ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012

Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6101

 

Sewer systems and house connections

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 z října 2004.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice, značky a zkratky 9

4 Všeobecné požadavky 9

5 Navrhování stokových sítí 9

5.1 Zásady zpracování projektové dokumentace 9

5.2 Druhy odpadních vod 10

5.3 Výpočet návrhových průtoků odpadních vod 11

5.4 Návrh stokové sítě 18

5.5 Vztah k vodnímu recipientu 22

5.6 Směrové a výškové vedení stok 23

5.7 Tvary a rozměry příčných profilů stok 25

5.8 Materiál stok 26

5.9 Zakládání stok 27

5.10 Objekty na stokové síti 27

5.11 Velké objekty 33

6 Navrhování kanalizačních přípojek 34

6.1 Zásady pro navrhování 34

6.2 Napojení kanalizačních přípojek 35

7 Zvláštní způsoby odkanalizování 36

7.1 Všeobecné podmínky 36

7.2 Podtlaková (vakuová) stoková síť 37

7.3 Tlaková stoková síť 37

8 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 36

8.1 Výkop a úprava dna 36

8.2 Lože pod stokou 37

8.3 Obetonování stoky 37

8.4 Obsyp stoky a zásyp stavební rýhy 37

8.5 Trubní stoky 38

8.6 Stoky ze stavebních dílců 38

8.7 Zděné cihelné stoky 38

8.8 Monolitické stoky z prostého betonu, betonu s rozptýlenou ocelovou nebo jinou výztuží a železobetonu 39

8.9 Stavba objektů na stokové síti 39

8.10 Napojení kanalizačních přípojek 39

9 Sanace stok a kanalizačních přípojek 39

10 Zvláštní opatření na stokové síti a kanalizačních přípojkách 39

11 Uvedení do provozu 40

12 Obsluha a údržba stok 40

Bibliografie 41

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě norma zahrnuje nové poznatky o odvádění odpadních vod stokami a kanalizačními přípojkami a je uvedena do souladu s evropskými normami ČSN EN 1671, ČSN EN 1091, ČSN EN 1610 a ČSN EN 752.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí – Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov – Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců – Společná ustanovení

ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN EN 1536 (73 1031)Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty

ČSN EN 12699 (73 1032)Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN 73 4501Stavby pro hospodářská zvířata – Základní požadavky

ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů – Společná ustanovení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství – Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 7220 Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7300Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky 502/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Směrnice 91/271/EHS ze dne 21.5.1991

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 752, ČSN EN 1610 a ČSN EN 476,
ČSN EN 773, ČSN EN 1293, ČSN EN 13380, ČSN EN14457 s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, dopravní stavby a jiné objekty, pokud tak není stanoveno jinými předpisy1). Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť platí v souladu s ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091 pouze jednotlivá ustanovení této normy, u nichž je to výslovně uvedeno.

Norma platí především pro kanalizaci pro veřejnou potřebu a odvodnění veřejných komunikací. Pro gravitační systémy vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN EN 752 a ČSN 75 6760. Potrubí vnitřní kanalizace o jmenovité světlosti DN/ID 250 (DN/OD 250) a větší (pokud je taková jmenovitá světlost nutná) nacházející se vně budov se technicky řeší jako stoková síť podle této normy, ale, při ploše nemovitosti do 200 ha, se dimenzují podle ČSN 75 6760 a ČSN EN 752. Potrubí gravitační vnitřní kanalizace o jmenovité světlosti DN/ID 200 (DN/OD 200) a menší, kromě kanalizačních přípojek, se technicky řeší a dimenzují podle ČSN 75 6760. Vymezení pojmů stoková síť, kanalizační přípojka, vnitřní kanalizace a rozsah platnosti ČSN EN 752 a ČSN EN 12056-1 až 5 znázorňuje obrázek 1 (podrobněji viz ČSN 75 6760).

Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění srážkových vod z pozemních komunikací1) a jiných venkovních ploch do stokové sítě.

Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné stokové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok.

Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.