ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110 Leden 2017

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN
EN ISO 14120

83 3302

idt ISO 14120:2015

Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes
et mobiles

Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen an Gestaltung, Bau und Auswahl von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14120:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14120:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14120 (83 3302) z května 2016.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14120:2015 do soustavy norem ČSN.
Zatímco norma z května 2016 převzala EN ISO 14120:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13855 zavedena v ČSN EN ISO 13855 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

ISO 14119 zavedena v ČSN EN ISO 14119 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

ISO 14123-1 zavedena v ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

ISO 14159 zavedena v ČSN EN ISO 14159 (83 3270) Bezpečnost strojních zařízení – Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení

IEC 60204-1:2005 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická
zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČ 00548871, Ing. Leoš Mačák

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14120
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Listopad 2015

ICS 13.110 Nahrazuje EN 953:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky
pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
(ISO 14120:2015)

Safety of machinery – Guards – General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
(ISO 14120:2015)

Sécurité des machines– Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction
des protecteurs fixes et mobiles
(ISO 14120:2015)

Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen
an Gestaltung, Bau und Auswahl von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(ISO 14120:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-10-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14120:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14120:2015) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 199 „Bezpečnost strojních
zařízení“, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutné nejpozději do května 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 953:1997+A1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojené království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14120:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 14120:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 10

4 Posouzení rizika 17

5 Obecné požadavky pro návrh a konstrukci ochranných krytů 17

5.1 Aspekty stroje 17

5.1.1 Obecně 17

5.1.2 Přístup do nebezpečných prostorů 17

5.1.3 Zachycení vymrštěných částí a jiných nárazů 17

5.1.4 Zachycení nebezpečných látek 18

5.1.5 Hluk 18

5.1.6 Záření 18

5.1.7 Výbušná atmosféra 18

5.2 Aspekty člověka 18

5.2.1 Obecně 18

5.2.2 Bezpečné vzdálenosti 18

5.2.3 Kontrola přístupu do nebezpečného prostoru 18

5.2.4 Viditelnost 18

5.2.5 Ergonomické aspekty 19

5.2.6 Předpokládané používání 19

5.3 Aspekty návrhu a konstrukce ochranného krytu 19

5.3.1 Obecně 19

5.3.2 Místa stlačení nebo zachycení 19

5.3.3 Životnost 20

5.3.4 Hygiena 20

5.3.5 Čištění 20

5.3.6 Zamezení kontaminace 20

5.3.7 Ostré hrany, atd. 20

5.3.8 Neporušenost spojů 20

5.3.9 Odstranění pevných ochranných krytů 20

5.3.10 Montáž odstranitelných pevných ochranných krytů 20

5.3.11 Nastavitelné ochranné kryty 20

5.3.12 Pohyblivé ochranné kryty 21

5.3.13 Uzavřená poloha pohyblivých ochranných krytů 21

5.3.14 Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí (ovládací ochranný kryt) 21

5.4 Materiály, tuhost a podmínky při nárazu 21

5.4.1 Obecně 21

5.4.2 Odolnost proti nárazu a vymrštění 21

5.4.3 Tuhost 21

5.4.4 Bezpečné upevnění 21

Strana

5.4.5 Spolehlivost pohybujících se částí 22

5.5 Zachycování 22

5.6 Odolnost proti korozi 22

5.7 Odolnost proti mikroorganismům 22

5.8 Netoxicita 22

5.9 Průzory stroje 22

5.10 Průhlednost 22

5.11 Stíny a stroboskopické efekty 22

5.12 Elektrostatické vlastnosti 22

5.13 Ochranné kryty s elektricky vodivými částmi 23

5.14 Tepelná stálost 23

5.15 Oheň a hořlavost 23

5.16 Snižování hluku a vibrací 23

5.17 Ochrana proti záření 23

5.18 Lezení 23

5.19 Neztratné upevnění 23

5.20 Odolnost proti vibracím 24

5.21 Výstražné značky 24

5.22 Barva 24

5.23 Vzhled 24

6 Volba typů ochranných krytů 24

6.1 Obecně 24

6.2 Kombinace různých ochranných krytů nebo ochranné kryty s jinými zařízeními 24

6.3 Výběr ochranného krytu v souladu s počtem a velikostí nebezpečí 25

6.4 Výběr ochranných krytů v souladu s povahou a četností požadovaného přístupu 26

6.4.1 Obecně 26

6.4.2 Pohybující se přenosové části 26

6.4.3 Kde není požadován přístup během používání 26

6.4.4 Kde je požadován přístup během používání 26

7 Ověření bezpečnostních požadavků pro ochranné kryty 26

7.1 Obecně 26

7.2 Ověření a validace metod 27

7.3 Požadované ověření a validace 27

8 Informace pro používání 30

8.1 Obecně 30

8.2 Nebezpečí ochranného krytu 30

8.3 Instalace 31

8.4 Provoz 31

8.5 Odstranění ochranných krytů 31

8.6 Prohlídka a údržba 31

Příloha A (informativní) Příklad zajištěného upevnění 32

Příloha B (informativní) Příklad zkoušky rázem projektilu pro mechanické zkoušení ochranných krytů 33

Příloha C (informativní) Příklad zkoušky rázem pro mechanické zkoušení ochranný krytů 37

Strana

Příloha D (informativní) Vztah mezi mezinárodními normami, na které se odkazuje kapitola 2 a odpovídající evropské normy 41

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto mezinárodní normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 42

Bibliografie 43

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14120:2002), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny od předcházejícího vydání jsou následující.

Úvod

Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení je následující:

  1. normy typu A (základní bezpečnostní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na strojní zařízení.

  2. normy typu B (obecné bezpečnostní normy) se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním
    typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro širokou řadu strojních zařízení:

  1. normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.

Tato mezinárodní norma je typu B2, jak je stanoveno v ISO 12100.

Ochranné kryty zajišťují snížení rizika jak při ochraně proti nechtěnému přístupu tak při vymrštění částí nebo látek. Bezpečnostní ochrana může také zajišťovat ochranu proti jiným nebezpečím např. proti hluku, ohni, biologickým nebezpečím a záření.

Požadavky tohoto dokumentu mohou být doplněny nebo modifikovány normou typu C.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy typu C a které byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky této normy, mají přednost požadavky normy typu C.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími.

Tato mezinárodní norma indikuje další nebezpečí, která mohou mít vliv na návrh a konstrukci ochranných krytů.

Tato mezinárodní norma je zaměřena na ochranné kryty pro strojní zařízení, která budou vyrobena po jejím
vydání.

Požadavky jsou použitelné, pokud jsou použity pevné a pohyblivé ochranné kryty. Tato mezinárodní norma
nepokrývá blokovací zařízení. Ty jsou zahrnuty v ISO 14119.

Tato mezinárodní norma neposkytuje požadavky pro speciální systémy vztahující se zvláště na mobilitu jako je ROPS (konstrukce chránící při převrácení), FOPS (ochranná konstrukce chránící proti padajícím objektům) a TOPS (ochranná konstrukce nad stojem) nebo schopnost strojního zařízení určeného k zvedání břemen.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.