ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060; 23.080 Červen 2014

Vodárenské čerpací stanice

ČSN 75 5301

 

Water pumping stations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5301 z dubna 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Obecně 5

5 Strojně technologické zařízení 6

6 Elektrotechnické zařízení 8

7 Stavební část 9

Bibliografie 11

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla uvedena do souladu s platnými ČSN EN a ČSN z oboru vodního hospodářství a s platnými elektrotechnickými předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN EN 62305 ed. 2 (soubor) (34 1390) Ochrana před bleskem

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-3 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN 75 5355 Vodojemy

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Arnošt Vožeh, Ing. Lenka Fremrová, Ing. Robert Barkman, Ing. Jiří Honců, Ing. Jiří Kratěna, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady navrhování vodárenských čerpacích stanic.

Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice1) (např. pro čerpací stanice nepitné vody).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.