ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.10; 93.030 Únor 2012

Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 9010

 

Stormwater soakaways

 

Obsah

Strana

Úvod 4

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 6

4 Geologický průzkum 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Druhy staveb 7

4.3 Přírodní poměry 7

4.4 Podklady pro geologický průzkum pro vsakování 7

4.5 Etapy geologického průzkumu pro vsakování 8

4.6 Orientační geologický průzkum pro vsakování 8

4.7 Podrobný geologický průzkum pro vsakování 8

4.8 Doplňkový geologický průzkum pro vsakování 8

4.9 Analýza rizik při realizaci vsakování 8

4.10 Metodika geologického průzkumu pro vsakování 9

5 Kvalitativní principy návrhu 11

6 Technické principy návrhu 13

6.1 Stanovení odstupové vzdálenosti 13

6.2 Dimenzování vsakovacích zařízení 14

7 Přehled vsakovacích zařízení 17

7.1 Povrchová vsakovací zařízení 17

7.2 Podzemní vsakovací zařízení 18

7.3 Kombinovaná vsakovací zařízení 19

8 Zásady projektování vsakovacích zařízení 19

9 Výstavba vsakovacích zařízení 20

10 Provoz vsakovacích zařízení 21

Příloha A (informativní) Hydrologické podklady pro stanovení návrhového množství srážkových povrchových vod 22

Příloha B (informativní) Příklady řešení vsakovacích zařízení 26

Příloha C (informativní) Příklad stanovení odstupové vzdálenosti vsakovacích zařízení od budov 32

Příloha D (informativní) Příklady dimenzování vsakovacích zařízení 33

Příloha E (informativní) Zatřídění horninového prostředí do skupin 37

Příloha F (normativní) Minimální počty vrtů, sond a zkoušek geologického průzkumu pro vsakování 38

Příloha G (informativní) Parametry průzkumného vrtu, průzkumné sondy a vsakovací zkoušky 39

Příloha H (informativní) Vsakovací zařízení s regulovaným odtokem 40

Bibliografie 41

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu

ČSN 75 0145 Meliorace – Terminologie v pedologii

ČSN 75 1500 Hydrologické údaje podzemních vod

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler; ve spolupráci
s Ing. Marcelou Synáčkovou, CSc. (ČVUT Praha); Ing. Zdeňkem Žabičkou (Žabička TPS, s. r. o.);
Ing. Jakubem Vránou, Ph. D. (VUT Brno); Ing. Janou Šenkapoulovou, Ph. D. (VAS a. s. Brno); RNDr.
Pavlem Špačkem (CHEMCOMEX Praha, a. s), Ing. Milošem Rozkošným, Ph. D. (VÚV T. G. Masaryka Brno) a Ing. Petrem Praxem, Ph. D. (Pöyry Environment, a. s. Brno)

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Úvod

Norma reaguje na současné právní předpisy. Norma se zabývá vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření se srážkovými vodami. Stanovuje hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení.

Návrh hospodaření se srážkovými vodami zpracovává řešitel odvodnění nemovitosti a/nebo území na základě výsledků geologického průzkumu.

Pokud nelze srážkové povrchové vody vsakovat podle podmínek uvedených v této normě, je nutno při hospodaření se srážkovými povrchovými vodami postupovat v souladu s právními předpisy podle ČSN EN 752, ČSN 75 6101 a požadavků provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, správce povodí a případně správce vodního toku.

1 Předmět normy

Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod. Norma přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.