ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030                                                                                                                                  Červenec 2018

Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek

ČSN 83 8035

 

Waste landfilling – Covering and reclamation of landfills

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 8035 z března 1998.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 5

5......... Prostorové řešení tělesa skládky.................................................................................................................................................. 6

6......... Opatření k zachycení skládkového plynu.................................................................................................................................... 6

7......... Uzavírací vrstvy skládky.................................................................................................................................................................. 7

8......... Odvodnění povrchu skládky.......................................................................................................................................................... 8

9......... Rekultivační vrstva skládky............................................................................................................................................................ 8

10....... Konečná úprava povrchu skládky................................................................................................................................................ 9

11....... Provozování uzavřené skládky..................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Příklady sestav uzavíracích vrstev skládky................................................................................................ 10

Příloha B (informativní) Zakládání a ošetřování travních porostů.................................................................................................... 11

Příloha C (informativní) Zakládání a ošetřování dřevinných porostů.............................................................................................. 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami a právními předpisy a s novými
poznatky z praxe.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou:

    doplnění a upřesnění vlastností vyrovnávací vrstvy v článku 7.2;

    doplnění a upřesnění vlastností těsnicích vrstev v článku 7.3;

    doplnění a upřesnění vlastností rekultivační vrstvy v kapitole 9.

Souvisící ČSN

ČSN 46 5330 Ochrana prírody – Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 75 3310 Odkaliště

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání v terénu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Petr Holý, Ing. Lenka Fremrová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci těles a skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.