ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                      Květen 2017

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky
přístupu ke strojním zařízením –
Část 3: Schodiště, žebříková schodiště
a ochranná zábradlí

ČSN
EN ISO 14122- 3

83 3280

idt ISO 14122- 3:2016

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery –
Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

Sécurité des machines – Moyens daccès permanents aux machines –
Partie 3: Escaliers, échelles
à marches et garde-corps

Sicherheit von Maschinen – Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen –
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14122- 3:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14122- 3:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14122- 3 (83 3280) z prosince 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14122-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z prosince 2016 převzala EN ISO 14122-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti vydání normy z roku 2002 jsou uvedeny v příloze A této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100 zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 14122-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 14122-1:2016 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČ 00548871, Ing. Leoš Mačák

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 14122- 3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červen 2016

ICS 13.110                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 14122- 3:2001

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu
ke strojním zařízením –
Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
(ISO 14122- 3:2016)

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery –
Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

(ISO 14122- 3:2016)

Sécurité des machines – Moyens
d
accès permanents aux machines –
Partie 3: Escaliers, échelles
à marches
et garde-corps

(ISO 14122- 3:2016)

Sicherheit von Maschinen – Ortsfeste Zugänge
zu maschinellen Anlagen –
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer

(ISO 14122- 3:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-04-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN ISO 14122- 3:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14122-3:2016) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 199 „Bezpečnost strojních zařízení“, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení“, jejíž sekretariát zajiš-
ťuje DIN.

Této evropské normě je nutné nejpozději do prosince 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto paten-
tových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14122-3:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14122-3:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 14122-3:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva. 6

Úvod. 7

1......... Předmět normy. 8

2......... Citované dokumenty. 8

3......... Termíny a definice. 8

4......... Obecné požadavky. 13

4.1...... Konstrukce a materiály. 13

4.2...... Návrh a konstrukce pro strukturu a stupnice. 14

5......... Specifické požadavky použitelné na schodiště. 14

6......... Specifické požadavky použitelné pro žebříková
schodiště. 16

7......... Specifické požadavky použitelné pro ochranná
zábradlí 17

7.1...... Ochranná zábradlí pro plošiny, lávky
a schodišťové podesty. 17

7.2...... Ochranná zábradlí a madla pro schodiště
a madla pro žebříkové schodiště. 20

7.3...... Dodatečná ochrana proti pádu, když stupnice, schodiště nebo žebříky jsou blízko ochranného zábradlí pracovních plošin. 23

7.4...... Branky. 23

8......... Ověření bezpečnostních požadavků. 24

8.1...... Obecně. 24

8.2...... Zkoušení ochranného zábradlí 25

8.3...... Zkoušení stupnic schodiště. 27

8.4...... Zkoušení žebříkového schodiště. 29

Příloha A (informativní) Významné technické změny
mezi touto částí ISO 14122 a předchozím vydáním... 30

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES, a měnící směrnice 95/16/ES (přepracované znění) [2006 L157],
které mají být pokryty
. 33

Bibliografie. 34

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 6

Introduction............................................................................................................................................................................................... 7

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 8

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 8

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 8

4......... General requirements.............................................................................................................................................................. 13

4.1...... Construction and materials..................................................................................................................................................... 13

4.2...... Design and construction for the structure
and the steps
............................................................................................................................................................................. 14

5......... Specific requirements applicable to stairs........................................................................................................................... 14

6......... Specific requirements applicable to step ladders.............................................................................................................. 16

7......... Specific requirements applicable to guard-rails................................................................................................................. 17

7.1...... Guard-rails for platforms, walkways and stair
landings
...................................................................................................................................................................................... 17

7.2...... Guard-rails and handrails for stairs and handrails
for step ladders
......................................................................................................................................................................... 20

7.3...... Additional fall-protection when steps, stairs
or ladders are near guard-rails of working platforms
........................................................................................................ 23

7.4...... Gates. 23

8......... Verification of safety requirements....................................................................................................................................... 24

8.1...... General....................................................................................................................................................................................... 24

8.2...... Testing of guard-rails............................................................................................................................................................... 25

8.3...... Testing of steps of a stair........................................................................................................................................................ 27

8.4...... Testing of stepladders............................................................................................................................................................. 29

Annex A (informative) Significant technical changes between this part of ISO 14122 and the previous edition.............. 30

Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)
[2006 L157] aimed to be covered
.......................................................................................................................................... 33

Bibliografie............................................................................................................................................................................................. 34

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardiza-
tion) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body inte-
rested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, govern-
mental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2      
(viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are descri-
bed in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2  
(see
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během pří-
pravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see the following URL: Foreword – Supplementary infor-
mation
.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení.

 

The committee responsible for this document is ISO/TC 199, Safety of machinery.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14122-3:2001), které bylo technicky revidováno. Je také zahrnuta změna ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 14122-3:2001) which has been technically revised. It also incorporates the Amendment ISO 14122-3:2001/
Amd 1:2010.

ISO 14122 sestává z následujících částí se společným názvem Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé pro-
středky přístupu ke strojním zařízením:

 

ISO 14122 consists of the following parts, under the general title Safety of machinery – Permanent means of access to machinery:

    Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup

 

    Part 1: Choice of fixed means and general require-
ments of access

    Část 2: Pracovní plošiny a lávky

 

    Part 2: Working platforms and walkways

    Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

 

    Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

    Část 4: Pevné žebříky

 

    Part 4: Fixed ladders

Další část, která se zabývá mobilním strojním zaříze-
ním, se připravuje.

