ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70; 93.080.20 Srpen 2009

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

ČSN
EN 15381

80 6195

 

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

Géotextiles et produits apparentés – Caractéristiques requises pour ľutilisation dans les chaussées et couches de roulement en enrobés

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Fahrbahndecken
und Asphaltdeckschichten erforderlich sind

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15381:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15381:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15381 (80 6195) z února 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15381:2008 do soustavy ČSN. ČSN EN 15381 z února 2009 převzala EN 15381:2008 schválením k přímému používání jako ČSN; tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1426 zavedena v ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

EN 10223-3 zavedena v ČSN EN 10223-3 (42 6430) Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty – Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely

EN 10244-2 zavedena v ČSN EN 10244-2 (42 6612) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

prEN 10348 dosud nezavedena

EN 12224 zavedena v ČSN EN 12224 (80 6146) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

EN 14030 zavedena v ČSN EN 14030 (80 6161) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

EN ISO 1043-1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Symboly a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

EN ISO 3146 zavedena v ČSN EN ISO 3146 (64 0862) Plasty – Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

EN ISO 9862 zavedena v ČSN EN ISO 9862 (80 6121) Geosyntetika – Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

EN ISO 10318:2005 zavedena v ČSN EN ISO 10318 (80 6172) Geosyntetika – Termíny a definice

EN ISO 10319 zavedena v ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku

EN ISO 10320 zavedena v ČSN EN ISO 10320 (80 6120) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Identifikace na staveništi

EN ISO 12236 zavedena v ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geosyntetika – Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

EN ISO 13433 zavedena v ČSN EN ISO 13433 (80 6124) Geosyntetika – Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

EN ISO 15630-2 zavedena v ČSN EN ISO 15630-2 (42 0366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu – Zkušební metody – Část 2: Svařované výrobky

ASTM A975-97 (2003) nezavedena

ASTM D6637-01nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: BASALTEX a.s., Šumperk, IČ 41695721, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN 15381
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2008

ICS 59.080.70; 93.080.20

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use
in pavements and asphalt overlays 

Géotextiles et produits apparentés – Caractéristiques requises pour ľutilisation dans les chaussées
et couches de roulement en enrobés

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau
von Fahrbahndecken und Asphaltdeckschichten erforderlich sind

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15381:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny, definice a zkratky 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Zkratky 10

4 Požadované vlastnosti a odpovídající metody zkoušení 10

4.1 Všeobecně 10

4.2 Vlastnosti vztahující se na zvláštní podmínky používání 12

4.2.1 Všeobecně 12

4.2.2 Odolnost proti alkáliím 12

4.2.3 Bod tání 12

4.2.4 Odolnost proti povětrnostním vlivům 12

5 Posuzování shody 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Ověřování hodnot 12

5.3 Počáteční typové zkoušky 13

5.4 Řízení výroby u výrobce 13

5.5 Kontrola 13

6 Značení 13

Příloha A (normativní) Řízení výroby u výrobce 14

A.1 Body, které obsahuje systém řízení výroby u výrobce 14

A.1.1 Všeobecně 14

A.1.2 Navrhování výrobků 14

A.1.3 Výroba 14

A.1.4 Hotové výrobky 14

A.1.5 Aplikace článků A.1.2, A.1.3 a A.1.4 (používá se ve vhodných případech) 14

A.2 Kontrolní list pro posuzování systému řízení výroby u výrobce 15

A.2.1 Všeobecně 15

A.2.2 Kontrolní list 15

Příloha B (normativní) Hlediska trvanlivosti 19

B.1 Odolnost proti povětrnostním vlivům 19

B.2 Odolnost proti alkáliím 19

B.3 Odolnost proti korozi 19

Příloha C  (normativní) Metoda zkoušení pro zjišťování zadržování asfaltu textiliemi používanými u vozovek
a asfaltových krytů 20

C.0 Úvod 20

C.1 Předmět 20

C.2 Zkušební vzorky 20

C.2.1 Manipulace 20

C.2.2 Výběr 20

C.2.3 Počet a rozměry 20

Strana

C.2.4 Vzhled zkušebních vzorků 20

C.3 Postup zkoušení 20

C.4 Protokol o zkoušce 21

Příloha D (normativní) Trhací zkouška na ocelovém drátěném pletivu 22

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy týkající se ustanovení směrnice EU Stavební výrobky 23

ZA.1 Oblast působnosti a požadované vlastnosti 23

ZA.2 Postup prokazování shody geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných pro vozovky a asfaltové kryty 25

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 25

ZA.2.2 Certifikát a prohlášení o shodě 26

ZA.3 Značka CE a označení 26

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (EN 15381:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 189 „Geosyntetika“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2010.

Upozorňuje se, že některá ustanovení tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenesou zodpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato norma umožňuje výrobcům popisovat geotextilie a výrobky podobné geotextiliím na základě stanovených hodnot vlastností důležitých pro předpokládané použití, pokud se prováděly zkoušky podle stanovených metod. Zahrnuje také postupy pro posuzování shody a systém řízení výroby u výrobce.

Tato norma, kterou mohou používat také projektanti, finální uživatelé a jiné zainteresované strany, umožní stanovení důležitých funkcí a podmínek pro specifické způsoby použití.

Funkční a indexové zkoušky některých vlastností stále probíhají a budou začleněny při revizi normy.

Termín „výrobek“ používaný v této normě se vztahuje na geotextilie nebo výrobky podobné geotextiliím.

Tato evropská norma je součástí řady norem zabývajících se požadavky na geotextilie a výrobky podobné geotextiliím, které se používají pro specifické účely.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanoví důležité vlastnosti kovových a nekovových geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbě vozovek a asfaltových krytů a vhodné metody zkoušení pro zjišťování těchto vlastností.

Předpokládané použití těchto geotextilií a výrobků podobných geotextiliím je plnění jedné nebo více z těchto funkcí: vyztužování, uvolňování napětí a izolace. Použití geotextilií a výrobků podobných geotextiliím je třeba pokládat za část systému mezivrstvy a asfaltového krytu vozovky.

Tato norma není použitelná pro geosyntetické izolace, jak je definováno v EN ISO 10318.

Tato norma umožňuje posuzování shody výrobku s požadavky této evropské normy a postupů řízení výroby u výrobce.

Tato norma stanoví požadavky, které musí splňovat výrobci a distributoři, pokud jde o uvedení vlastností výrobků.

POZNÁMKA 1Zvláštní případy použití nebo národní specifikace mohou obsahovat další požadavky, týkající se použití nebo instalace výrobků a přednostně vyžadující normalizované zkušební metody, pokud tyto technicky odpovídají a nejsou v rozporu s evropskými normami.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.