ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60 Únor 2013

Vnitřní vodovody

ČSN 75 5409

 

Water installations inside buildings

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6660 z 1984-01-16.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Grafické značky a zkratky 10

5 Obecně 10

6 Navrhování 10

6.1 Obecně 10

6.2 Materiály, součásti a zařízení 10

6.3 Zásobování vodou z vlastního zdroje vody 12

6.4 Součásti 12

6.5 Potrubí v budovách 13

6.6 Potrubí vně budov 16

6.7 Vnitřní vodovod studené vody 16

6.8 Vnitřní vodovod teplé vody 17

6.9 Ovládací a zabezpečovací zařízení 18

6.10 Pokyny pro osazení vodoměrové sestavy a vodoměrů 19

6.11 Úprava vody 19

6.12 Ochrana proti hluku 19

6.13 Ochrana vnitřního vodovodu před vnější teplotou 19

6.14 Zvyšování tlaku 20

6.15 Redukční ventily 22

6.16 Kombinace vodovodu pro pitnou vodu s požárním vodovodem 22

6.17 Ochrana před poškozením korozí 22

6.18 Dodatečné požadavky na nízkotlaké (otevřené) vnitřní vodovody studené a teplé vody (instalace typu B) 23

7 Dimenzování potrubí 23

8 Propojování vnitřních vodovodů a ochranného vodiče elektrického zařízení 23

9 Montáž 23

9.1 Obecně 23

9.2 Montážní práce na stavbě 23

9.3 Kombinace různých kovů 25

9.4 Zkoušení vnitřního vodovodu 25

9.5 Uvedení vnitřního vodovodu do provozu 26

10 Provoz a údržba 28

10.1 Obecně 28

10.2 Dokumentace 28

10.3 Přerušení provozu a odpojení 28

10.4 Přístupnost částí vodovodu 29

10.5 Údržba 29

11 Ochrana proti znečištění vody ve vnitřních vodovodech 29

11.1 Obecně 29

Strana

11.2 Propojení 29

11.3 Stagnace 30

11.4 Stanovení tříd tekutin, které jsou nebo by mohly být ve styku s pitnou vodou 30

11.5 Přerušení tlaku volným výtokem 30

11.6 Ochranné jednotky 30

11.7 Umístění ochranných jednotek 30

11.8 Splachování záchodových mís, pisoárů nebo výlevek 30

12 Prevence mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů 31

12.1 Obecně 31

12.2 Riziko 31

12.3 Odběr vzorků 32

12.4 Požadavky na vnitřní vodovody v budovách nebo částech budov s rizikem v případě mikrobiologické
kolonizace vody 33

Příloha A (informativní) Příklad protokolu o prohlídce potrubí 34

Příloha B (informativní) Příklad protokolu o tlakové zkoušce potrubí 35

Příloha C (informativní) Příklad protokolu o konečné tlakové zkoušce 36

Příloha D (informativní) Příklad zápisu o prověření zakázaného propojení 37

Příloha E (informativní) Příklad protokolu o dezinfekci vnitřního vodovodu 38

Příloha F (informativní) Největší vzdálenosti podpěr ocelového závitového pozinkovaného potrubí 41

Příloha G (informativní) Příklady tříd tekutin v různých zařízeních 42

Bibliografie 44

Předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Oproti předchozímu znění ČSN 73 6660 byla norma upravena tak, aby navazovala na ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717. Byla upravena terminologie. Články, které nebyly duplicitní s články v ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717 a zůstávají aktuální, byly ponechány. Do textu normy byly včleněny předchozí změny Z1, Z2 a Z3 ČSN 73 6660. V souvislosti s vývojem v oboru zdravotnětechnických instalací byly některé články změněny a doplněny články nové. Byla doplněna kapitola o prevenci mikrobiologické kolonizace vnitřních vodovodů.

Souvisící ČSN

ČSN EN 15316-3-1 (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti – Definice a volba

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
a doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Úvod

Norma navazuje na ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717 a obsahuje požadavky, které nejsou v těchto evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec. V této normě nejsou znovu uváděny požadavky obsažené v ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717. Požadavky této normy platí společně s požadavky ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717.

Tato norma se používá společně s ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717, které doplňuje, a proto je její obsah členěn stejně jako obsah ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717. Rovněž názvy kapitol a článků v této normě jsou, pokud to bylo možné, stejné jako v ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717.

POZNÁMKA Při vypracování této normy bylo využito výstupů projektu TAČR TA01020311 Využití šedé a dešťové vody v budovách.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování (navrhování), montáž, zkoušení, provoz a údržbu vnitřních vodovodů připojených na vodovodní přípojku z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo na vlastní zdroj vody nebo na více zdrojů vody (viz 11.2).

U změn staveb, přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod. platí norma pro nové nebo měněné části vnitřních vodovodů.

Tato norma se používá společně s ČSN EN 806-1 až -5 a ČSN EN 1717, jejichž požadavky doplňuje.

Zásobování požární vodou se řeší v souladu s ČSN 73 0873.

Vodovodní přípojky se navrhují podle ČSN 75 5411.

POZNÁMKA Pro výstavbu vodovodních přípojek je možné využít další podrobnější informace uvedené v [5].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.