 

An additional part, dealing with mobile machinery, is under preparation.

Úvod

 

Introduction

Tato mezinárodní norma je norma typu B, jak je stano-
veno v ISO 12100. Tato mezinárodní norma je důležitá zejména pro následující zájmové skupiny představující poptávku s ohledem na bezpečnost strojů:

 

This International Standard is a type-B standard as stated in ISO 12100. It is relevant, in particular, for the following stakeholder groups representing the market players with regard to machinery safety:

    výrobci stroje (malé, střední a velké podniky);

 

    machine manufacturers (small, medium and large enterprises);

    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti (regulační organizace, organizace prevence a ochrany zdraví, organizace dozorující nad trhem, atd.).

 

    health and safety bodies (regulators, accident pre-
vention organizations, market surveillance, etc.).

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní bezpečnosti stroj-
ního zařízení dosažené pomocí této mezinárodní normy výše uvedenými zájmovými skupinami:

 

Others can be affected by the level of machinery safety achieved with the means of this International Standard by the above-mentioned stakeholder groups:

    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

 

    machine users/employers (small, medium and large enterprises);

    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní spo-
lečnosti, organizace pro lidi se speciálními potře-
bami);

 

    machine users/employees (e.g. trade unions, orga-
nizations for peoples with special needs);

    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé, střední a velké podniky);

 

    service providers, e.g. for maintenance (small, medium and large enterprises);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného pro použití spotřebiteli).

 

    consumers (in case of machinery intended for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána možnost se účastnit procesu přípravy této mezinárodní normy.

 

The above-mentioned stakeholder groups have been given the possibility to participate at the drafting pro-
cess of this International Standard.

Navíc je tato mezinárodní norma určena pro normali-
zační orgány k vypracování normy typu C. Požadavky této mezinárodní normy mohou být doplněny nebo modi-
fikovány normou typu C.

 

In addition, this International Standard is intended for standardization bodies elaborating type-C standards. The requirements of this International Standard can be supplemented or modified by a type-C standard.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C
a
které byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky této normy, mají přednost požadavky normy typu C.

 

For machines which are covered by the scope of a type-C standard and which have been designed and built according to the requirements of that standard, the requirements of that type-C standard take precedence.

Účelem této mezinárodní normy je stanovit obecné poža-
davky pro bezpečný přístup ke strojům. ISO 14122-1 uvádí doporučení k správné volbě prostředků přístupu, pokud nezbytný přístup ke stroji není možný přímo ze země nebo z podlahy nebo z pracovních plošin.

 

The purpose of this International Standard is to define the general requirements for safe access to machines. ISO 14122-1 gives guidance about the correct choice of access means when the necessary access to the machine is not possible directly from the ground level or from a floor or platform.

Uvedené rozměry jsou v souladu se stanovenými ergo-
nomickými údaji uvedenými v ISO 15534-3.

 

The dimensions specified are consistent with esta-
blished ergonomic data given in ISO 15534-3.

1 Předmět normy

 

1Scope

Tato část ISO 14122 uvádí obecné požadavky pro nepoháněné schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí, které jsou částí pevně umístěného stroje a nepo-
háněné nastavitelné části (např. sklopné, posuvné) a pohyblivé části těchto pevných prostředků přístupu.

 

This part of ISO 14122 gives requirements for non-powered stairs, stepladders and guard-rails which are a part of a stationary machine, and to the non-powered adjustable parts (e.g. foldable, slidable) and movable parts of those fixed means of access.

POZNÁMKA 1 „Pevné“ prostředky přístupu jsou namonto-
vány takovým způsobem (například pomocí šroubů, matic, přivařením), že mohou být odstraněny pouze s použitím nástrojů.

 

NOTE 1 “Fixed” means of access are those mounted in such a manner (for example, by screws, nuts, welding) that they can only be removed by the use of tools.

Tato část ISO 14122 specifikuje minimální požadavky, které platí i při požadavku stejných prostředků přístupu jako část budovy nebo civilní výstavby (např. pracovní plošiny, lávky), kde je stroj instalován za podmínky, že hlavní funkcí této části konstrukce je poskytnout prostředky přístupu ke stroji.

 

This part of ISO 14122 specifies minimum require-
ments that also apply when the same means of access is required as the part of the building or civil con-
struction (e.g. stairs, stepladders, guard-rails) where the machine is installed, on condition that the main function of that part of the construction is to provide a means of access to the machine.

POZNÁMKA 2 Tam, kde neexistují žádné místní předpisy nebo normy, může být použita tato část ISO 14122 pro pro-
středky přístupu, které nejsou předmětem této normy.

 

NOTE 2Where no local regulation or standards exists, this part of ISO 14122 may be used also for means of access which are outside the scope of the standard.

Předpokládá se, že tato část ISO 14122 bude použita s ISO 14122-1 k uvedení požadavků pro schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí.

 

It is intended that this part of ISO 14122 be used with ISO 14122-1 to give the requirements for steps, step-
ladders and guard-rails.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky přístupu. Není použitelná pro poháněné prostředky přístupu, jako jsou výtahy, eskalátory nebo jiná zařízení speciálně navržená pro zdvihání osob mezi dvěma úrovněmi.

 

The ISO 14122 series as a whole is applicable to both stationary and mobile machinery where fixed means of access are necessary. It is not applicable to powered means of access such as lifts, escalators, or other devices specially designed to lift persons between two levels.

Tato část ISO 14122 se nevztahuje na strojní zařízení vyrobené před datem vydání této normy.

 

This part of ISO 14122 is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.