ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10 Leden 2014

Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 1400

 

Hydrological data on surface water

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 1400 z října 1997.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Rozdělení hydrologických údajů 5

5 Zásady zpracování a poskytování hydrologických údajů 5

6 Základní hydrologické údaje 6

7 Hydrologické řady 7

8 Průměrné hodnoty 8

9 Funkce překročení průměrných hodnot 8

10 Charakteristiky extrémních hodnot 9

11 Povodňová vlna 9

Příloha A (informativní) Zatřídění základních hydrologických údajů povrchových vod 13

Příloha B (informativní) Specifikace obsahu objednávky hydrologických údajů povrchových vod 14

Příloha C (informativní) Příklad obsahu formuláře pro vydávání základních hydrologických údajů povrchových vod 15

Bibliografie 16

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Jsou zachovány hlavní zásady, jako je omezení působnosti normy na údaje kvantitativního charakteru, výběr hydrologických údajů poskytovaných podle této normy, tabulka se zatříděním základních hydrologických údajů. Bylo upřesněno rozdělení údajů na standardní a nestandardní. Aktualizace normy se týká všech kapitol, zejména těch, které obsahují výsledky řešení několika projektů Českého hydrometrologického ústavu (ČHMÚ) zaměřených na vývoj nových metodických postupů v hydrologii v posledních přibližně 10 letech. Příkladem může být nový metodický přístup k odvození M-denních průtoků nebo ke zpracování teoretických povodňových vln.

Souvisící ČSN

ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod

ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, Praha, IČ 00020699, Ing. Bohuslava Kulasová; ve spolupráci se Sweco Hydroprojekt, a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 145 Hydrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dženita Sagdati

1 Předmět normy

Tato norma platí pro zpracování a poskytování hydrologických údajů povrchových vod, zejména pro:

  1. návrh, výstavbu a provoz vodních děl a zařízení na vodních tocích, posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních;

  2. úpravy vodních toků;

  3. návrh a výstavbu mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky a propustků v železničních, dálničních a silničních tělesech;

  4. řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích;

  5. pro vydání povolení k nakládání s vodami, např. pro řešení zásobování vodou z povrchových vodních zdrojů a vypouštění odpadních vod;

  6. stanovení minimálních zůstatkových průtoků;

  7. podporu výkonu státní správy;

  8. řešení ochrany jakosti a množství povrchových vod a životního prostředí;

  9. poskytování dat pro vysoké školy a výzkumná pracoviště (podklady pro diplomové a dizertační práce, data pro vědecké hydrologické studie);

  10. poskytování standardních dat pro ročenky a odborně zaměřené publikace.

Tato norma upravuje problematiku hydrologických údajů o průtocích ve vodních tocích. Pro ostatní hydrologické údaje se doporučuje ustanovení této normy použít přiměřeně.

Tato norma neplatí pro operativní zpracování a poskytování údajů vyjadřujících aktuální stav a pro hydrologické předpovědi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.