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Podklady pro navrhování skládek................................................................................................................................................ 8

5.1...... Rozsah podkladů............................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Geotechnické podklady.................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Geodetické podklady...................................................................................................................................................................... 9

5.4...... Základní údaje o předpokládané skladbě a množství ukládaného odpadu........................................................................ 9

5.5...... Klimatické a hydrologické údaje................................................................................................................................................... 9

6......... Umístění skládek............................................................................................................................................................................. 9

7......... Těsnění skládek............................................................................................................................................................................. 10

8......... Odvodnění skládek....................................................................................................................................................................... 11

9......... Vybavení skládek.......................................................................................................................................................................... 12

10....... Provozování skládek..................................................................................................................................................................... 13

11....... Uzavření a rekultivace skládek................................................................................................................................................... 14

12....... Provozní řád................................................................................................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami a právními předpisy a s novými
poznatky z praxe.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou:

    doplnění kapitoly 10 Provozování skládek.

Souvisící ČSN

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN EN 13257 (80 6157) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

ČSN EN 13265 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektu zadržování kapalných odpadů

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání v terénu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Ing. Petr Holý, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadů (dále jen skládek). Pro odkaliště platí ČSN 75 3310.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.