ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70                                                                                                                                     Říjen 2001

Geotextilie a výrobky podobné

geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách,

základech a opěrných konstrukcích

ČSN
EN 13251

80 6151

 

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Erd- und Grundbau sowie in Stützbauwerken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13251:2000. Evropská norma EN 13251:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13251:2000. The European Standard EN 13251:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62818
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 918 zavedena v ČSN EN 918 (80 6124) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

EN 963 zavedena v ČSN EN 963 (80 6121) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

EN 12224 zavedena v ČSN EN 12224 (80 6146) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

EN 12225 zavedena v ČSN EN 12225 (80 6147) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

ENV 12447 dosud nezavedena

EN ISO 1043-1 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

EN ISO 10319 zavedena v ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku

EN ISO 10320 zavedena v ČSN EN ISO 10320 (80 6120) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi

EN ISO 10321 zavedena v ČSN EN ISO 10321 (80 6126) Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

ENV ISO 10722-1 dosud nezavedena

EN ISO 11058 zavedena v ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení

EN ISO 12236 zavedena v ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

EN ISO 12956 zavedena v ČSN EN ISO 12956 (80 6143) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

prEN ISO 12957-1:1997 dosud nezavedena

prEN ISO 12957-2:1997 dosud nezavedena

ENV 12960 dosud nezavedena

EN ISO 13431 zavedena v ČSN EN ISO 13431 (80 6144) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

CR ISO 13434 dosud nezavedena

ENV ISO 13438 dosud nezavedena 

ISO 10318 dosud nezavedena     

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13251

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.70

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované
pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use
in earthworks, foundations and retaining structures

 

Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Erd- und Grundbau sowie in Stützbauwerken

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13251:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi „CEN/TC 189 Geosynthetika“, se sekretariátem v IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 5

Úvod

Tato norma umožňuje výrobcům popisovat geotextilie a výrobky podobné geotextiliím na základě stanovených hodnot vlastností důležitých pro předpokládané použití, pokud se prováděly zkoušky podle stanovených metod. Zahrnuje také postupy pro posuzování shody požadavků a kontrolu výroby u výrobce.

Tuto normu mohou používat také projektanti, finální uživatelé a jiné zainteresované strany pro stanovení, které funkce a podmínky používání jsou důležité.

Funkční zkoušky některých vlastností stále probíhají a budou začleněny při revizi normy.

Termín „výrobek“ používaný v této normě se vztahuje na geotextilii nebo výrobek podobný geotextilii.

Tato evropská norma je součástí řady norem zabývajících se požadavky na geotextilie a výrobky podobné geotextiliím, které se používají pro určité účely. Příloha C poskytuje informace pro volbu odpovídající normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích a vhodné zkušební metody pro zjišťování těchto vlastností.

Předpokládané použití těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnění jedné nebo více z těchto funkcí: filtrace, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním a proto se oddělování nikdy nestanovuje samostatně.

Tato norma není použitelná pro geomembrány.

Tato norma umožňuje hodnotit, zda výrobek vyhovuje požadavkům této evropské normy  a postupy kontroly výroby u výrobce.

Tato norma stanoví požadavky, které musí splňovat výrobci a distributoři pokud jde o uvedení vlastností výrobků.

POZNÁMKA 1 Zvláštní případy použití nebo národní specifikace mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - přednostně normalizované - zkušební metody,  pokud jsou technicky důležité a neodporují evropským normám.

POZNÁMKA 2 Tato evropská norma se může používat pro odvození návrhových hodnot s přihlédnutím k součinitelům souvisejícím s definicemi uvedenými v  Eurocode 7 (ENV 1997-1), např. součinitelům bezpečnosti. Má být určena životnost výrobku, protože jeho funkce může být dočasná, jako stavební pomocný prostředek, nebo trvalá po dobu životnosti stavby.-- Vynechaný text --